Sabiranje i transport nafte i plina 1

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Katarina Simon


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Katarina Žbulj, mag. ing. petrol. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja45
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta i iz obvezne literature. Primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz područja sabiranja, skladištenja i transporta nafte i plina, kao i razvoj vještina za nastavak studiranja na diplomskom studiju.
UVJETI ZA UPIS PREDMETA: Položeni ispiti iz predmeta Otpornost materijala i Mehanika fluida
SADRŽAJ PREDMETA:
PREDAVANJA:
P1 Uvod, upoznavanje sa sadržajem predmeta i pravilima pohađanja nastave, polaganja kolokvija i završnog ispita
P2 Fizikalna svojstva nafte i plina (gustoća, viskoznost, toplinska vodljivost)
P3 Karakteristike ležišta nafte i plina (tipovi ležišta, karakteristike ležišnih fluida, dijagram fazne ravnoteže, zalihe, proizvodnja i potrošnja nafte i plina u RH i u svijetu)
P4 Sustavi sakupljanja proizvedenog fluida (pojedinačni sustav, grupni sustav, kolektorski sustav, mjerna stanica, sabirna stanica, otpremna stanica)
P5 Separacija- primarni proces obrade proizvedenog fluida (tipovi separacije i separatora, odabir separatora)
P6 Dehidracija nafte (emulzije, uređaji za odvajanje slobodne vode i emulzije)
P7 Skladištenje nafte (tipovi spremnika i njihova primjena, havarije spremnika, sigurnosni uređaji, osnove dimenzioniranja spremnika)
P8 Obrada prirodnog plina - pregled (dehidracija plina, izdvajanje kiselih plinova, izdvajanje visokomolekularnih ugljikovodika, izdvajanje žive, procesi adsorpcije, apsorpcije, primjena membrana, načini transporta prirodnog plina)
P9 Terenska nastava
P10 Polaganje cjevovoda
P11 Transport nafte i plina - tehnološki proračun cjevovoda
P12 Transport nafti visokog stiništa, transport različitih produkata istim cjevovodom, hidraulički udar
P13 Održavanje cjevovoda (čistači, kontrola stanja)
P14 Obrada i zbrinjavanje slojne vode (primjese u slojnoj vodi, načini i uređaji za uklanjanje primjesa)
P15 Priprema za završni ispit
VJEŽBE:
V1 Uvod, upoznavanje studenata sa sadržajem vježbi
V2, V3 Dimenzioniranje dvofaznog separatora
V4, V5, V6 Dimenzioniranje trofaznog separatora
V7, V8, V9, V10 Tehnološki proračun cjevovoda
V11, V12, V13, V14 Terenska nastava
V15 Priprema za završni ispit

OBVEZE STUDENTA: Uvjeti za potpis su redovito pohađanje nastave (3 dozvoljena izostanka), obavljena terenska nastava.
NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA: Za konačnu ocjenu iz predmeta potrebno je položiti pisani i usmeni dio ispita. Pisani dio obuhvaća zadatke i teoriju, a za pozitivnu ocjenu potrebno je iz svakog dijela ostvariti najmanje 60% od ukupnog broja bodova. Studenti koji polože pisani dio ispita izlaze na usmeni ispit. U slučaju pada na usmenom ispitu ponovno polažu pisani ispit prema navedenim kriterijima.

 

Obavezna literatura:1. Simon, K.: Priprema nafte za transport, Skripta, RGN fakultet, URL: http://rgn.hr/~mmalnar/matija/sab_trans_1/sab_trans_1.html, 2010.
Simon, K.:Bilješke s predavanja i vježbi, diplomski radovi i odabrani znanstveno stručni radovi
Zelić, M.: Tehnologija sabiranja i pripreme nafte i plina za transport, INA-Naftaplin, Zagreb, 1987.
Zelić, M.: Tehnologija transporta nafte i plina magistralnim cjevovodima, INA-Naftaplin, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura:1. American Petroleum Institute.: Specification for Oil and Gas Separators 12J (7 ed.).Washington, DC: API Publications and Distribution, 1999.
2. Arnold, K., & Stewart, M.: Surface Production Operations: Design of Gas Handling Systems and Facilities (2 ed., vol. 2). Burlington: Elsevier, 1999.
3. Arnold, K., & Stewart, M.: Surface Production Operations: Design of Oil Handling Systems and Facilities (3 ed., vol. 1). Burlington: Elsevier, 2008.
4. Gas Processors Suppliers Association: Engineering Data Book (12 ed.). Tulsa: Gas Processors Suppliers Association, 2004.
5. Manning, F. S., & Thompson, R. E.: Oilfield Processing Volume Two: Crude Oil.Tulsa: Pennwell Books, 1995
6. Menon Shashi, E: Liquid Pipeline Hydraulics, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel, 2004
7. Stewart, M & Lewis, O. T.: Pressure Vessels Field Manual: Common Operating Problems and Practical Solutions, Waltham, Elsevier, USA, 2013
8. Arnold, K., & Stewart, M: Produced Water Treatment Field Manual, Waltham, Elsevier, USA, 2013.
9. Arnold, K., & Stewart, M.: Gas-Liquid and Liquid-Liquid Separators, Burlington, Elsevier, USA, 2008.

 

Ishodi učenja:1. Izračunati i primijeniti vrijednosti fizikalnih svojstava nafte i plina u postupcima proračuna obrade i transporta sirove nafte
2. Provesti proračun i predložiti separator za odvajanje plina i kapljevine
3. Analizirati i usporediti površinske sustave za obradu nafte na naftnim poljima
4. Usporediti spremnike za skladištenje nafte
5. Opisati načine obrade slojne vode
6. Izračunati pad tlaka u cjevovodu i odabrati (dimenzionirati) cjevovod
7. Napisati stručni rad na temu iz područja pripreme nafte za transport i transporta nafte služeći se digitalnom bazom