Rudarsko pravo i propisi

Osnovni podaci

ECTS: 3.0

Nositelji: doc. dr. sc. Anamarija Grbeš


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta - upoznavanje studenata sa hrvatskom rudarskom i vezanom legislativom relevantnom za ishođenje koncesije za
eksploataciju mineralnih sirovina.
Ishodi učenja - poznavanje hrvatske legislative iz djelatnosti rudarstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i prirode, gospodarenja
šumama i gospodarenja vodama.
- poznavanje tijeka upravnog postupka za ishođenje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina,
- poznavanje tehničke dokumentacije potrebne u postupku ishođenja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina,
- poznavanje dokumentacije potrebne za proveđenje postupka procjene utjecaja na okoliš i prirodu,
- poznavanje postupka ishođenja lokacijske dozvole
Sadržaj premeta
1. tjedan - Uvod - pregled zakonske regulative i postupaka u upravmom postupku ishođenja koncesije za eksploatciju minerqlnih
sirovina, Zakon o rudarstvu, ključne promjene u novim Zakonima o rudarstvu u odnosu na prijašnje, sadržaj i domena Zakona,
2. tjedan - vrste mineralnih sirovina sukladno Zakonu u rudarstvu, istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
3. tjedan - postupak ishođenja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina, oduzimanje i prestanak koncesije, tehnička i upravna
dokumnetacija potrebna za ishođenje koncesije,
4. tjedan - vrste rudarske tehničke dokumentacije, postupak provjere i ovjere rudarskih projekata, rudarske karte i rudarska mjerenja,
informacijski sustav mineralnih sirovina
5. tjedan -Pravilnik o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilanci tih rezervi
(NN 48/92), Kategorizacija i klasifikacija rezervi čvrstih mineralnih sirovina, Zajednički kriteriji za utvrđivanje i razvrstavanje rezervi
čvrstih mineralnih sirovina u kategorije i klase, Podjela ležišta, Istraživanje ležišta čvrstih mineralnih sirovina, Utvrđivanje vrste
istražnih radova i njihovih maksimalnih udaljenosti, Utvrđivanje kakvoće mineralne sirovine, Tehnološka ispitivanja mineralne sirovine,
6. tjedan -Razvrstavanje rezervi u kategorije i klase, Utvrđivanje bilančnosti rezervi, eksploatacijske rezerve i eksploatcijski gubici,
Elaborat o rezervama, Posebni kriteriji ze utvrđivanje i razvrstavanje rezervi pojedinih vrstih mineralnih sirovina u kategorije i klase,
Istraživanje ležišta tehničkoga građevnog kamena - najveće udaljenosti istražnih radova, bilanca stanja rezervi mineralnih sirovina
7. tjedan - Zakon o koncesijama - Vrste koncesija, Davatelji koncesije, Predmet koncesije, Pripremne radnje za davanje koncesije,
Procjena vrijednosti koncesije, Studija opravdanosti davanja koncesije, Stručno povjerenstvo za koncesiju, Dokumentacija za
nadmetanje, Jamstvo za ozbiljnost ponude, Načela postupka davanja koncesije, Postupak davanja koncesije, Kriteriji za odabir
najpovoljnije ponude
8. tjedan - Zakon o koncesijama - Odluka o davanju koncesije, Koncesije na zahtjev, Ugovor o koncesiji, Jamstvo za provedbu
ugovora o koncesiji, Naknada za koncesiju, Rok davanja koncesije, Prestanak koncesije, Politika koncesija,
9 - tjedan - Naknada za istraživanjei eksploataciju mineralne sirovine, Naknada za eksploatciju neenergetskih mineralnih sirovina,
Naknada za eksploataciju energetskih mineralnih sirovina, Naknada za površinu EP, Varijabilni dio naknade, Raspodjela prihoda od
naknada, Naknada za skladištenje ugljikovodika
10. tjedan - Propisi vezani uz rudarsku djelatnost, Prostorno uređenje, Dokumenti prostornog uređenja, Lokacijska dozvola,
zaštićeno obalno područje,
11. tjedan - procjena utjecaja na okoliš i prirodu, Studija o utjecaju na okoliš, Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, Zaštićeni
dijelovi prirode, ekološka mreža
12. tjedan - Zakon o šumama - Šume i šumska zemljišta, Općekorisne funkcije šuma, Gospodarenje šumama, Izdvajanje šume i
šumskog zemljišta, Služnost i zakup, Naknada za prenesena/ograničena prava nad šumom i šumskim zemljištem,
13. tjedan - ZAKON O VODAMA
NN 153/09, Upravljanje vodama, Vodno dobro, Vodne građevine, Vodna područja, Zaštita voda i vodnog okoliša, Korištenja voda,
Šljunak i pijesak u području značajnom za vodni režim, Protupravna eksploatacija, Vodna dokumentacija, vodopravni uvjeti,
obvezujuće vodopravno mišljenje, vodopravna potvrda, vodopravna dozvola, posebni uvjeti priključenja, potvrda o sukladnosti s
posebnim uvjetima priključenja, Koncesije za gospodarsko korištenje voda
14. tjedan - Analiza europske rudarske legislative - nadležnost zakona, nadležni rudarski organi, registracija nositelja koncesije,
odobrenja za istraživanje i koncesija za eksploataciju, naknade za korištenje rudarskih prava, izdvajanja u fondove, zaštita okoliša,
prostorno planiranje i imovinsko-pravni odnosi.
15. tjedan- Njamački i mađarski rudarski zakon - NADLEŽNOST ZAKONA O RUDARSTVU, ODOBRAVANJE PROSPEKCIJE,
ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA, Sadržaj javnog poziva za koncesiju (osim sadržaja određenog u
Zakonu o koncesijama), KONCESIJSKI UGOVOR, RUDARSKA OVLAŠTENJA,

Obaveze studenata - redovito pohađanje nastave

Način polaganja ispita
a) kontinuirana provjera znanja studenata tijekom semestra.
b) polaganje ispita usmenim i pismenim putem

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: