Upis u I. godine DS u ak. god. 2019.-2020.

Upisi

Upis u I. godine DS u ak. god. 2019.-2020.

1. STUDIJSKI PROGRAMI I UVJETI UPISA

1.1. Sveučilišni diplomski studij Naftno rudarstvo, trajanje 2 godine

smjerovi:

- Opće naftno rudarstvo,
- Energetika,
- Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu.

Uvjeti upisa
Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Naftno rudarstvo imaju pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo (180 ECTS bodova) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • završili preddiplomski studij Rudarstvo ili Geološko inženjerstvo na Rudarsko geološko-naftnom fakultetu ili završili jedan od sljedećih srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija (najmanje 180 ECTS bodova) studij građevinarstva, geotehnike, elektrotehnike i računarstva, kemijskog inženjerstva i tehnologije te strojarstva i brodogradnje u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 i da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete razlike.

 

1.2. Sveučilišni diplomski studij Rudarstvo, trajanje 2 godine

smjerovi:

- Rudarstvo,
- Geotehnika,
- Zbrinjavanje i odlaganje otpada.

Uvjeti upisa
Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Rudarstvo imaju pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij Rudarstvo (180 ECTS bodova) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • završili preddiplomski studij Naftno rudarstvo ili Geološko inženjerstvo na Rudarsko geološko-naftnom fakultetu ili srodni sveučilišni preddiplomski studij (najmanje 180 ECTS bodova) na nekom od visokih učilišta u tehničkom ili prirodnom području u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 te da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete razlike.

 

1.3. Sveučilišni diplomski studij Geološko inženjerstvo, trajanje 2 godine

smjerovi:

- Hidrogeologija i inženjerska geologija,
- Geologija okoliša

1.4. Sveučilišni diplomski studij Geologija, trajanje 2 godine

smjer: 

- Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

Uvjeti upisa

Pravo upisa u I. godinu diplomskih studija Geologija i Geološko inženjerstvo imaju pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij Geološko inženjerstvo (180 ECTS bodova) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • završili preddiplomski studij Naftno rudarstvo ili Rudarstvo na Rudarsko geološko-naftnom fakultetu ili srodni preddiplomski studij (najmanje 180 ECTS bodova) na nekom od visokih učilišta u tehničkom ili prirodnom području u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 te da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete razlike.

Napomena:

Na svim navedenim diplomskim studijima RGN fakulteta, pristupnici čije su razlikovne obaveze utvrđene u iznosu od 15 ECTS bodova i manje, a zadovoljavaju uvjet o potrebnoj prosječnoj ocjeni preddiplomskog studija, ne upisuju razlikovnu godinu već se upisuju na diplomski studij kao redoviti studenti uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta prije upisa u treći semestar.

Pristupnicima, kojima se prilikom upisa utvrdi veći obim razlikovnih obaveza (više od 15 ECTS bodova), a zadovoljavaju uvjet o potrebnoj prosječnoj ocjeni preddiplomskog studija, dodijelit će se razlikovni kolegiji (do najviše 60 ECTS bodova) i omogućit će im se upis razlikovne godine ili semestra te se oni upisuju na diplomski studij kao redoviti studenti tek nakon ispunjavanja obaveza iz razlikovne godine/semestra.

ECTS bodovi ostvareni iz razlikovnih kolegija se ne ubrajaju u obaveznih 120 ECTS bodova koje student moraju ostvariti polaganjem ispita iz kolegija predviđenih programom diplomskog sveučilišnog studija. Nakon položenih razlikovnih ispita pristupnici se mogu ravnopravno prijaviti na natječaj za upis na diplomski studij.

 

2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

1. Razredbeni postupak za upis provodi se u jesenskom razredbenom roku.
Prijave se primaju od 9. rujna do (uključivo) 23. rujna 2019. do 12.00 sati. Pristupnici koji nisu završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij (studenti koji su završili drugi sveučilišni preddiplomski studij na RGN fakultetu ili srodne sveučilišne studijske programe drugih fakulteta i/ili sveučilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu) dužni su podnijeti molbu za određivanje razlikovnih ispita najkasnije 14 dana (do uključivo 26. kolovoza 2019. do 12.00 h) prije početka prijava na natječaj za upis na diplomski studij. Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju u Urudžbeni zapisnik RGNF-a.

2. Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:

 • presliku domovnice (samo pristupnici izvan RGNF-a),
 • presliku rodnog list (samo pristupnici izvan RGNF-a),
 • svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom studiju i ovjereni prijepis ocjena sa završenog preddiplomskog studija. Studenti koji su završili preddiplomski studij na drugom visokom učilištu dostavljaju i sadržaj predmeta preddiplomskog studija ovjeren od matičnog visokog učilišta (samo pristupnici izvan RGNF-a),
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn, uplaćenih na IBAN fakulteta (Zagrebačka banka, HR2823600001101303431), uz naznaku „za razredbeni postupak“,
 • prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se može dobiti u Studentskoj referadi ili preuzeti s internetske stranice fakulteta, te predaju neposredno ili šalju poštom na adresu fakulteta:

 

Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(za razredbeni postupak)
Pierottijeva 6, 10002 Zagreb

 

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

3. RAZREDBENI POSTUPAK

Izbor pristupnika za upis obavlja se na osnovi bodovanja kandidata.

Razredbeni postupak temelji se na vrednovanju:

 • uspjeha na preddiplomskom studiju
 • trajanja studiranja

Na razredbenom postupku pristupnik može postići maksimalno 650 bodova i to:

 • 500 bodova na osnovi uspjeha na preddiplomskom studiju
 • 100 bodova na osnovi trajanja studiranja
 • 50 bodova kandidat može ostvariti ukoliko je bio dobitnik nagrada (dekanova ili rektorova)

Rang-lista pristupnika bit će objavljena na internetskoj stranici fakulteta:

- 25. rujna 2019. g. nakon 13.00 h

Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste, Dekanu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 48 sati od podnošenja žalbe.

4. UPISI

Upisi u 1. godine diplomskih studija provodit će se:
 26. i 27. rujna 2019.

Upisi na studij obavljat će se prema rang-listi izrađenoj na osnovi rezultata razredbenog postupka.

Za upis se obavezno prilažu dokumenti navedeni u dijelu prijave za razredbeni postupak, potvrda o prebivalištu, odnosno preslika osobne iskaznice i jednu fotografiju (4 x 6 cm) za upisni list.

Pristupnici prije upisa podmiruju troškove upisa u iznosu od 350,00 kn koji se uplaćuje na IBAN fakulteta (Zagrebačka banka, HR2823600001101303431), uz naznaku „upis na diplomski studij“. (Uplatnica upisnina).

Pristupnici koji po prvi puta upisuju prvu godinu diplomskog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Pristupnici koji su već bili upisani na neki od diplomskih studijskih programa u RH na plaćaju troškove participacije u iznosu od 8.400,00 kn (Uplatnica za školarinu).

Pristupnici-strani državljani plaćaju participaciju od 14.000,00 kn.
Strani državljani i kandidati koji su završili preddiplomski studij u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi izdano od strane Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

Sve obavijesti vezane za razredbeni postupak i upis mogu se dobiti na:

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET (RGNF)
Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb,
tel. 01 5535-705, 01 5535-738
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Prodekan za nastavu i studente
doc. dr. sc. Borivoje Pašić