Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je upoznavanje studenata s opasnim i neopasnim otpadom iz procesa naftnog rudarstva. Osim stjecanja teoretskih znanja o postupanju s tehnološkim otpadom student se osposobljava za preventivno djelovanje radi smanjenja količine i toksičnosti nastalog otpada.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI: Poznavanje vrsta otpada koji nastaje tijekom istraživanja i pridobivanja ugljikovodika, zakonske regulative i metoda postupanja s istim.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno savladanog predmeta student će:
- biti upoznat s zakonskim propisima koji reguliraju postupanje s otpadom u naftnom rudarstvu;
- moći definirati osnovne pojmove vezane uz postupanje s otpadom u naftnom rudarstvu;
- biti upoznat s hijerarhijom postupanja s otpadom i BAT tehnologijama,
- nabrojati, opisati i objasniti metode za postupanje s otpadom u naftnom rudarstvu;
- opisati i objasniti termičku metodu obrade otpada;
- opisati i objasniti biološku metodu obrade otpada;
- moći samostalno provesti proračun volumena krhotina i vezane isplake, te ostalih parametara nužnih za saniranje isplačnih jama nakon završetka bušenja;
- moći samostalno provesti proračun sanacije tla zagađenog ugljikovodicima po različitim metodama;
- moći objasniti proces utiskivanja otpada iz naftnog rudarstva u bušotine te provesti odgovarajući proračun;
- biti upoznati s protokolima koji reguliraju postupanje s otpadom tijekom radova na moru.

PREDAVANJA:
P1 - Uvodno predavanje (upoznavanje studenata s ciljevima predmeta, njihovim obavezama, načinom praćenja i ocjenjivanja njihovog rada, te obaveznom i dopunskom literaturom).
P2 - Propisi iz područja otpada (Zakon o otpadu, Pravilnik o gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom RH, Strategija gospodarenja otpadom RH, Katalog otpada).
P3 - Postupci obrade otpada (kemijsko-fizikalni, biološki, termički, odlaganje otpada, kondicioniranje otpada, lista opasnog otpada).
P4 - Gospodarenje otpadom u SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina (isplačne jame, centralne otpadne jame).
P5 - Toksičnost otpada i parametri za izbor metode postupanja s otpadom.
P6 - Odlaganje otpada u ili na tlo (područje primjene, prednosti i nedostatci).
P7 - Solidifikacija/stabilizacija otpada (korištenje vapna za stabilizaciju otpada, uzimanje uzoraka, potrebne analize, područje primjene, prednosti i nedostatci)
P8 - I kolokvij
P9 - Termička obrada otpada (postrojenja za termičku obradu, postupci termičke obrade, spaljivanje, termička desorpcija, područje primjene)
P10 - Biološka obrada otpada (biološki načini obrade otpada, kompostiranje otpada, bioreaktori, obrada otpada kolutićavcima, područje primjene, prednosti i nedostatci)
P11 - Utiskivanje otpada u bušotine (konstrukcija utisne bušotine, odabir formacije za utiskivanje, analiza integriteta bušotine).
P12 - Utiskivanje CO2 u podzemlje (zakonski okvir za geološko skladištenje CO2, bušotine i podzemne formacija pogodne za skladištenje CO2, monitoring)
P13 - Odlaganje u kaverne izrađene u ležištima soli (tipovi i lokacije ležišta soli, izrada kaverni u ležištima soli, tehnologija utiskivanja, zatvaranje kaverni)
P14 - Radovi na moru (kriteriji za ispuštanje u more otpadne isplake na bazi vode i isplake na bazi ulja te pridobivene slojne vode, primjeri iz prakse)
P15 - II kolokvij

VJEŽBE:
V1 - Uvodne vježbe (upoznavanje studenata s sadržajem i ciljevima auditornih vježbi, te studentskim obavezama).
V2 - Podjela tema za seminarske radove i dogovor oko načina izrade, rokova za predaju, pronalaženje odgovarajuće literature i termina i načina prezentacije.
V3 - Proračun ukupnog volumena otpada nastalog u procesu bušenja, volumena odbačenih krhotina i vezane isplake.
V4 - Obrada otpada nastalog iz procesa bušenja na samoj lokaciji.
V5 - Analiza sastava otpada i saniranje isplačnih jama.
V6 - Saniranje izljeva lake nafte na tlo, i vraćanje tla u stanje blisko prvobitnom.
V7 - Saniranje izljeva teške nafte na tlo, i vraćanje tla u stanje blisko prvobitnom.
V8 - Saniranje izljeva teške nafte na tlo, i vraćanje tla u stanje blisko prvobitnom.
V9 - Saniranje izljeva teške nafte na tlo, i vraćanje tla u stanje blisko prvobitnom.
V10 - Proračuni vezani uz utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine.
V11 - kolokvij
V12 - Prezentacija seminarskih radova
V13 - Prezentacija seminarskih radova
V14 - Prezentacija seminarskih radova
V15 - Prezentacija seminarskih radova

OBVEZE STUDENATA: Obaveza studenta je prisustvovanje na minimalno 80% predavanja i na minimalno 80% auditornih vježbi. Osim navedenog student je dužan izaći na kolokvij iz teoretskog dijela kao i iz vježbi, te izraditi i javno prezentirati seminarski rad.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU: Završna ocjena iz predmeta formira se na temelju sljedećih ocjena: ocjene seminarskog rada (25%), ocjene iz kolokvija (25%) i ocjene ostvarene na usmenom ispitu (50%). Ukoliko student nije prošao kolokvij iz vježbi isti će ponoviti u obliku pismenog ispita, a čiji rezultati ulaze u završnu ocjenu iz predmeta.

 

Obavezna literatura:1. Gaurina-Međimurec,N.: Postupanje s otpadom u naftnoj industriji, Zagreb, 2005, interna skripta
2. Wojtanowicz, A.K.: Environmental Control Technology in Petroleum Drilling and Production, Environmental Technology in the Oil Industry,Blackie Academic & Professional, London, 1996.
3. Reis, J.C.: Environmental Control in Petroleum Engineering, Gulf Publishing Company, Houston, 1996.
4. PP prezentacije predavanja.
Preporučena literatura:1.Bilješke s predavanja i vježbi, diplomski radovi i odabrani znanstveno-stručni radovi (prema popisu).

 

Ishodi učenja: