Natječaj za upis u 1. god. dipl. studija 21-22

Upisi

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

10 000 Zagreb, Pierottijeva 6, tel: 01/5535-705, 01/5535 738, faks: 01/4836-051, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 1. Studijski programi i uvjeti upisa 1.1. Geologija - diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine

smjer:

- Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

1.2. Geološko inženjerstvo - diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine

smjerovi:

- Hidrogeologija i inženjerska geologija
- Geologija okoliša

Uvjeti upisa

Pravo upisa u I. godinu diplomskih studija Geologija i Geološko inženjerstvo imaju pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij Geološko inženjerstvo (180 ECTS bodova) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • završili sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo ili Rudarstvo na Rudarsko geološko-naftnom fakultetu ili srodni sveučilišni preddiplomski studij (najmanje 180 ECTS bodova) na nekom od visokih učilišta u tehničkom ili prirodnom području u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 te da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete razlike.
  1.3. Naftno rudarstvo - diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine

smjerovi:

- Opće naftno rudarstvo
- Energetika
- Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu

 

Uvjeti upisa

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Naftno rudarstvo imaju pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo (180 ECTS bodova) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • završili sveučilišni preddiplomski studij Rudarstvo ili Geološko inženjerstvo na Rudarsko geološko-naftnom fakultetu ili završili jedan od sljedećih srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija (najmanje 180 ECTS bodova) uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5: studij građevinarstva, geotehnike, elektrotehnike i računarstva, kemijskog inženjerstva i tehnologije te strojarstva i brodogradnje u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu te da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete razlike.
  1.4. Rudarstvo- diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine

smjerovi:

- Rudarstvo
- Geotehnika
- Zbrinjavanje i odlaganje otpada

Uvjeti upisa

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Rudarstvo imaju pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij Rudarstvo (180 ECTS bodova) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • završili sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo ili Geološko inženjerstvo na Rudarsko geološko-naftnom fakultetu ili srodni sveučilišni preddiplomski studij (najmanje 180 ECTS bodova) na nekom od visokih učilišta u tehničkom ili prirodnom području u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 te da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete razlike.

Napomena:

Na svim navedenim studijima pristupnici čije su razlikovne obveze utvrđene u iznosu od 15 ECTS-a i manje, ne upisuju razlikovnu godinu već se upisuju na diplomski studij kao redoviti studenti uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta prije upisa u treći semestar.

Pristupnici kojima se prilikom upisa utvrdi veći obim razlikovnih obaveza (više od 15 ECTS bodova), omogućuje se upis razlikovne godine ili semestra te se oni upisuju na diplomski studij kao redoviti studenti tek nakon ispunjavanja obveza iz razlikovne godine/ semestra.

ECTS bodovi ostvareni iz razlikovnih kolegija ne ubrajaju se u obveznih 120 ECTS bodova koje studenti moraju ostvariti polaganjem ispita iz kolegija predviđenih programom diplomskog sveučilišnog studija. Nakon položenih razlikovnih ispita, kandidati se mogu ravnopravno prijaviti na natječaj za upis na diplomski studij.

2. Prijave za razredbeni postupak

1. Razredbeni postupak za upis provodi se u jesenskom razredbenom roku.

Prijave se primaju od 06. rujna do (uključivo) 23. rujna 2021. do 12.00 sati.

Pristupnici koji nisu završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij (studenti koji su završili drugi sveučilišni preddiplomski studij na RGN fakultetu ili srodne sveučilišne studijske programe drugih fakulteta i/ili sveučilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu) dužni su podnijeti molbu za određivanje razlikovnih ispita najkasnije 14 dana (do uključivo 23. kolovoza 2021. do 12.00 h) prije početka prijava na natječaj za upis na diplomski studij. Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju u Urudžbeni ured RGNF-a.

2. Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:

  1. presliku domovnice,
  2. presliku rodnog lista,
  3. svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom studiju i ovjereni prijepis ocjena sa završenog preddiplomskog studija. Studenti koji su završili preddiplomski studij na drugom visokom učilištu dostavljaju i sadržaj predmeta preddiplomskog studija ovjeren od matičnog visokog učilišta.
  4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn, uplaćenih na IBAN fakulteta (Zagrebačka banka, HR2823600001101303431), uz naznaku „za razredbeni postupak“,
  5. prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se može preuzeti s internetske stranice Fakulteta, te predaju neposredno ili šalju poštom na adresu fakulteta:

Rudarsko-geološko-naftni fakultet

(za razredbeni postupak)

Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb

Pristupnici koji završavaju preddiplomski studij na Rudarsko – geološko naftnom fakultetu nisu obvezni predavati dokumente pod točkama od a) do c).

Pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo umjesto domovnice trebaju predati presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (državljani zemalja članica Europske unije i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije).

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija uputiti zahtjev za priznavanjem visokoškolske kvalifikacije stečene u inozemstvu te prijavnoj dokumentaciji priložiti rješenje Ureda.

Prijave bez traženih priloga se neće razmatrati.

 1. Razredbeni postupak

Izbor pristupnika za upis obavlja se na osnovi bodovanja kandidata.
Razredbeni postupak temelji se na vrednovanju:

 • uspjeha na preddiplomskom studiju
 • trajanja studiranja

Na razredbenom postupku pristupnik može postići maksimalno 650 bodova i to:

 • 500 bodova na osnovi uspjeha na preddiplomskom studiju
 • 100 bodova na osnovi trajanja studiranja
 • 50 bodova kandidat može ostvariti ukoliko je bio dobitnik nagrada (dekanova ili rektorova nagrada)

Rang-lista pristupnika bit će objavljena: 27. rujna 2021.

Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste, Dekanu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 48 sati od podnošenja žalbe.

 

 1. Upisi

Upisi u diplomske studije provodit će se: 29. i 30. rujna 2021.
Upisi na studij obavljat će se prema rang-listi izrađenoj na osnovi rezultata razredbenog postupka.
Za upis je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ( original na uvid ) odnosno potvrdu o prebivalištu i jednu fotografiju (4 x 6 cm) za upisni list.
Pristupnici prije upisa podmiruju troškove upisa u iznosu od 350,00 kn koji se uplaćuje na IBAN fakulteta (Zagrebačka banka, HR2823600001101303431), uz naznaku „upis na diplomski studij“.

 

Pristupnici-strani državljani plaćaju participaciju od 14.000,00 kn.

Sve obavijesti vezane za razredbeni postupak i upis mogu se dobiti na RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTETU (RGNF), 10 000 Zagreb, Pierottijeva 6, tel. 01/5535-705, 01/5535-738, faks:01/4836-051, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..