Struktura studija

Doktorski studij Primijenjene geoznanosti rudarsko i naftno inženjerstvo

Godina

Semestar

Uvjeti za upis

ECTS ukupno

ECTS obvezni

ECTS po izboru

Sadržaj

1

 

1

 

 

 

 

 

30

 

   

Nastava:

1 obvezni predmet (2 ECTS-a)

izbornih predmeta - skupovi ishoda učenja( 28 ECTS-a)

2

 

Odslušani predmeti

30

 10  

Javni seminar Prvi rezultati istraživanja

20

Prijava teme

2

                

3        

 

 

Položeni ispiti, obranjen javni seminar i predana prijava teme.

30

              

15

 

Javna obrana teme

 

4

Sudjelovanje* s usmenim izlaganjem na međunarodnom znanstvenom skupu

 

3

Sudjelovanje* s usmenim izlaganjem na domaćem znanstvenom skupu

 

3

Sudjelovanje* s posterom na međunarodnom znanstvenom skupu

 

2

Sudjelovanje* s posterom na domaćem znanstvenom skupu

 

8

Znanstveni rad u časopisu pokrivenom bazom CC**

 

6

Znanstveni rad u časopisu pokrivenom bazom SCI/SCI expanded**

 

4

Znanstveni rad u časopisu pokrivenom drugim bazama

 

1 po tjednu boravka

Boravak na stranim sveučilištima*

 

0,50*** po danu trajanja

Ljetna škola*

 

2

Samostalno predavanje u strukovnoj udruzi

 

3

Dodatni izborni kolegij (najviše jedan)

 

2

Diskusijska skupina

3

3

Radionica generičkih vještina*

3

 

e-portfolio doktoranda

 4

 

Održana javna obrana teme.

 30

  

  

Odobravanje teme i mentora doktorskog rada

Rad s mentorom na izradi doktorskog rada, rad na izradi članka za međunarodno recenzirani časopis

  3

5

Odobrena tema i realizirani ECTS bodovi iz 3. semestra.

30

 

 

Rad s mentorom na izradi doktorskog rada, rad na izradi članka za međunarodno recenzirani časopis

6

Objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani znanstveni rad tematski vezan uz doktorsko istraživanje

 

 

30

 

 

   

Rad s mentorom na izradi doktorskog rada

Obrana doktorskog rada


*Potvrda o sudjelovanju na skupu/ljetnoj školi/radionici/boravku na stranom sveučilištu u navedenom razdoblju.
**Odnosi se na drugi rad, pored rada koji je doktorand obvezan imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje prije obrane doktorskog rada u skladu s čl. 11, st. 3 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.