Recikliranje i obrada otpada

Osnovni podaci

ECTS: 6.5

Nositelji: prof. dr. sc. Gordan Bedeković


Izvođači: prof. dr. sc. Gordan Bedeković, dipl. ing. (L, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Laboratorijske vježbe30
Predavanja45
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJ PREDMETA:
Cilj predmeta je upoznati studente sa značajkama različitih vrsta otpada i aparatima koji se koriste u recikliranju otpada. Studenti usvajaju znanja o tehnologiji recikliranja i obrade otpada.

ISHODI UČENJA:
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
- znati izračunati tehničke pokazatelje recikliranja otpada,
- razumjeti osnove procesa recikliranja otpada,
- znati skicirati, opisati i objasniti princip rada uređaja i opreme koja se koristi u recikliranju,
- znati tehnologiju recikliranja pojedinih vrsta otpada,
- znati izraditi dijagrame i analizirati podatke dobivene laboratorijskim ispitivanjima recikliranja otpada.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI PREDMETA:
P1: Uvod u predmet. Otpad kroz povijest. Recikliranje kroz povijest. Simboli recikliranja.
P2: Održivi razvoj. Recikliranje kao dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Odvojeno prikupljanje otpada. Primjeri dobre prakse u postupanju otpadom u svijetu.
P3: Motivacija, kratkoročni i dugoročni ciljevi, te prioriteti recikliranja. Ciklus materijala. Primarne i sekundarne sirovine.
P4: Terminologija u recikliranju. Postupci koji se koriste u recikliranju.
P5: Karakterizacija otpada (razlozi, način i metode izrade, uzorkovanje). Klasifikacija otpada, pojmovi vezani uz otpad.
P6: Recikliranje komunalnog otpada.
P7: Recikliranje građevinskog otpada.
P8: Recikliranje polimera (plastika)
P9: Recikliranje polimera (guma).
P10: Recikliranje ambalažnog stakla.
P11: Recikliranje e-otpada.
P12: Recikliranje metalnog otpada.
P13: Termička obrada otpada.
P14: Uređaji i oprema za recikliranje.
P15: Uređaji i oprema za recikliranje.
V1: Uvod. Pravila rada u laboratoriju. Podjela studenata u radne grupe. Odabir vrsta otpada za recikliranje i izrada plana ispitivanja ispitivanja.
V2: Ručno probiranje. Sitnjenje otpada u drobilicama i mlinovima.
V3: Sijanje i klasiranje otpada.
V4: Obrada otpada u plakalici.
V5: Obrada otpada na koncentracijskom stolu.
V6: Obrada otpada spiralnim žlijebom.
V7: Obrada otpada u suhom visokointenzivnom magnetskom separatoru.
V8. Obrada otpada u mokrom niskointenzivnom magentskom separatoru.
V9.Obrada otpada u elektrostatičkom separatoru.
V10: Obrada otpada flotacijom.
V11: Obrada otpada PT separacijom.
V12: Odvodnjavanje koncentrata.
V13: Analiza koncentrata proračunom tehnoloških pokazatelja.
V14:Terenske vježbe 1
V15: Terenske vježbe 2

OBAVEZE STUDENTA:
Obveza studenta je odraditi sve vježbe i terensku nastavu, te prisustvovati na 80% predavanja. Vježbe je potrebno kolokvirati, čime su uz propisano prisustvovanje nastavi uredno izvršene obveze, te se može pristupiti završnom (pismenom i usmenom) ispitu.

NAČIN PROVJERE ZNANJA:
Znanje se vrednuje temeljem kolokvija iz vježbi, te tijekom semestra kroz dva kolokvija. Oba kolokvija moraju biti napisana za prolaznu ocjenu, te student može dobiti konačnu ocjenu temeljem ukupnog broja bodova stečenih kroz dva kolokvija i nastavu. Kroz nastavu i kolokvije može se steći broj bodova za ocjenu vrlo dobar, dok je za ocjenu izvrstan potrebno ostvariti dodatne bodove kroz izlazak na ispit. Studentovo znanje provjerava se završnim (pismenim i usmenim) ispitom ukoliko nije pristupio kolokvijima ili ukoliko je jedan (ili oba) kolokvij bio negativan ili ukoliko nije zadovoljan ocjenom ostvarenom temeljem prikupljanja bodova kroz nastavu i kolokvije ili ukoliko želi odgovarati za ocjenu izvrstan. U slučaju izlaska na ispit, ocjena dobivena na ispitu je i konačna ocjena iz provjere znanja.

 

Obavezna literatura:1. Nijkerk A.A. & Dalmijn W.L.: Handbook of Recycling Techniques, Nikkerk Consultancy, The Hague, 2001.
2. Lund, H.F.: Recycling handbook. McGraw-Hill, New York, 1993.
3. Bilitewsky, B. & co.: Abfallwirtschaft. Springer.Verlag, 2000.
4. Schubert, G.: Aufbereitung metallischer Sekundärrohstoffe. Leipzig, 1983.
Preporučena literatura:1. Proceedings of Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean technology REWAS '2004 Volume I-III., TMS & Inasmet, San Sebastian, 2004.
2. Proceedings of VI Southern Hemisphere Meeting on Mineral Technology, VOLUME 1-3 Rio de Janeiro, CETEM/MCT, 2001.
3. Proceedings of Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean technology REWAS '1999 Volume I-III., TMS & Inasmet, San Sebastian, 1999.
4. Zbornici radova sa I. do VIII. kongresa International Symposium Waste Managament, Gospodarstvo i okoliš d.o.o., Zagreb, 2004.
5. Časopis Gospodarstvo i okoliš

 

Ishodi učenja: