Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Geotehnika

Rudarstvo

Trajanje: 5 godine

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Geotehnika

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka rudarstva (kratica: mag.ing.min.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Rudarstva, smjer Geotehnika

 • Razumijevanje geoloških procesa, postanka stijena i ležišta mineralnih sirovina, inženjerskogeoloških i hidrogeoloških odnosa te mehanike tla i stijena
 • Planiranje i izvođenje geotehničkih i geofi zičkih istražnih radova i njihovo nadziranje u svrhu izvođenja inženjerskih zahvata u tlu i stijeni te utvrđivanja rezervi čvrstih mineralnih sirovina
 • Provođenje laboratorijskih istraživanja radi utvrđivanja fizikalno-mehaničkih značajki tla i stijena
 • Analiza i interpretacija rezultata terenskih i laboratorijskih istraživanja
 • Projektiranje, izvođenje i nadziranje radova na iskopu i miniranju prilikom eksploatacije mineralnih sirovina, gradnje infrastrukturnih objekata: prometnica, građevinskih jama, hidroenergetskih objekata podzemnih prostorija i tunela, te objekata drugih namjena (podzemnih skladišta, odlagališta otpada i dr.)
 • Projektiranje, izvođenje i nadziranje specijalnih minerskih radova poput rušenja objekata, podvodnih miniranja i razminiranja
 • Poznavanje i primjena tehnika vjetrenja i odvodnjavanja podzemnih prostorija i tunela
 • Primjena analitičkih i numeričkih metoda u procjeni stanja i ponašanja geoloških materijala prilikom inženjerskih zahvata i izgradnje različitih geotehničkih objekata u tlu i stijenama
 • Poznavanje tehnika poboljšanja tla i stijena prilikom izgradnje objekata na nepovoljnim lokacijama
 • Dimenzioniranje elemenata podgradnog sustava i stabilizacije podzemnih prostorija, tunela i kosina
 • Procjena utjecaja ljudske aktivnosti (eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja infrastrukturnih objekata) i prirodnih katastrofa (klizišta, erozija, poplave, potresi) na okoliš
 • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa Republike Hrvatske i Europske unije.