Natječaj za upis studenata u i. Godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2022./2023.

Upisi

12. RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

10 000 Zagreb, Pierottijeva 6, tel: 01/5535-705, 01/5535 738, faks: 01/4836-051, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

1. Studijski programi i uvjeti upisa


1.1. Geologija - diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine
smjer: Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

1.2. Geološko inženjerstvo - diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine smjerovi: Hidrogeologija i inženjerska geologija
Geologija okoliša

Uvjeti upisa

Pravo upisa u I. godinu diplomskih studija Geologija i Geološko inženjerstvo imaju pristupnici koji su:

- završili sveučilišni preddiplomski studij Geološko inženjerstvo (180 ECTS bodova) na Rudarsko- geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

- završili sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo ili Rudarstvo na Rudarsko-geološko- naftnom fakultetu ili srodni sveučilišni preddiplomski studij (najmanje 180 ECTS bodova) na nekom od visokih učilišta u tehničkom ili prirodnom području u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 te da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete razlike.

1.3. Naftno rudarstvo - diplomski sveučilišni studij, trajanje 2 godine smjerovi: Opće naftno rudarstvo
Energetika
Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu

Uvjeti upisa

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Naftno rudarstvo imaju pristupnici koji su:

- završili sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo (180 ECTS bodova) na Rudarsko-geološko- naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

- završili sveučilišni preddiplomski studij Rudarstvo ili Geološko inženjerstvo na Rudarsko-geološko- naftnom fakultetu ili završili jedan od sljedećih srodnih sveučilišnih preddiplomskih studija (najmanje 180 ECTS bodova) uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5: studij građevinarstva, geotehnike, elektrotehnike i računarstva, kemijskog inženjerstva i tehnologije te strojarstva i brodogradnje u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu te da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete

1.4. Naftno i geoenergetsko inženjerstvo i menadžment / Petroleum and Geoenergy Engineering and Management (PGEM)

- diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku, trajanje 2 godine

moduli:

Izrada bušotina i proizvodno inženjerstvo / Drilling and Production Engineering
Ležišno inženjerstvo / Reservoir Engineering
Geoenergetsko inženjerstvo i menadžment / Geoenergy Engineering and Management

Uvjeti upisa
Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija na engleskom jeziku PGEM imaju pristupnici koji su:

- završili sveučilišni preddiplomski studij naftnog rudarstva ili srodni studijski program u području tehničkih znanosti u trajanju od tri ili četiri godine tijekom kojeg je student stekao minimalno 180 ECTS-a.

1.5. Rudarstvo- diplomski sveučilišni studij,

trajanje 2 godine smjerovi: Rudarstvo
Geotehnika
Zbrinjavanje i odlaganje otpada

Uvjeti upisa

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija Rudarstvo imaju pristupnici koji su:

- završili sveučilišni preddiplomski studij Rudarstvo (180 ECTS bodova) na Rudarsko-geološko- naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

- završili sveučilišni preddiplomski studij Naftno rudarstvo ili Geološko inženjerstvo na Rudarsko geološko-naftnom fakultetu ili srodni sveučilišni preddiplomski studij (najmanje 180 ECTS bodova) na nekom od visokih učilišta u tehničkom ili prirodnom području u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu uz uvjet da je prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija najmanje 3,5 te da su tijekom razlikovne godine položili sve propisane predmete

Napomena (samo za studije na hrvatskom jeziku):

Na svim navedenim studijima pristupnici čije su razlikovne obveze utvrđene u iznosu od 15 ECTS-a i manje, ne upisuju razlikovnu godinu već se upisuju na diplomski studij kao redoviti studenti uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta prije upisa u treći semestar.

Pristupnici kojima se prilikom upisa utvrdi veći obim razlikovnih obaveza (više od 15 ECTS bodova), omogućuje se upis razlikovne godine ili semestra te se oni upisuju na diplomski studij kao redoviti studenti tek nakon ispunjavanja obveza iz razlikovne godine/ semestra.

ECTS bodovi ostvareni iz razlikovnih kolegija ne ubrajaju se u obveznih 120 ECTS bodova koje studenti moraju ostvariti polaganjem ispita iz kolegija predviđenih programom diplomskog sveučilišnog studija. Nakon položenih razlikovnih ispita, kandidati se mogu ravnopravno prijaviti na natječaj za upis na diplomski studij.

2. Prijave za razredbeni postupak

2.1. Prijave za razredbeni postupak za studije na hrvatskom jeziku

 1. Razredbeni postupak za upis provodi se u jesenskom razredbenom roku. Prijave se primaju od rujna do (uključivo) 23. rujna 2022. do 12.00 sati.

Pristupnici koji nisu završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij (studenti koji su završili drugi sveučilišni preddiplomski studij na RGN fakultetu ili srodne sveučilišne studijske programe drugih fakulteta i/ili sveučilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu) dužni su podnijeti molbu za određivanje razlikovnih ispita najkasnije 14 dana (do uključivo 23. kolovoza 2022. do 12.00 h) prije početka prijava na natječaj za upis na diplomski studij. Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju u Urudžbeni ured RGNF-a.

