Poslovno upravljanje

Osnovni podaci

ECTS: 2.0

Nositelji: doc. dr. sc. Karolina Novak Mavar


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Stjecanje osnovnih znanja iz poslovnog upravljanja s primjenom na rudarstvo i rudarska poduzeća
UVJETI ZA UPIS PREDMETA I POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI
Poslovno upravljanje je sastavni dio svake djelatnosti koja se obavlja u današnjem gospodarskom i društvenom okruženju i bez nje ih ne bi bilo moguće obaviti.
Tako se managementu često pripisuju značenja kao organizacija, upravljanje i rukovođenje.
Na određeni način on u sebi sadrži sve ove poslove zajedno ali u različitim obimima u zavisnosti od razine ciljeva,
Studenti će kroz nastavu savladati osnove poslovnog upravljana (managementa) kao aktivnosti usmjerene na postizanje određenih, unaprijed zacrtanih ciljeva poslovanja.To podrazumijeva planiranje, organiziranje, vođenje i kontrolu.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA (4do10 ISHODA)
1.Metode i funkcija poslovnog upravljanja (managementa)
2.Odnos managementa i vođenja (leadershipa) kao podfunkcije upravljanja
3.Što su ciljevi i zadatci u organizaciji poslovanja
4.Kako Planirati poslovne aktivnosti. Kratkoročni,srdnjeročni dugoročni planovi,
5.Definiranje strategije poslovanja uz korištenje SWOT analize
6.Definiranje rizika u poslovanju i upravljanje rizicima
7.Upravljanje malim poduzećima i velikim kompanijama. Dubina hijerarhije odlućivanja

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE

PREDAVANJA
P1 Predmet i metode poslovnog upravljanja. Osnovni pojmovi i definicije.
P2 Funkcija upravljanja.
P3 Planiranje. Vrste planova.
P4 Odlučivanje. važnost i strategija racionalnog odlučivanja.
P5 Poslovna strategija. Metodologija strateške procjene.
P6 .Ciljevi i zadaci organizacije.
P7 Uvjeti i ograničenja okruženja.
P8 .Resursi poduzeća. Upravljanje malim poduzećima.
P9 Analiza snage, slabosti, prednosti i ograničenja (SWOT) analiza, primjena SWOT analize na rudarska poduzeća.
P10 Elementi strateške procjene i odabir poslovne strategije. Strategija malog poduzeća.
P11 Analiza rizika. upravljanje rizicima; te u djelu nastave izlaganje studentskih seminara uz diskusiju.
P12 Modeli strateškog upravljanja, te u dijelu nastave. izlaganje studentskih seminara uz diskusiju.
P13 Strateške analize, BCG matrica, portofolio matrica General electric-Mckinsey; te u dijelu nastave izlaganje studentskih seminara uz diskusiju.
P14 Istraživanje marketinga, marketing informacijski sustav; te u djelu nastave izlaganje studentskih seminara uz diskusiju.
P15 Izlaganje studentskih seminara uz diskusiju.


OBVEZE STUDENATA

PRAĆENJE RADA STUDENATA (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave 1
Seminarski rad 07
Pismeni ispit 03

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA tijekom nastave i na završnom ispitu
Tijekom nastave znanje se provjerava kroz diskusiju i aktivno sudjelovanje u nastavi. Obavezna je izrada seminara koju student izlaže i brani na nastavi i sastavni je dio konačne ocjene iz znanja pokazanog na pismenom ispitu.

ISPITNI ROKOVI Prema akademskom kalendaru: zimski, dekanski, ljetni i jesenski rokovi.

 

Obavezna literatura:1. OBVEZNA LITERATURA (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)
1. Weihrich,H; Koonttz,H: Menedžment McGraw Hill, MaTe, Zagreb 1994.
2. Salvatore,D: Ekonomija za menedžere, McGraw Hill, MaTe, Zagreb 1993
3. Sikavica, P. i dr. Temelji menadžmenta, Školska knjiga , Zagreb,2004.
4. Kotler,P., Upravljanje marketingom,1 2, Informator, Zagreb 1989.
5. Sikavica,P. Novak,M. Poslovna organizacija,Informator, Zagreb,1993.
6. Batarelo, A.Ž., Uvod u poslovnu analizu, INTUS BIT,Zagreb,2003.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: