Studijski program

Doktorski studij Primijenjene geoznanosti rudarsko i naftno inženjerstvo
Doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo - od 2018./19.
ŠIFRA KOLEGIJ  OČEKIVANI ISHODI (SKUPOVI ISHODA) UČENJA ETSC NOSITELJ    
OBVEZNI KOLEGIJ       Predavanja Vježbe Seminar
10-01 Metodologija znanstvenog rada  IU 1: Definirati osnovne pojmove u području znanstveno-istraživačkog rada. IU 2: Opisati i objasniti glavne faze istraživačkog procesa.
IU 3: Analizirati postupke i aktivnosti unutar glavnih faza istraživačkog procesa.
IU 4: Prepoznati ključna obilježja promjene društvene uloge znanosti u suvremenom društvu znanja.
IU 5: Usporediti osnovna obilježja stručnih i znanstvenih istraživanja.
IU 6: Kritički vrednovati znanstveni i stručni rad, kritički prosuđivati o kvaliteti tuđih radova na primjerima dobrih i loših znanstvenih članaka.
IU 7: Pretraživati, analizirati te klasificirati različite vrste bibliografskih izvora.
IU 8: Prepoznati pravila etičnosti istraživanja i publiciranja znanstvenih i stručnih radova.
IU 9: Primijeniti stečene vještine u postupku prijave teme doktorskog rada.
IU 10: Primijeniti stečena znanja i vještine na pisanje i publiciranje vlastitog znanstvenog rada.
2 Lažnjak, J.; Vlahović, I. 15 0 0

HORIZONTALNI KOLEGIJI

20-H01 

Površinska i bušotinska geofizička istraživanja Skup IU 1: Površinska geofizička istraživanja 6 Šumanovac, F. 35 35 5
Skup IU 2: Bušotinska geofizička istraživanja 4,5 Orešković; J.
Skup IU 3: Geofizička modeliranja 4,5 Šumanovac, F.
20-H02 Napredne metode refleksijskih seizmičkih istraživanja   Skup IU 1: Seizmička istraživanja 5 Šumanovac, F. 25 30 5
Skup IU 2: Seizmički atributi 3 Orešković; J.
Skup IU 3: AVA-analize 2 Šumanovac, F.
20-H03 Numerička matematika i geomatematika Skup IU 1: Sustavi linearnih jednadžbi 4 R. Rajić i A. Vrbaški 70 10 10
Skup IU 2:Obične diferencijalne jednadžbe 2 R. Rajić i A. Vrbaški
Skup IU 3:Parcijalne diferencijalne jednadžbe 5 A. Jaguljnjak-Lazarević
Skup IU 4:Geomatematika 7 Malvić, T.
20-H04 Inženjerska statistika Skup IU 1: Statistika - teorijski dio 5 R. Rajić i A. Vrbaški 85 25 15
Skup IU 2:Statistika u geologiji 5 Malvić, T.
Skup IU 3:Statistika u rudarstvu (inženjerska mjerenja) 5 Kuhinek, D.
Skup IU 4:Statistika u naftnom rudarstvu 5 Vulin, D.
Skup IU 5:Statistika u geološkom inženjerstvu 5 Posavec, K.
20-H05 Principi i primjena kemije u inženjerskoj struci IU 1: Povezati elektrolitsku prirodu voda s njezinim svojstvima i predvidjeti pomicanje kemijske ravnoteže u vodenim otopinama s obzirom na promjenu stanja u okolišu 1 Kapor, F. 15 10 5
IU 2: Predložiti metodu obrade voda s obzirom na onečišćenje 1
IU 3: Predložiti kemijske i analitičke metode analize uzorka s obzirom na količinu analita 1
IU 4: Predložiti metodu recikliranja različitih otpadnih materijala 1
IU 5: Procijeniti tip korozijskog procesa te predložiti odgovarajuću metodu praćenja i zaštite od korozije 1
IU 6: Predložiti izbor odgovarajućeg materijala za metalnu opremu s obzirom na metalurške parametre i kemijski sastav elektrolita u naftnom rudarstvu 1
20-H06 GIS i baze podataka IU 1: Izraditi konceptualni, logički i fizički model podataka na temelju analize podataka 2 Perković, D. 15 15 0
IU 2: Dizajnirati bazu podataka na temelju izrađenih modela i testirati je unosom vlastitih podataka 1
IU 3: Postaviti upite nad bazom podataka i definirati ograničenja, sigurnost i zaštitu baze podataka 1
IU 4: Izraditi GIS projekt na temelju analize prostornih podataka 1
IU 5: Izvršiti prostorne operacije i generirati kartografske prikaze 1
IU 6: Dizajnirati geoprostornu bazu podataka i WEBGIS sustav 1
modul RUDARSTVO
20-R01 Površinska eksploatacija Skup IU 1: Površinska eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina 3 Bohanek, V. 24 9 9
Skup IU 2: Dobivanje i obrada arhitektonsko – građevnog kamena 3 Kujundžić, T.
Skup IU 3: Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama u EU 3 Klanfar, M., Bohanek, V.
20-R02 Podzemna eksploatacija Skup IU 1: Proračuni vjetrenja rudnika i podzemnih prostorija 3 Klanfar, M. 26 6 11
Skup IU 2: Dobivanje i obrada arhitektonsko-građevnog kamena 3 Kujundžić, T.; Korman, T.
Skup IU 3: Podzemna eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina 3 Galić, I.
20-R03 Projektiranje rudarskih radova IU 1: Kombinirati metode projektiranja rudarskih radova 0,5 Galić, I. 15 0 10
IU 2: Prezentirati računalne programe za projektiranje rudarskih radova 0,5
IU 3: Kritički prosuđivati prognoziranje i strateško planiranje gospodarenja mineralnim sirovinama 0,5
IU 4: Prezentirati metode istraživanja mineralnih sirovina s površine i iz podzemnih rudarskih radova 0,5
IU 5: Kritički prosuđivati metode eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina 0,5
IU 6: Dizajnirati modele ležišta i rudarskih radova 0,5
IU 7: Prezentirati projektna rješenja izvođenja rudarskih radova 0,5
IU 8: Kritički prosuđivati utjecaj rudarskih radova na okoliš 0,5
IU 9: Prezentirati metode tehničke sanacije 0,5
IU 10: Kreirati ekonomski model uspješnosti (efikasnosti) rudarskih radova 0,5
20-R04 Optimalizacija mehaniziranosti rudarskih i geotehničkih radova IU 1: Formulirati tehničke značajke, mogućnosti, nivo suvremenosti, pouzdanost i ekonomičnost mehanizacije i rudničkih prometnih sustava 1,5 Kujundžić, T. 20 5 5
IU 2: Integrirati mehanizaciju i prometni sustav s određenom tehnologijom rudarskih radnji 1,5 Kujundžić, T.
IU 3: Generirati izbor mehanizacije i rudničkog prometnog sustava 1,5 Korman, T.
IU 4: Postaviti ciljeve simulacije radnih uvjeta rudničke mehanizacije 1,5 Korman, T.
IU 5: Optimizirati rudnički prijevozni sustav 2 Kujundžić, T.; Korman, T.
20-R05 Eksplozivi i tehnološke primjene eksplozivnih procesa IU 1: Klasificirati i prezentirati vrste i primjenu eksplozivnih procesa   Sućeska, M.; Dobrilović, M.; Bohanek, V.; Škrlec, V. 30 20 20
IU 2: Povezati postavke teorija eksplozivnih procesa 1
IU 3: Povezati teorijske postavke s primjenom eksplozivnih procesa 1
IU 4: Predvidjeti djelovanje eksplozivnih tvari s obzirom na sastav i uvjete odvijanja reakcije 1
IU 5: Predložiti metode ispitivanja eksplozivnih tvari 1
IU 6: Sastaviti rješenje tehnike miniranja u posebnim uvjetima 1
IU 7: Predvidjeti fragmentaciju odminiranog materijala 1
IU 8: Osmisliti mjere zaštite okoline od miniranja i predvidjeti mjeru djelovanja na okolinu 1
20-R06 Izrada podzemnih prostorija, tunela i odlagališta radioaktivnog otpada Skup IU 1: Područje izrade podzemnih prostorija i tunela 4 Dobrilović, M.; Veinović, Ž.; Bohanek, V.; Škrlec, V. 39 3 26
Skup IU2: Područje izrade podzemnih prostorija i tunela 3
Skup IU 3: Područje izrade podzemnih odlagališta RAO 3
20-R07 Laboratorijske i terenske metode istraživanja u rudarstvu i geotehnici Skup IU 1: Laboratorijske i terenske metode istraživanja u tlima 5 Domitrović, D. 24 16 16
Skup IU 2: Laboratorijske i terenske metode istraživanja stijenskog materijala 5 Briševac, Z.
20-R08 Tehnika sigurnosti i protueksplozijska zaštita Skup IU 1: Protueksplozijska zaštita (3 ECTS) – nositelj D. Kuhinek 3 Kuhinek, D. 20 15 10
Skup IU 2: Tehnika sigurnosti 6 Klanfar, M.
20-R09 Modeliranje i simulacije u preradi primarnih i sekundarnih sirovina IU 1: Formulirati značajke zrnatog kolektiva i funkcije distribucije 1 Bedeković, G. 15 5 10
IU 2: Razlikovati različite slučajeve oslobađanja sirovina te temeljem toga preporučiti odgovarajuću koncentracijsku metodu 1
IU 3: Dizajnirati različite varijante tehnoloških shema prerade primarnih i sekundarnih sirovina i na temelju njihovih simulacija preporučiti optimalnu 1
IU 4: Procijeniti učinkovitost prerade primarnih i sekundarnih sirovina 1
IU 5: Odabrati odgovarajuće separacijske metode za recikliranje, ovisno o značajkama otpada 1
IU 6: Osmisliti tehnološki proces prerade primarnih i sekundarnih sirovina 2
IU 7: Valorizirati ekonomske koristi prerade sirovina 1
20-R10 Upravljanje okolišem Skup IU 1: Geotehničko inženjerstvo okoliša 4 Kovačević Zelić, B. 40 0 15
Skup IU 2: Gospodarenje prirodno radioaktivnim materijalima i nisko i srednje radioaktivnim otpadom 4 Veinović, Ž.
Skup IU 3: Upravljanje kvalitetom zraka 4 Sobota, I.
20-R11 Modeliranje ponašanja geoloških materijala Skup IU 1: Mehanika kontinuuma 3 Jaguljnjak Lazarević, A. 40 0 15
Skup IU 2: Modeliranje ponašanja tla 1,5 Kovačević Zelić, B.
Skup IU 3: Numeričko modeliranje ponašanja tla 2 Kovačević Zelić, B.
Skup IU 4: Modeliranje ponašanja stijena 1,5 Hrženjak, P.
Skup IU 5: Numeričko modeliranje ponašanja stijena 2 Hrženjak, P.
modul GEOLOGIJA
20-G01 Analiza bazena Skup IU 1: Geokemijska istraživanja matičnih stijena i ležišnih fluida 5 Velić, J., Saftić, B., Kolenković Močilac I., Cvetković, M. 30 10 10
Skup IU 2: Bazensko modeliranje i procjena regionalnog naftnogeološkog potencijala 5 Velić, J., Saftić, B., Kolenković Močilac I., Cvetković, M.
20-G02 Geološko modeliranje ležišta nafte i plina Skup IU 1: Metode istraživanja građe i svojstava ležišnih i izolatorskih stijena 5 Velić, J., Saftić, B., Kolenković Močilac I., Cvetković, M. 30 10 10
Skup IU 2: Konstrukcija geološkog modela i nastavak istraživanja u fazi razrade ležišta 5 Velić, J., Saftić, B., Kolenković Močilac I., Cvetković, M.
20-G03 Regionalna geologija i tektonika Skup IU 1: Stratigrafija neogenskih bazena Hrvatske 5 Pavelić, D. 40 29 6
Skup IU 2: Evolucija Jadranske karbonatne platforme 5 Vlahović, I.
Skup IU 3: Tektonika 5 Tomljenović, B.
20-G04 Geologija kvartara Skup IU 1: Geologija kvartara 5 Velić, J.; Cvetković, M. 15 12 2
20-G05 Geodinamika kvartara Skup IU 1: Strukturna geomorfologija 4 Matoš, B. 30 23 8
Skup IU 2: Seizmotektonika 4 Matoš, B.; Herak., M.
20-G06 Magmatske i metamorfne stijene Skup IU 1: Petrogeneza magmatskih stijena 1,5 Garašić, V. 15 5 5
Skup IU 2: Petrogeneza metamorfnih stijena 1,5
Skup IU 3: Kreiranje izvješća o petrogenezi stijena 1
20-G07 Geokemija stijena kore IU 1: Razlikovati geokemijski sastav kontinentalne kore od oceanske kore 0,6 Garašić, V. 10 2 3
IU 2: Korelirati kemijski sastav pješčenjaka sa ishodišnim stijenama 0,6
IU 3: Koristiti radiogene izotope Sm i Nd u objašnjavanju geneze stijena kore 0,6
IU 4: Upotrijebiti kisikove i ugljikove izotope u interpretaciji geneze karbonatnih 0,6
IU 5: Kreirati izvješće o procesima koji su utjecali na geokemijski sastav kore za određeni ispitivani teren 0,6
20-G08 Istraživanje facijesa i modeli taložnih okoliša Skup IU1: Facijesi i taložni modeli klastita 5 Aljinović, D.; Vlahović, I.; Barudžija, U. 46 14 4
Skup IU2: Taložni sustavi karbonata 5
Skup IU3: Principi korelacije facijesa 3
20-G09 Dijageneza i paleopedologija Skup IU1: Dijageneza 3 Barudžija, U.; Durn, G. 30 12 4
Skup IU2: Paleopedologija 3
Skup IU3: Dijagenetski praktikum 3
Skup IU4: Paleopedološki praktikum 3
20-G10 Mineralogija i geokemija okoliša Skup IU1: Mineralogija i geokemija tla 3 Durn, G. 15 24 6
Skup IU2: Mineralogija i geokemija recentnih sedimenata 3 Sondi, I.
Skup IU3: Rudarski otpad i njegov utjecaj na okoliš 3 Mileusnić, M.
Skup IU4: Ponašanje onečišćivala u nesaturiranoj zoni 3 Ružičić, S.
IU 5: Konstruirati modele transporta 3 Kisić, I.
20-G11 Rudna ležišta i industrijski minerali Skup IU1: Rudna ležišta u okviru tektonike ploča 1 Garašić, V. 25 2 12
Skup IU2: Ležišta industrijskih minerala 2,5 Borojević Šoštarić, S.
Skup IU3: Industrijski minerali i njihova primjena 2,5 Borojević Šoštarić, S.
