Općenito o studiju

Poslijediplomski doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo sveučilišni je poslijediplomski znanstveni studij na kojem se objedinjuju tehničke i prirodne znanosti. Nositelj studija je Rudarsko-geološko-naftni fakultet, a u izvođenju nastave sudjeluju i nastavnici s Agronomskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Brodarskog instituta, Nanyang Technological University (Singapur) i St. Lawrence University (SAD).
Doktorski je program interdisciplinaran i djeluje: (i) u području tehničkih znanosti − polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, s tri ponuđena modula (1) Rudarstvo, (2) Naftno rudarstvo i (3) Geološko inženjerstvo; te (ii) u području prirodnih znanosti − polje Geologija, s ponuđenim modulom (4) Geologija. Ukupan je broj obveznih i temeljnih kolegija trideset pet (35), a šezdeset jedan (61) kolegij je izborni. Prva generacija od ukupno deset studenata upisana je ak. god. 2014./2015. U ak. god. 2016./2017. odobreno je ukupno devet tema doktorskih radova, a obranjeno ih je  osam:  jedan na smjeru Rudarstvo, po dva na smjerovima Geologija i Naftno rudarstvo te tri na smjeru Geološko inženjerstvo.
Struktura doktorskog programa naglašava važnost znanstvenoistraživačkog rada (80%; 150 ECTS bodova), dok je nastavna komponenta smanjena na manje od 20% (30 ECTS bodova). Nastava u obliku predavanja održava se samo u prvom semestru, a nastavno opterećenje iznosi 30 ECTS-a (jedan obvezan, dva temeljna i pet izbornih predmeta), odnosno 32 ECTS-a (jedan obvezan, tri temeljna i četiri izborna predmeta). Program uključuje istraživanje i eksploataciju ležišta nafte i plina kao važnih energetskih mineralnih sirovina za Republiku Hrvatsku te sustavno praćenje utjecaja na okoliš tijekom njihove eksploatacije i transporta, istraživanje i eksploataciju ostalih mineralnih sirovina, inženjersku geologiju te sustavnu zaštitu tla i pitke vode kao temeljnih resursa.
Na studiju postoje četiri kategorije predmeta:

  • Obvezni – Metodologija znanstvenog rada, obvezni predmet za sve smjerove, 5 ECTS-a;
  • Temeljni – predmeti kojima se definira smjer. Upisuje se dva do tri temeljna predmeta, svaki predmet iznosi 5 ECTS-a;
  • Izborni – zajednička skupina na razini cijelog studija, upisuje se četiri do pet izbornih predmeta, svaki predmet iznosi 3 ECTS-a.
  • Izborni predmeti iz drugih doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu ili s drugih sveučilišta,

– umjesto jednog izbornog predmeta iz doktorskog studija na RGN fakultetu doktorand može, uz suglasnost studijskog savjetnika i Odbora za poslijediplomski studij, upisati predmet iz drugih doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu ili doktorskih studija drugih sveučilišta.
Ukupan zbroj upisanih predmeta (obveznog, temeljnih i izbornih) mora iznositi najmanje 30 ECTS-a.
Zbog interdisciplinarne prirode studijskog programa omjer svih upisanih predmeta mora biti takav da na smjerovima rudarstvo, naftno rudarstvo i geološko inženjerstvo prevladavaju predmeti iz područja tehničkih znanosti, a na smjeru geologija predmeti iz područja prirodnih znanosti. Stoga doktorandu u izboru predmeta pomaže studijski savjetnik.
U daljnjem tijeku studija naglasak je na znanstvenom istraživanju i prezentaciji rezultata. U drugom semestru doktorand brani javni seminar "Prvi rezultati istraživanja". Na taj način mora uobličiti i prezentirati hipotezu i prve postignute rezultate već u ranoj fazi svojeg istraživanja. Seminar se brani pred povjerenstvom za javni seminar te polaznicima svih smjerova studija.
Tijekom izrade doktorskog rada doktorand radi i na izradi najmanje jednog međunarodno recenziranog znanstvenog rada tematski vezanog uz doktorsko istraživanje u kojem je jedini, prvi ili jedan od glavnih autora. Taj znanstveni rad doktorand mora objaviti ili imati prihvaćen za objavljivanje prije predaje doktorskog rada na ocjenu. Prilikom izrade doktorskog rada i članka doktoranda vodi i savjetuje mentor.

NAVIGACIJA