Znanstveno-istraživački poligon Velika Gorica

Poslijediplomski studij

Autor: Laura Bačani, mag. ing. geol.

Podzemna voda zagrebačkog vodonosnika strateški je resurs Republike Hrvatske i predstavlja glavni izvor pitke vode za građane grada Zagreba i Zagrebačke županije. Održivo korištenje strateškog resursa zahtijeva detaljnu identifikaciju i kvantifikaciju svih izvora prihranjivanja vodonosnika, posebice u uvjetima kontinuiranog negativnog trenda razina podzemne vode kakav je prisutan na zagrebačkom vodonosniku. Za postizanje jednog od tih ciljeva, tj. identifikacije i kvantifikacije prihranjivanja zagrebačkog vodonosnika iz oborina, uspostavljen je istraživački poligon na vodocrpilištu Velika Gorica 2018. godine (Slika 1), u suradnji između tvrtke VG Vodoopskrba d.o.o. iz Velike Gorice i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (RGNF). Istraživački poligon na vodocrpilištu Velika Gorica projektiran je na način da bude prikladan za znanstveno-istraživačke i nastavne tj. edukacijske svrhe. Građevinski izvedbeni projekt istraživačkog okna izradila je tvrtka HIDROPROJEKT-ING d.o.o. iz Zagreba u suradnji s VG vodoopskrbom d.o.o. i Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

 

20200515 1

Slika 1 Istraživački poligon (okno i meteorološka stanica).

Istraživački poligon (Slika 1) sastoji se od okna dubine 3,25 m, vanjskih tlocrtnih dimenzija 3,4 × 3,4 m (unutrašnje dimenzije 3 × 3 m), u koje su ugrađene staklene stijene (Slika 2) koje omogućuju vizualni pregled profila nesaturirane zone i instalaciju opreme za mjerenje i uzimanje uzoraka vode iz tla za potrebe kemijskih i izotopnih analiza.

20200515 2

Slika 2 Pomične staklene stijene za vizualni pregled profila nesaturirane zone i instalaciju mjernih uređaja.

Od opreme u istraživačkom oknu ugrađene su TRIME PICO 64 sonde (Slika 3a) za mjerenje električne vodljivosti, temperature i sadržaja vlage te usisne čašice (eng. Suction Cups) koje sakupljaju uzorke vode za potrebe kemijskih i izotopnih analiza (Slika 3b). Svi podaci pohranjuju se na uređaje za pohranu podataka data logger IMKO globeLog (Slika 3c) i dataTaker DT80 (Slika 3d) koji su smješteni u samom oknu. Meteorološka stanica Davis Vantage Pro2 (Slika 3e) instalirana je na površini terena uz samo okno na visinu od 2,5 metra, a mjeri količinu oborina, solarno zračenje, UV zračenje, vlažnost zraka, jačinu i smjer vjetra te temperaturu zraka pri čemu se podaci bežičnim putem pohranjuju na uređaj za pohranu podataka. Instalacija uređaja na istraživačkom poligonu završena je početkom 2019. godine te se od dana 1.2.2019. kontinuirano obavljaju i pohranjuju mjerenja električne vodljivosti, temperature i sadržaja vlage te količine oborina, solarnog zračenja, vlažnosti zraka, jačine i smjera vjetra te temperature zraka. Sakupljanje uzoraka vode za potrebe kemijskih i izotopnih analiza provodi se na mjesečnoj bazi.

20200515 3

Slika 3 Mjerni uređaji na znanstveno- istraživačkom poligonu: a) : IMKO TRIME PICO 64 sonde za mjerenje električne vodljivosti, temperature i sadržaja vlage; b) usisne čašice (Suction Cups) Eijkelkamp Soil water sampler Ø 20 mm za sakupljanje uzoraka vode; c) uređaj za pohranu podataka globeLog loger; d) uređaj za pohranu podataka DataTaker DT80 loger; e) meteorološka stanica Davis Vantage Pro2 za mjerenje količine oborina, solarnog zračenja, vlažnosti zraka, jačine i smjera vjetra te temperature zraka, mjerač oborina TFA 47.1008, i dodatak za mjerenje solarne radijacije Davis Solar Radiation Sensor.

Glavni cilj ovog znanstveno-istraživačkog projekta je praćenje procesa infiltracije oborina kroz nesaturiranu zonu zagrebačkog vodonosnika kako bi se odredila efektivna infiltracija oborina do podzemne vode i identificirali hidraulički parametri te glavni geokemijski procesi u nesaturiranoj zoni. Istraživanje će omogućiti detaljnu kvantifikaciju količina i intenziteta oborina kao i njihovu infiltraciju u nesaturiranu zonu i vodonosnik, a što će unaprijediti znanja o rubnim uvjetima i parametrima budućih regionalnih numeričkih modela tečenja podzemne vode i modela tečenja vode kroz nesaturiranu zonu zagrebačkog vodonosnika.

Znanstveni doprinos istraživanja očekuje se kroz kvantificiranje infiltracije oborina na području zagrebačkoga vodonosnika tj. vodocrpilišta Velika Gorica te kroz definiranje utjecaja intenziteta i trajanja oborina na procjeđivanje vode kroz nesaturiranu zonu. Veliki doprinos bit će vidljiv i u implementaciji izotopnih metoda u hidrogeološkim istraživanjima. Također, očekuje se i unaprjeđenje regionalnih modela tečenja podzemne vode, mogućnost identifikacije utjecaja klimatskih promjena na prihranjivanje vodonosnika infiltracijom iz oborina, kao i veća kompetitivnost hidrogeološke istraživačke skupine RGNF-a, koja će se očitovati kroz stjecanje novih znanja i iskustava o procesima koji se odvijaju u nesaturiranoj zoni. Osim toga, uspostavljanje istraživačkoga poligona omogućit će razvoj novih istraživanja, a koja se ponajprije odnose na definiranje pronosa onečišćenja s površine terena do podzemne vode zagrebačkoga vodonosnika. Ovo istraživanje omogućit će daljnje profiliranje RGNF-a kao referentne znanstvene institucije na Sveučilištu u Zagrebu, ali i u cijeloj RH, koja provodi kompetitivna znanstvena istraživanja u hidrogeologiji, kao jednoj od temeljnih znanstvenih disciplina koja doprinosi održivom upravljanju i zaštiti vodnih resursa. Istraživački poligon će se koristiti u znanstveno-istraživačke, ali i nastavne svrhe na pojedinim diplomskim studijima RGNF-a, što će rezultirati većom konkurentnosti naših studenata u svijetu.

Link na brošuru projekta: https://moodle.srce.hr/eportfolio/view/view.php?id=109547

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Kristijan Posavec, RGNF

_________________________________________________________________________________

Laura Bačani, mag. ing. geol. je asistentica na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski studij Primijenjenih geoznanosti, rudarskog i naftnog inženjerstva upisala je 23.10.2018. godine te trenutno provodi doktorsko istraživanje pod nazivom Definiranje hidrauličkih parametara nesaturirane zone u svrhu određivanja količine prihranjivanja zagrebačkog vodonosnika na području regionalnog vodocrpilišta Velika Gorica.

E-portfolio https://moodle.srce.hr/eportfolio/user/view.php?id=45574

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Laura_Bacani

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=J2LRHAIAAAAJ

CROSBI https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and%7CBa%C4%8Dani,%20Laura%20(35456)%7Ctext%7Cprofile