Rudarska elektrotehnologija

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Kuhinek


Izvođači: asistent Hrvoje Vukošić, dipl. ing. (A, L, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Laboratorijske vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razumijevanje osnovnih pojmova, temeljnih zakona i načela koja se odnose na napajanje rudnika električnom energijom. Izračun potrošnje električne energije po segmentima. Postupak projektiranja elektroenergetske mreže rudnika uz objašnjenje načina proračun i razloga ograničenja određenih parametara za tehnički ispravan i siguran rad. Svojstva elektromotornih pogona. Fizikalne osnove eksplozije te principi protueksplozijske zaštite.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
Izračunati potrošnju električne energije te trošak električne energije po jedinici proizvedene rude. Analizirati svojstva elektroenergetske mreže i razumjeti razloge za odabir određenih komponenti sustava. Izračun osnovnih parametara elektromotornog pogona i razumijevanje odnosa utjecajnih veličina na rad elektromotornog pogona.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave:
P1 Uvod. Sigurnost napajanja el. energijom. Izbor napona. Srednjenaponska postrojenja u jami.
V1 Elektroenergetski sustav
P2 Sklopna polja. Lokacija jamske trafostanice. Vrste jamskih trafostanica. Kompenzacija jalove energije. Kontaktna mreža. V2 Potrošnja električne energije u rudniku. Kompenzacija jalove snage.
P3 Rasvjeta rudničkih prostora. Signalizacija i prijenos vijesti. Elektromotorni pogoni.
V3 Zadavanje projektnog zadatka. Instalacije. Određivanje optimalnog mjesta trafostanice.
P4 Regulirani elektromotorni pogoni. V4 Izračun opterećenja. Dimenzioniranje kabela.
P5 Zaštitne mjere elektroenergetske mreže. V5 Elektromotorni pogoni.
P6 Zemljospoj. Fiziološko djelovanje el.struje na tijelo čovjeka. Uzemljenje i izjednačenje potencijala.
V6 Pad napona.
P7 Sustavi mreža i zaštite u mrežama. V7 Proračun kratkog spoja. Odabir osigurača.
P8 Kratki spoj. Zaštita od kratkog spoja. V8 Zemljospoj.
P9 Pad napona. Dozvoljeni pad napona. V9 Izrada projekta.
P10 Atmosfersko pražnjenje. Elektrostatski naboji. Lutajuće struje. V10 Izrada projekta.
P11 Specijalni rudnički uređaji, kontrolnici. V11 Izrada projekta.
P12 Rudnička sklopna i razvodna postrojenja V12 Laboratorijska vježba 1: Osigurači. Strujna zaštitna sklopka (diferencijalna zaštita).
P13 Kabeli za upotrebu u rudnicima V13 Laboratorijska vježba 2: Brojila električne energije mjerenje električne energije.
P14 Protueksplozijska zaštita, 1 dio. V14 Laboratorijska vježba 3: Mjerenje jalove snage. Kompenzacija jalove energije.
P15 Protueksplozijska zaštita, 2 dio. V15 Laboratorijska vježba 4: Mjerenja otpora uzemljenja. Mjerenja na električnim detonatorima.

Obveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima i auditornim vježbama. Pohađanje laboratorijskih vježbi. Izrada seminara. Izrada projekta.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata:
Obavezno je pohađanje bar 50 % predavanja i auditornih vježbi, te 100 % laboratorijskih vježbi.
Student tijekom semestra izrađuje projekt, te na kraju piše kolokvij. Student također izrađuje seminar koji prezentira pred ostali studentima, nakon čega slijedi vođena diskusija o tematici seminarskog rada. Prisustvovanje nastavi, te trud uložen u izradu seminara daje konačnu predloženu ocjenu, koju student može povećati pristupanjem usmenom dijelu ispita.

 

Obavezna literatura:1. Marinović, N.: Rudarska elektrotehnika, Školska knjiga, Zagreb, 1981.
2. Zorić, I., Kuhinek D.: Upute i podloge za auditorne vježbe iz rudarske elektrotehnike (www.rgn.hr).
3. Zorić, I., Kuhinek D.: Upute i podloge za laboratorijske vježbe iz rudarske elektrotehnike (www.rgn.hr).
Preporučena literatura:1. Marinović, N. (1990): Electrotechnology in Mines. Elsevier (London, Amsterdam, New York, Tokyo).
2. Krasucki, F.: Electromagnetic Compatibility in Underground Mining, Elsevier, Amsterdam, 1993.

 

Ishodi učenja: