Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada

Rudarstvo

Trajanje: 5 godine

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka rudarstva (kratica: mag.ing.min.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Rudarstva, smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada

 • Razumijevanje kompleksnih fi zikalno-kemijskih odnosa u zraku, vodi i tlu, višefaznog protoka fl uida kroz tlo/stijenu, geokemijskih i mineraloških odnosa u tlu i stijeni, te sposobnost identifi kacije, kvantifikacije i rješavanja problema vezanih općenito za zaštitu okoliša, a osobito za zbrinjavanje otpada
 • Planiranje, izvođenje i nadziranje geofi zičkih istražnih radova u svrhu procjene onečišćenja tla i stijena
 • Procjena utjecaja ljudske aktivnosti na okoliš
 • Modeliranje i numerički proračuni širenja onečišćenja u okolišu
 • Sposobnost analize i interpretacije podataka prikupljenih terenskim i laboratorijskim istraživanjima te praćenje kakvoće zraka, vode i tla
 • Poznavanja metoda i tehnika čišćenja zraka, vode i tla, kao i mogućnosti njihove primjene
 • Sanacija onečišćenih područja
 • Poznavanje načela i postupaka gospodarenja otpadom
 • Primjena tehnologija recikliranja krutog otpada
 • Projektiranje površinskih i podzemnih odlagališta otpada
 • Znanja i vještine koje omogućavaju usklađivanje gospodarske djelatnosti sa zaštitom okoliša
 • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Zbrinjavanje i odlaganje otpada - PDF.