Općenito o studiju

Doktorski studij Primijenjene geoznanosti rudarsko i naftno inženjerstvo

Naziv studijskog programa: Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo

Nositelj: Sveučilište u Zagrebu

Izvođač: Rudarsko-geološko-naftni fakultet

DOPUSNICA
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske izdalo je potvrdu kojom se potvrđuje da Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ispunjava sve uvjete za obavljanje dijela djelatnosti koji se odnosi na izvođenje studijskog programa poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo.

Područje i polje:

 • prirodne znanosti − Geologija
 • tehničke znanosti − Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

Moduli:

  HORIZONTALNI KOLEGIJI
  GEOLOGIJA

 • Modul Geologija sadrži 11 kolegija u kojima se stječu znanja iz temeljnih geoloških istraživanja ili iz geoloških istraživanja koja su primijenjena na ležišta mineralnih sirovina ili na zaštitu okoliša. U sklopu temeljnih geoloških istraživanja izdvojene tematske skupine pokrivaju geologiju i mineralogiju, odnosno regionalnu geologiju, stratigrafiju, strukturnu geologiju i geodinamiku, zajedno s geokemijom i petrologijom sedimentnih, magmatskih i metamorfnih stijena te paleopedologijom. U sklopu primijenjenih geoloških istraživanja su i metode važne za ležišta mineralnih sirovina, ležišta ugljikovodika, mineraloška i geokemijska istraživanja vezana uz zaštitu okoliša te istraživanja geodinamike Zemlje u svrhu planiranja zaštite od potresa.

 • RUDARSTVO

 • Modul Rudarstvo sastoji se od 11 kolegija usmjerenih na istraživanje, eksploataciju i oplemenjivanje čvrstih mineralnih sirovina; na modeliranje ponašanja geoloških materijala u rudarstvu i geotehnici; na optimizaciju procesa kod izvođenja rudarskih i geotehničkih radova i objekata, miniranja i tehnološke primjene eksploziva; na protueksplozijsku zaštitu i tehniku sigurnosti; na simulaciju prerade primarnih i sekundarnih sirovina; te na upravljanje okolišem.

 • NAFTNO RUDARSTVO

 • Modul Naftno rudarstvo uključuje istraživanje, razradu i eksploataciju ležišta ugljikovodika i geotermalnih voda kao važnih energetskih mineralnih sirovina za Republiku Hrvatsku te sustavno praćenje utjecaja na okoliš tijekom njihove eksploatacije i transport. Ponuđeni elementi modula obuhvaćaju također i analizu energetskih tržišta, ekonomiku i upravljanje energetskim sustavima.

 • GEOLOŠKO INŽENJERSTVO

 • Modul Geološko inženjerstvo sadrži 12 kolegija koji se mogu grupirati u glavne tematske skupine: hidrogeologija i inženjersku geologiju te prirodni i tehničko-građevni kamen. Hidrogeološka skupina kolegija obuhvaća šest kolegija s tematikom vezanom uz problematiku aluvijalnih i krških vodonosnika, hidrauliku, modeliranje toka i transporta onečišćujućih tvari u sustavima podzemnih voda, monitoring, operacijska istraživanja u hidrogeologiji te zaštitu i obnovu podzemnih voda. Tematskoj skupini pripada i hidrologija koja se bavi problematikom površinskih voda. Inženjerskogeološka skupina − geohazardi obuhvaća četiri kolegija s tematikom karakterizacije inženjerskogeoloških jedinica, inženjersko geološkog zoniranja, prognostičkih karata geohazarda, inženjerskogeoloških modela te daljinskih istraživanja i monitoringa u inženjerskoj geologiji. Jedan kolegij bavi se tematikom prirodnog i tehničko-građevnog kamena.

Mjesto izvođenja: Zagreb

Broj nastavnika na doktorskom studiju: 62

Struktura studija:

 • 20 % nastava (30 ECTS-a)
 • 80% znanstveno-istraživački rad (150 ECTS-a)

Kolegiji: popis kolegija nalazi se OVDJE

 • obvezni – jedan obvezni kolegij za sve smjerove (Metodologija znanstvenog rada, 2 ECTS-a)
 • izborni – zajednička skupina od pedeset i jednog kolegija iz četiri modula i skupine horizontalnih kolegija, podijeljenih u skupove ishoda učenja. Student upisuje 28 ECTS bodova na razini skupova ishoda učenja pojedinog kolegija, vezano uz predloženu temu istraživanja.

Školarina:

 • 10.000,00 kn/semestru (ukupno 60.000,00 kn)
     -  10% sredstva doktoranda (materijalni troškovi istraživanja
     -  20% sredstva mentore (materijalni troškovi istraživanja)
 • 5.000,00 kn/semestru (ukupno 30.000,00 kn) za studente zaposlene u suradničkim zvanjima sa drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu
     -  10% sredstva doktoranda (materijalni troškovi istraživanja)
     -  20% sredstva mentore (materijalni troškovi istraživanja)
 • 0 kn za studente zaposlene u suradničkim zvanjima na RGN fakultetu

Tijek upisa na doktorski studij: hodogram tijeka upis prikazan je OVDJE.

Tip doktorskog programa: samo-financirajući: sredstva od školarine samo djelomično pokrivaju troškove istraživačkog rada.

Resursi na raspolaganju:

Obaveze doktoranda:

 • Redovite konzultacije s mentorom (studijskim savjetnikom)
 • Redovito podnositi Godišnji doktorandov izvještaj o napretku (DR.SC.-04) fakultetskom vijeću (vijeću doktorskog studija) RGN fakulteta
 • Redovito ažurirati osobni doktorandov e-portfolio
 • Napredovati na studiju sukladno zadanim rokovima i strukturi studija
 • Pohađati znanstvene i stručne radionice, konferencije i seminare
 • Prije obrane doktorskog rada imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan znanstveni rad u međunarodno recenziranom znanstvenom časopisu, zastupljenom u bazama podataka Web of Science ili SCOPUS, tematski vezan za doktorsko istraživanje (u kojemu je doktorand prvi ili dopisni autor).

Ishodi učenja studijskog programa: ishodi učenja nalaze se OVDJE.