Natječaj za upis u 1. god. dipl. studija 20-21

Upisi

Produljanje roka za prijavu na diplomske sveučilišne studije na Rudarsko-geološko-naftnom fakulteta za akademsku godinu 2020./2021. do (uključivo) 29. rujna 2020. u 13 sati.


Odluka dekana u prilogu.


12. RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET
10 000 Zagreb, Pierottijeva 6, tel: 01/5535-705, 01/5535 738, faks: 01/4836-051, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. Studijski programi i uvjeti upisa

1.1. Geologija - diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine
smjer: 
- Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

1. 2. Geološko inženjerstvo - diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine
smjerovi: 
- Hidrogeologija i inženjerska geologija
- Geologija okoliša

Uvjeti upisa

Pravo upisa u I. godinu diplomskih studija Geologija i Geološko inženjerstvo imaju pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij Geološko inženjerstvo (180 ECTS bodova) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • završili sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo ili Rudarstvo na Rudarsko geološko-naftnom fakultetu ili srodni sveučilišni preddiplomski studij (najmanje 180 ECTS bodova) na nekom od visokih učilišta u tehničkom ili prirodnom području u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 te da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete razlike.

 1.3. Naftno rudarstvo - diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine
smjerovi:
- Opće naftno rudarstvo
- Energetika
- Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu

Uvjeti upisa

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Naftno rudarstvo imaju pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo (180 ECTS bodova) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • završili sveučilišni preddiplomski studij Rudarstvo ili Geološko inženjerstvo na Rudarsko geološko-naftnom fakultetu ili završili jedan od sljedećih srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija (najmanje 180 ECTS bodova) uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5: studij građevinarstva, geotehnike, elektrotehnike i računarstva, kemijskog inženjerstva i tehnologije te strojarstva i brodogradnje u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu te da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete razlike.

1.4. Rudarstvo- diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine
smjerovi:
- Rudarstvo
- Geotehnika
- Zbrinjavanje i odlaganje otpada

Uvjeti upisa

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Rudarstvo imaju pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni preddiplomski studij Rudarstvo (180 ECTS bodova) na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • završili sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo ili Geološko inženjerstvo na Rudarsko geološko-naftnom fakultetu ili srodni sveučilišni preddiplomski studij (najmanje 180 ECTS bodova) na nekom od visokih učilišta u tehničkom ili prirodnom području u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 te da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete razlike.

Napomena:

Na svim navedenim studijima pristupnici čije su razlikovne obveze utvrđene u iznosu od 15 ECTS-a i manje, a zadovoljavaju uvjet o potrebnoj prosječnoj ocjeni preddiplomskog studija, studij upisuju kao redoviti studenti, uz obvezu polaganja razlikovnih kolegija prije upisa u treći semestar.

Pristupnici kojima se prilikom upisa utvrdi veći obim razlikovnih obaveza (više od 15 ECTS bodova), a zadovoljavaju uvjet o potrebnoj prosječnoj ocjeni preddiplomskog studija, dodijelit će se razlikovni kolegiji (do najviše 60 ECTS-a) i omogućiti upis razlikovnog semestra/godine u statusu izvanrednog studenta.

ECTS bodovi ostvareni iz razlikovnih kolegija ne ubrajaju se u obveznih 120 ECTS bodova koje studenti moraju ostvariti polaganjem ispita iz kolegija predviđenih programom diplomskog sveučilišnog studija. Nakon položenih razlikovnih ispita, kandidati se mogu ravnopravno prijaviti na natječaj za upis na diplomski studij.

2. Prijave za razredbeni postupak

1. Razredbeni postupak za upis provodi se u jesenskom razredbenom roku.

Prijave se primaju od 07. rujna do (uključivo) 24. rujna 2020. do 12.00 sati.

Pristupnici koji nisu završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij (studenti koji su završili drugi sveučilišni preddiplomski studij na RGN fakultetu ili srodne sveučilišne studijske programe drugih fakulteta i/ili sveučilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu) dužni su podnijeti molbu za određivanje razlikovnih ispita najkasnije 14 dana (do uključivo 24. kolovoza 2020. do 12.00 h) prije početka prijava na natječaj za upis na diplomski studij. Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju u Urudžbeni ured RGNF-a.

2. Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:

 1. presliku domovnice,
 2. presliku rodnog lista,
 3. svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom studiju i ovjereni prijepis ocjena sa završenog preddiplomskog studija. Studenti koji su završili preddiplomski studij na drugom visokom učilištu dostavljaju i sadržaj predmeta preddiplomskog studija ovjeren od matičnog visokog učilišta.
 4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn, uplaćenih na IBAN fakulteta (Zagrebačka banka, HR2823600001101303431), uz naznaku „za razredbeni postupak“,
 5. prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se može dobiti u Studentskoj referadi ili preuzeti s internetske stranice Fakulteta, te predaju neposredno ili šalju poštom na adresu fakulteta:

Rudarsko-geološko-naftni fakultet
(za razredbeni postupak)
Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb

Prijave bez traženih priloga se neće razmatrati.

3. Razredbeni postupak

Izbor pristupnika za upis obavlja se na osnovi bodovanja kandidata.
Razredbeni postupak temelji se na vrednovanju:

 • uspjeha na preddiplomskom studiju
 • trajanja studiranja

Na razredbenom postupku pristupnik može postići maksimalno 650 bodova i to:
- 500 bodova na osnovi uspjeha na preddiplomskom studiju
- 100 bodova na osnovi trajanja studiranja
- 50 bodova kandidat može ostvariti ukoliko je bio dobitnik nagrada (dekanova ili rektorova nagrada)

Rang-lista pristupnika bit će objavljena: 28. rujna 2020.

Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste, Dekanu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 48 sati od podnošenja žalbe.

4. Upisi

Upisi u diplomske studije provodit će se: 29. i 30. rujna 2020.
Upisi na studij obavljat će se prema rang-listi izrađenoj na osnovi rezultata razredbenog postupka.
Za upis se obavezno prilažu izvorni dokumenti (navedeni u dijelu prijave za razredbeni postupak), potvrda o prebivalištu, odnosno preslika osobne iskaznice i jedna fotografija (4 x 6 cm) za matični list.
Pristupnici prije upisa podmiruju troškove upisa u iznosu od 350,00 kn koji se uplaćuje na žiro-račun fakulteta (Zagrebačka banka, HR2823600001101303431), uz naznaku „upis na diplomski studij“.
Pristupnici-strani državljani plaćaju participaciju od 14.000,00 kn.
Strani državljani i kandidati koji su završili preddiplomski studij u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi izdano od strane Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.
Sve obavijesti vezane za razredbeni postupak i upis mogu se dobiti na RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTETU (RGNF), 10 000 Zagreb, Pierottijeva 6, tel. 01/5535-705, 01/5535-738, faks:01/4836-051, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..