modul GEOLOŠKO INŽENJERSTVO
20-GI01 Krški vodonosnici IU 1: Konstruirati konceptualne modele krških sustava 0,5 Parlov, J. 15 10 0
IU 2: Analizirati geokemijske podatke krških podzemnih voda u 1
IU 3: Povezati odnose između razvoja krškog sustava i dinamike toka 0,3
IU 4: Skicirati veze između znanosti o kršu, hidrologije i geomorfologije 0,2
IU 5: Poznavati principe zaštite krških voda 0,5
IU 6: Projektirati trasiranje u krškim područjima 2
IU 7: Procijeniti utemeljenost rezultata i zaključaka znanstvenih istraživanja 0,5
20-GI02 Hidraulika podzemnih voda IU 1: Analizirati različite vrste strujanja u vodonosnom sustavu s obzirom na mjerilo (prostorno i vremensko 0,5 Duić, Ž. 10 2 0
IU 2: Kritički prosuđivati utjecaj osnovnih fizikalnih svojstava fluida i poroznog medija na hidrogeološke parametre 0,5
IU 3: Prezentirati odnos ekvipotencijala i strujnica u složenim uvjetima tečenja (heterogenost i anizotropija 0,5
IU 4: Kritički prosuđivati načine interpretacije i primjene obrazaca za kvantificiranje hidrogeoloških parametara 1
IU 5: Analizirati strujanje fluida kroz ozračeni pojas s naglaskom na utjecaj prostornog i vremenskog mjerila, te ograničenjima koja otežavaju direktnu promjenu Darcyjevog zakona 0,5
20-GI03 Matematičko modeliranje transporta onečišćujućih tvari u sustavima podzemnih voda IU 1: Formulirati procese transporta onečišćujućih tvari u prirodi 1 Nakić, Z. 15 10 0
IU 2: Povezati procese transporta s parametrima jednadžbi advektivno-disperzivnog transporta i geokemijskih reakcija 1 Nakić, Z.
IU 3: Generirati matematičke modele s početnim i rubnim uvjetima za specifične hidrogeološke probleme 1 Nakić, Z.; Posavec, K.
IU 4: Predložiti analitičke ili numeričke metode rješavanja matematičkih modela (1 ECTS) – K. Posavec, 1 Posavec, K.
IU 5: Konstruirati modele transporta 1 Posavec, K.
20-GI04 Karakterizacija inženjerskogeoloških jedinica Skup IU 1 iz opće teme 0,5 Mihalić Arbanas, S. 30 0 15
Skup IU 2 iz teme 1 Karakteristike tala ovisno o mineralnom sastavu 1,5 Mihalić Arbanas, S.
Skup IU 3 iz teme 2 Karakteristike intaktne stijene ovisno o mineralnom sastavu 1,5 Krkač, M.
Skup IU 4 iz teme 3 Karakteristike stijenske mase ovisno o trošnosti 1,5 Krkač, M.
20-GI05 Hidrologija IU 1: Analizirati procese i značajke hidrološkog ciklusa 0,2 Pavlić, K. 10 15 0
IU 2: Kritički prosuđivati o pojedinim procesima u hidrološkom ciklusu i njihovoj važnosti za proces površinskog otjecanja vode 0,3
IU 3: Prezentirati elemente spektralne i statističke analize u hidrologiji 1,5
IU 4: Postaviti hipotezu utjecaja meteoroloških značajki i procesa na površinsko otjecanje vode 0,5
IU 5: Primijeniti spektralnu i statističku analizu na hidrološkim i meteorološkim podacima 2
IU 6: Iznijeti rezultate vlastitog istraživanja 0,5
20-GI06 Prirodni i tehničko-građevni kamen Skup IU 1: Ležišta prirodnog i tehničko-građevnog kamena 3 Maričić, A. 8 20 4
Skup IU 2: Postojanost prirodnog i tehničko-građevnog kamena 3
20-GI07 Inženjerskogeološko zoniranje i prognostičke karte geohazarda Skup IU 1 iz opće teme 1 Mihalić Arbanas, S. 37,5 0 20
Skup IU 2 iz teme 1 Tematske inženjerskogeološke karte 1,5 Mihalić Arbanas, S.
Skup IU 3 iz teme 2 Prognostičke karte geohazarda (klizišta, erozija) 1,5 Mihalić Arbanas, S.
Skup IU 4 iz teme 3 Statističke metode izrade karata podložnosti geohazarda 1,5 Krkač, M.
Skup IU 5 iz teme 4 Zoniranje seizmičko-geotehničkih hazarda 1,5 Krkač, M.
20-GI08 Inženjerskogeološki modeli Skup IU 1 iz opće teme 1 Krkač, M. 22,5 0 10
Skup IU 2 iz teme 1 Konceptualni inženjerskogeološki modeli 1,5 Mihalić Arbanas, S.
Skup IU 3 iz teme 2 Opservacijski inženjerskogeološki modeli 1,5 Krkač, M.
20-GI09 Daljinska istraživanja i monitoring u inženjerskoj geologiji Skup IU 1 iz opće teme 0,5 Mihalić Arbanas, S. 45 0 25
Skup IU 2 iz teme 1 Daljinska istraživanja geomorfoloških pojava u detaljnom mjerilu 1,5 Krkač, M.
Skup IU 3 iz teme 2 Daljinska istraživanja geomorfoloških pojava u regionalnom mjerilu 1,5 Mihalić Arbanas, S.
Skup IU 4 iz teme 3 Monitoring geomorfoloških procesa u detaljnom mjerilu 1,5 Krkač, M.
Skup IU 5 iz teme 4 Monitoring geomorfoloških procesa u regionalnom mjerilu 1,5 Mihalić Arbanas, S.
Skup IU 6 iz teme 5 Statističke analize vremenskih serija podataka monitoringa- 1,5 Krkač, M.
20-GI10 Monitoring podzemnih voda IU 1: Analizirati način organizacije i provedbe monitoringa u složenim hidrogeološkim uvjetima 0.25 Duić, Ž. 10 2 3
IU 2: Kritički prosuđivati utjecaj prostornog (poglavito vertikalnog) i vremenskog mjerila na sustav monitoringa 0.5
IU 3: Prezentirati različite metode provođenja monitoringa i ograničenja pojedinih tehnika i uređaja 0.25
IU 4: Kritički prosuđivati rezultate monitoringa u smislu njegove pouzdanosti i opravdanosti obzirom na namjenu istraživanja 0.5
IU 5: Analizirati različite inačice tehničke izvedbe opažačkih objekata i postignute rezultate monitoringa 0.25
IU 6: Postaviti hipotezu i izaditi projekta monitoringa 0.25
IU 7: Izraditi projekt monitoringa podzemnih voda 1
20-GI11 Operacijska istraživanja u hidrogeologiji IU 1: Kreirati konceptualni model zadanoga prirodnog vodonosnog sustava 2,5 Posavec, K. 15 10 0
IU 2: Definirati početne i granične uvjete te odabrati odgovarajuću jednadžbu toka 0,5
IU 3: Predložiti odgovarajuću metodu rješavanja modela toka 0,5
IU 4: Napisati funkciju cilja i ograničenja u zadanom hidrogeološkom sustavu 0,5
IU 5: Napisati početne i granične uvjete, te jednadžbu transporta za zadani prirodni sustav 0,5
IU 6: Predložiti odgovarajuću metodu rješavanja modela transporta 0,5
20-GI12 Koncepti zaštite i obnove podzemnih voda IU 1: Klasificirati izvore onečišćenja i onečišćujuće tvari podzemne vode 1 Nakić, Z. 15 10 0
IU 2: Kombinirati konvencionalni i integralni pristup u istraživanjima onečišćenih vodonosnih sustava 1 Nakić, Z.
IU 3: Predvidjeti rizike onečišćenja 1 Nakić, Z.; Posavec, K.
IU 4: Osmisliti sustav motrenja onečišćenih vodonosnih sustava 1 Posavec, K.
IU 5: Predložiti metode obnove podzemnih voda 1 Posavec, K.
modul NAFTNO RUDARSTVO
20-NR01 Projektiranje i tehnologija izrade bušotina Skup IU1: Projektiranje bušotina 4 Krištafor, Z. 55 0 15
Skup IU2: Izrada horizontalnih i multilateralnih bušotina 2 N.Pašić, B.
Skup IU3: Optimiranje ispiranja i cementacije bušotina 4 Gaurina-Međimurec, N.
20-NR02 Racionalizacija razrade ležišta nafte i plina IU 1: Dizajnirati oblik mreže proizvodnih i utisnih bušotina za ležišta ugljikovodika vodeći računa o svojstvima ležišnih stijena i fluida i povećanju iscrpka fluida 1 Vulin, D. 25 25 25
IU 2: Osmisliti koncept podzemnog skladištenja prirodnog plina ili ugljikovog dioksida temeljem statičkih i dinamičkih parametara formacije ili parametara starog ležišta ugljikovodika te tehničko-tehnoloških kriterija 1 Vulin, D.
IU 3: Analizom slučaja usporediti analitičke i simulacijske rezultate te isključiti metode koje daju manje pouzdano predviđanje pridobivanja ugljikovodika 1 Vulin, D.
IU 4: Formulirati komponentni simulacijski model za analizu utiskivanja fluida u sklopu tercijarnih (EOR) metoda pridobivanja nafte 1 Vulin, D.
IU 5: Statistički analizirati i procijeniti ostvarivost pojedinog simulacijskog slučaja 1 Vulin, D.
IU 6: Odabrati bušotine kandidate za hidrauličko frakturiranje prema ležišnim i proizvodnim podacima 1 Vulin, D.
IU 7: Predložiti i projektirati sekundarne režime podržavanja ležišnog tlaka naftnih ležišta na temelju dominantno prisutnih primarnih režima; režima otopljenog plina, plinske kape i/ili vodonapornog režima 1 Kurevija, T.
IU 8: Analizirati krivulje smanjenja proizvodnje iz naftnih, plinskih i plinsko-kondenzatnih ležišta te predvidjeti konačni iscrpak i buduće obroke crpljenja 1 Kurevija, T.
IU 9: Povezati varijaciju potrošnje plina s dinamikom vađenja plina iz podzemnih skladišta te s metodama izravnavanja dinamike potrošnje i dobave plina 1 Kurevija, T.
IU 10: Generalizirati predviđanja iscrpka analitičkim i simulacijskim metodama za potrebe procjene ekonomske opravdanosti pojedine metode 1 Kurevija, T.
20-NR03 Optimiranje opremanja bušotina i stimulacija ležišta Skup IU1: Optimiranje opremanja i održavanja bušotina 3 Pašić, B. 30 0 10
Skup IU2: Suvremene metode obrade ležišne stijene 3 Brkić, V.
20-NR04 Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu IU 1: klasificirati otpad nastao prilikom naftno-rudarskih aktivnosti, akcidentnih situacija i nakon provedenih metoda sanacije izljeva ugljikovodika 1 Gaurina-Međimurec, N. 20 10 0
IU 2: predvidjeti ponašanje i kretanje razlivenih ugljikovodika u okolišu, osmisliti plan djelovanja u slučaju izljeva ugljikovodika i metode sanacije nastalih zagađenja 1,5 Hrnčević, L.
IU 3: osmisliti načine smanjivanja nastanka otpada i predložiti metode obrade otpada iz procesa naftnog rudarstva 1,5 Gaurina-Međimurec, N.
IU 4: klasificirati bušotine i utisne formacije pogodne za odlaganje otpada, dizajnirati tehnologiju pripreme i utiskivanja otpada u bušotine, te planirati program praćenja migracije utisnutog otpada 1,5 Gaurina-Međimurec, N.
IU 5: organizirati naftno-rudarske aktivnosti i gospodarenje otpadom iz naftnog rudarstva u skladu s zakonskim propisima 0,5 Hrnčević, L.
20-NR05 Energetske transformacije i planiranje energetskih sustava Skup IU 1: Energetske transformacije 3 Perković, L. 20 9 1
Skup IU 2: Planiranje energetskih sustava 3
20-NR06 Karakterizacija ležišnih stijena i fluida za modeliranje protoka IU 1: Kritički prosuđivati i postaviti uvjete ispitivanja uzorka stijene (uvjeti pripreme uzorka, vrsta analize i uvjeti mjerenja) 0,25

Vulin, D.

10 10 12,5
IU 2: Prezentirati integrirani set analiza potrebnih za procjene pridobivanja, utiskivanja i skladištenja fluida u formaciji te argumentirati i opravdati interpretirane rezultate mjerenja 0,25
IU 3: Analizirati statička i dinamička svojstva stijena primjenom standardne opreme za mjerenje propusnosti, poroznosti i kapilarnog tlaka 0,25
IU 4: Modificirati standardna mjerenja u svrhu inovativnih ispitivanja svojstava stijena 1
IU 5: Kritički procijeniti ključne parametre koji bitno mijenjaju rezultat interpretacije laboratorijskih podataka 0,25
IU 6: Izraditi numerički PVT model na temelju laboratorijskih podataka 1
IU 7: Izraditi analitički i numerički model laboratorijskih testova utiskivanja fluida u uzorak (jezgru 0,5
IU 8: Postaviti hipoteze i definirati ključne pretpostavke za homogenizaciju modela protoka (tj. utiskivanja i pridobivanja fluida) na razinu pribušotinske zone i na razinu geološke formacije 0,25
IU 9: Izraditi bazu istraživane literature relevantne za usko područje ispitivanja jednog ležišnog parametra (pokretljivost, injektivnost, prstoliko probijanje i sl.) 0,25
20-NR07 Optimiranje proizvodnje nafte i plina IU 1: Predložiti metode ispitivanja bušotina i interpretirati rezultate mjerenja 1 Brkić, V. 15 10 0
IU 2: Dizajnirati sadašnje i buduće indikatorske krivulje 1
IU 3: Formulirati parametre za optimiranje rada bušotina odabirom odgovarajuće metode podizanja i odgovarajućeg opremanja bušotine 1
IU 4: Dizajnirati proizvodno opremanje bušotine i metodu podizanja fluida 1
20-NR08 Obrada, transport i skladištenje nafte i prirodnog plina IU 1: Osmisliti sustav sabiranja prirodnog plina i njegove otpreme do postrojenja za obradu 1 Simon K. 10 5 10
IU 2: Planirati odgovarajući proces(e) obrade prirodnog plina uključujući i ukapljivanje 1,5
IU 3: Projektirati i optimirati različite načine transporta nafte i plina (cjevovodi, ukapljeni i stlačeni prirodni plin) 1
IU 4: Projektirati spremnike za skladištenje sirove nafte 0,5
20-NR09 Razrada plitkih i dubokih geotermalnih ležišta IU 1: Formulirati procese prijelaza toplinske energije u poroznoj/konvektivnoj i konduktivnoj sredini i povezati prijelaz toplinske energije s procesima održivosti i obnovljivosti geotermalnog ležišta 1 Kurevija, T. 20 5 0
IU 2: Formulirati i riješiti analitičke ili numeričke metode rješavanja matematičkih modela prijelaza toplinske energije u poroznoj/konvektivnoj ili konduktivnoj sredini s primjenom na realno geotlačno geotermalno ležište 1
IU 3: Planirati proizvodno-utisni sustav dubokog geotlačnog geotermalnog ležišta i EGS/HDR sustava te planirati polje plitkih bušotinskih izmjenjivača topline 1
IU 4: Kreirati tehno-ekonomsku analizu iskorištavanja geotermalnih ležišta s aspekta vremena izotermne proizvodnje fluida i analizu iskorištavanja plitkih geotermalnih resursa 1
20-NR10 Ekonomika i upravljanje energetskim projektima IU 1: Ekonomika 2 Karasalihović Sedlar D. 20 0 5
IU 2: Strateško upravljanje 2
20-NR11 Tržište nafte i plina IU 1: Tržište nafte 2 Karasalihović Sedlar D. 20 0 5
IU 2: Tržište plina 2