 1. Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:
  1. presliku domovnice,
  2. presliku rodnog lista,
  3. svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom studiju i ovjereni prijepis ocjena sa završenog preddiplomskog studija. Studenti koji su završili preddiplomski studij na drugom visokom učilištu dostavljaju i sadržaj predmeta preddiplomskog studija ovjeren od matičnog visokog učilišta.
  4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn, uplaćenih na IBAN fakulteta (Zagrebačka banka, HR2823600001101303431), uz naznaku „za razredbeni postupak“,
  5. prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se može preuzeti s internetske stranice Fakulteta, te predaju neposredno ili šalju poštom na adresu fakulteta:

Rudarsko-geološko-naftni fakultet (za razredbeni postupak) Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb

Pristupnici koji završavaju preddiplomski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu nisu obvezni    predavati dokumente pod točkama od a) do c).

Pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo umjesto domovnice trebaju predati presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (državljani zemalja članica Europske unije i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije).

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija uputiti zahtjev za priznavanjem visokoškolske kvalifikacije stečene u inozemstvu te prijavnoj dokumentaciji priložiti rješenje Ureda.

Prijave bez traženih priloga se neće razmatrati.

2.2. Prijave za razredbeni postupak za studij na engleskom jeziku

1.   Razredbeni postupak za upis provodi se u jesenskom razredbenom roku. Prijave se primaju do (uključivo) 23. rujna 2022. do 12.00 sati.

2.   Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:

a)   Dokaz o naprednoj razini znanja engleskog jezika:
IELTS Academic (minimalna ocjena 6,5 u svim dijelovima testa) ili
TOEFL ibt (minimum 80) ili
TOEFL pbt (minimum 550) ili
B2 (napredna) razina na ljestvici CEFR.

Testovi moraju biti položeni u posljednje dvije godine i valjanost im ne smije isteći tijekom postupka prijave.

b)   Presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (državljani
zemalja članica Europske unije i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije).

c)   Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (detaljne upute na poveznici:

http://www.unizg.hr/homepage/study-at-the-university-of-zagreb/academic-recognition-of-foreign-higher-education-qualifications/) i ovjereni prijepis ocjena sa završenog preddiplomskog studija; 

d)   dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn, uplaćenih na IBAN fakulteta
Zagrebačka banka, HR2823600001101303431), uz naznaku „za razredbeni postupak“;

e)   Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se može preuzeti s internetske stranice
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj / https://www.petroeng-master-rgn.eu/userfiles/files/ENROLMENT%20SHEET_PGEM_final_new.pdf ,
te se s cjelokupnom dokumentacijom iz prijave i iz natječaja predaju neposredno ili šalju poštom na adresu fakulteta:

Rudarsko-geološko-naftni fakultet (za razredbeni postupak PGEM) Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb

Pristupnici koji završavaju preddiplomski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu nisu obvezni predavati dokumente pod točkama b) i c).

3. Razredbeni postupak

Izbor pristupnika za upis obavlja se na osnovi bodovanja kandidata. Razredbeni postupak temelji se na vrednovanju:

 • uspjeha na preddiplomskom studiju
 • trajanja studiranja

Na razredbenom postupku pristupnik može postići maksimalno 650 bodova i to:

 • 500 bodova na osnovi uspjeha na preddiplomskom studiju
 • 100 bodova na osnovi trajanja studiranja
 • 50 bodova kandidat može ostvariti ukoliko je bio dobitnik nagrada (dekanova ili rektorova nagrada)

Rang-lista pristupnika bit će objavljena: 27. rujna 2022.

Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste, Dekanu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 48 sati od podnošenja žalbe.

4. Upisi

Upisi u diplomske studije provodit će se: 29. i 30. rujna 2022.

Upisi na studij obavljat će se prema rang-listi izrađenoj na osnovi rezultata razredbenog postupka.

Za upis je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ( original na uvid ) odnosno potvrdu o prebivalištu i jednu fotografiju (4 x 6 cm) za upisni list.

Pristupnici prije upisa podmiruju troškove upisa u iznosu od 350,00 kn koji se uplaćuje na IBAN fakulteta (Zagrebačka banka, HR2823600001101303431), uz naznaku „upis na diplomski studij“.

Pristupnici-strani državljani koji upisuju jedan od diplomskih studijskih programa na hrvatskom jeziku  plaćaju participaciju od 14.000,00 kn, dok pristupnici koji upisuju sveučilišni diplomski studijski program Naftno i geoenergetsko inženjerstvo i menadžment plaćaju godišnju školarinu od 2 000 €.

Sve obavijesti vezane za razredbeni postupak i upis mogu se dobiti na RUDARSKO-GEOLOŠKO- NAFTNOM FAKULTETU (RGNF), 10 000 Zagreb, Pierottijeva 6, tel. 01/5535-705, 01/5535-738,

faks: 01/4836-051, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..