Petrogeneza peridotita i piroksenita na području Banovine, Hrvatska

Poslijediplomski studij

Autor: dr. sc. Šime Bilić

Peridotiti i pirokseniti su stijene na području Banovine nastale kao dijelovi nekadašnjeg zemljinog gornjeg plašta, što znači da predstavljaju materijal koji dolazi iz dubokih zemljinih dijelova (do 100 km), do kojih se bušenjem ne može doći. Osim navedenog, pojava ovakvih stijena dokaz je postojanja nekadašnjeg oceanskog prostora pa je istraživanje istih od iznimne važnosti za sve koji se bave petrologijom, kartiranjem, regionalnom i strukturnom geologijom. Uz pomoć suvremenih, ali i klasičnih analitičkih i petroloških metoda istraživanja može se doći do vrlo zanimljivih informacija vezanih za genezu ovih stijena, kao npr: koliko su stare ove stijene?; koje su temperature i tlakovi vladali tijekom njihovog formiranja?: s kojih dubina dolaze?; kako su uopće ove stijene došle na površinu itd. Temeljem rezultata detaljnih terenskih istraživanja te petrografskih i geokemijskih analiza istraživanih stijena utvrđeno je da se na prostoru Banovine po strukturnim i kemijskim značajkama razlikuju dvije vrste peridotita koje i geografski pripadaju različitim lokalitetima te se mogu svrstati u dva pojasa, sjeverni i južni. Unutar sjevernog pojasa (S-pojas) prevladavaju serpentinitne breče i serpentinizirani spinelski lercoliti, koji se na terenu se prepoznaju po strukturama karakterističnim za ofiolitni melanž. Geokemijske karakteristike peridotita S-pojasa ukazuju na porijeklo iz suboceanskog plašta koji je prolazio kroz procese taljenja na području srednje oceanskih hrptova. Južni pojas (J-pojas) sadrži spinelske lercolite, dunite i piroksenite koji se izmjenjuju unutar prostorno vrlo ograničenih prostora. Geokemijske karakteristike peridotita J-pojasa ukazuju na subkontinentalno porijeklo te su najvjerojatnije formirane u fazi početnog rifta tijekom kojeg su se kao dijelovi kontinentalnog plašta izdizali u gornje dijelove kore, a paralelno su prošli kroz relativno nizak stupanj taljenja. Pirokseniti koji se nalaze isključivo unutar J-pojasa pokazuju sasvim drugačije petrografske i geokemijske karakteristike. Oni su najvjerojatnije nastali zasebno, kristalizacijom iz taljevine zasad nepoznatog porijekla koje su se probijale kroz plašt. Petrološke karakteristike peridotita i piroksenita s Banovine pokazuju vrlo dobru korelaciju sa sličnim stijenama koje se nalaze u Bosni i Hercegovini pa ih se može s pravom proglasiti dijelom Centralnog dinaridskog ofiolitnog pojasa (CDOP; Lugović et al, 1991), a nova podjela peridotita iz našeg istraživanja se stoga može preslikati na CDOP. Petrološka istraživanja na Banovini pokazala su u konačnici kako peridotiti i pirokseniti s Banovine nose zapis triju različitih faza evolucije oceanskog prostora: a) rane faze početnog rifta i otvaranja oceana (peridotiti J-pojasa); b) kasnije faze već razvijenog oceanskog prostora (peridotiti S-pojasa) i c) faze zatvaranja oceana koja je evidentna iz strukturnog sklopa i metamorfnih stijena u kontaktu s peridotitima.

slika1-odlagalište_hr.jpg

Slika 1 Izdanci plaštnih stijena, Zrinska gora.

 

20220429 2

Slika 2 Minerali talka (žive boje) ispunjavaju pukotine u serpentinitu (siva boja). Gledano kroz petrografski mikroskop.

Reference:

Lugović, B., Altherr R., Raczek I., Hofmann A. W., Majer V. (1991): Geochemistry of peridotites and mafic igneous rocks from the Central Dinaric Ophiolite Belt, Yugoslavia, Contributions to Mineralogy and Petrology, 106(2), 201–216


Šime Bilić, dr. sc. je poslijedoktorand na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 23. 7. 2021. u 12:00h s doktorskim radom pod nazivom Petrogeneza peridotita i piroksenita na području Banovine, Hrvatska.

E-portfolio https://moodle.srce.hr/eportfolio/view/view.php?id=120953

ResearchGate Link

Google Scholar https://scholar.google.hr/citations?user=JcYsdI0AAAAJ&hl=en

CROSBI https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Bili%C4%87,%20%C5%A0ime%20%2832582%29|text|profile

Stranica projekta Link