Uvjeti upisa u više godine diplomskog studija 2018./2019.

Upisi

Student diplomskog studija stječe pravo upisa svih kolegija u višoj godini ukoliko je u prethodnoj ak. god. ostvario najmanje 55 ECTS-a ili ima 1 nepoložen ispit s prethodne godine (čl.48. st.3. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima RGN fakulteta: dalje Pravilnik).

Ukoliko student nije stekao pravo upisa svih kolegija u višoj godini studija prema ranije navedenom, omogućava mu se upis samo onih predmeta za koje je stekao preduvjete po programu i planu studija (čl.48. st.4. Pravilnika).

Ukupan broj ECTS bodova novih i ponovo upisanih predmeta u jednom semestru iznosi 30.

Student može upisati i manje od 30 ECTS bodova ukoliko mu ne ostvaruje preduvjete za upis dovoljnog broja predmeta ili ako do završetka studija treba upisati predmete kojima stječe manje od 30 ECTS (čl.49. st.4. Pravilnika).

Upis više od 30 ECTS bodova do ( uključivo ) 35 po semestru može se omogućiti uspješnim studentima čiji je prosjek veći od 3,5 (čl. 49. st. 2 Pravilnika).

Upis više od 35 ECTS bodova po semestru može se omogućiti iznimno uspješnim studentima ( studenti koji nisu trebali ponovno upisati niti jedan predmet tijekom studiranja te koji imaju prosječnu ocjenu svih položenih predmeta od najmanje 4,50, članak 12. st. 1. Pravilnika ).
Upisom pojedinog predmeta, bilo obveznog bilo izbornog, koji pripada studijskom programu student preuzima sve obveze predviđene izvedbenim planom tog predmeta ( čl.49. st.5. Pravilnika).

Upis predmeta može se poništiti samo tijekom prva dva tjedna nastave i to isključivo iz opravdanih razloga, kao npr. kolizija u satnici (čl.50. st.1. Pravilnika). Iznimno, nepoloženi izborni predmet upisan prethodne akademske godine odnosno semestra student ima pravo poništiti i zamijeniti drugim izbornim predmetom ukoliko nije uredno izvršio obveze, a predmet se ne nalazi u izvedbenom planu za sljedeću akademsku godinu, uz odobrenje prodekana za nastavu (čl. 50. st. 2.Pravilnika ).

Pojedini predmet može se upisati najviše dva puta nakon čega se gubi status studenta (čl.16., st.1.,toč. e. Pravilnika)

Ukoliko student u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova, gubi status studenta (čl. 16., st 1.,toč. d. Pravilnika).

Status studenta prestaje istekom vremena dvostruko duljeg od propisanog trajanja studija, s time da se u vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta (čl. 16., st 1.,toč. g. Pravilnika)

Visina maksimalne participacije iznosi 8.400,00 kn (tehničko i prirodoslovno područje), a 1 ECTS bod 140 kn. Studenti koji su u prethodnoj ak. god. ostvarili:

  • 55 ili više ECTS bodova ne plaćaju participaciju
  • između 30 (uključivo) i 55 ECTS bodova plaćaju iznos koji se dobije množenjem cijene 1 ECTS boda (140,00 kn) s brojem nepoloženih ECTS-a
  • manje od 30 ECTS bodova plaćaju maksimalan iznos participacije - 8.400,00 kn

Školarina se plaća u cijelosti prije upisa u narednu akademsku godinu. Studenti težeg materijalnog statusa (čiji dohodovni cenzus ne prelazi 2.328,20 kn po članu domaćinstva) mogu zamolbom zatražiti plaćanje školarine u dvije rate (prva rata pri upisu u zimski semestar, a druga do upisa u ljetni semestar). Uz zamolbu, student treba priložiti sljedeću dokumentaciju kojom dokazuje materijalni status:

  • Izjavu studenta o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima ( obrazac preuzeti u Studentskoj referadi )
  • Potvrde nadležnog ureda Porezne uprave o visini dohotka za studenta i sve članove zajedničkog kućanstva.