Osnove mineralogije i petrologije

Osnovni podaci

ECTS: 7.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Uroš Barudžija


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Uroš Barudžija, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja60
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje s osnovama mineralogije i petrologije, odnosno s osnovnim pojmovima o mineralima i stijenama kao materijalima koji su predmet djelatnosti u naftnom rudarstvu.
Prepoznavanje (makroskopska odredba) i klasifikacija osnovnih skupina petrogenih i rudnih minerala te magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stijena.
Upoznavanje s procesima postanka, građom i svojstvima minerala i stijena u kojima su formirana ležišta ugljikovodika (kolektorske i izolatorske stijene).
Vježbama u praktikumu studenti se osposobljavaju za osnovnu makroskopsku odredbu minerala i stijena te njihovih fizikalnih svojstava.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
1. Studenti će moći identificirati i opisati građu minerala i stijena te objasniti njihov postanak.
2.Studenti će moći definirati i opisati kemijska i fizikalna svojstva minerala i stijena.
3. Studenti će moći definirati nazivlje minerala i stijena i grupirati ih prema odgovarajućim klasifikacijama.
4. Studenti će moći makroskopski determinirati petrološke značajke stijena i povezati ih sa značajkama njihovih petrogenih minerala.
5. Studenti će moći predstaviti rezultate determinacije minerala i stijena.
6. Studenti će moći objasniti osnovne minerogenetske i stjenotvorne procese u litosferi i povezati ih s pojavama minerala i stijena u prirodi.
7. Studenti će moći objasniti i sažeti osnovne metode istraživanja minerala i stijena te primijeniti rezultate tih istraživanja u naftnom rudarstvu.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
P1 Upoznavanje sa sadržajem kolegija, načinom izvođenja nastave, uvjetima i načinima polaganja ispita. Uvod u mineralogiju. Definicija minerala, stijene i mineralne sirovine. Postanak minerala; magmatski, sedimentni, metamorfni.
P2 Unutarnja građa kristala. Kristalne rešetke. Kristalografski sustavi, elementi simetrije kristala, plohe kristala, kristalne forme.
P3 - Kemijska svojstva minerala; sastav, voda u mineralima, izomorfija, polimorfija. Fizikalna svojstva minerala (kohezijska, optička, toplinska, električna, magnetična, radioaktivna).
P4 Petrogeni i rudni minerali skupine nesilikatnih minerala (samorodni elementi, sulfidi, oksidi i hidroksidi, karbonati, sulfati, halidi, fosfati).
P5 Petrogeni minerali skupine silikatnih minerala (nezosilikati, sorosilikati, inosilikati, ciklosilikati, filosilikati i tektosilikati).
P6 Zemlja; postanak, građa i tektonika ploča. Uvod u petrologiju. Podjela stijena; magmatske, sedimentne i metamorfne stijene (postanak, sastojci, strukture, teksture, klasifikacije). Magmatske stijene, postanak i svojstva. Stadiji kristalizacije magme.
P7 Klasifikacija magmatskih stijena. Intruzivne, efuzivne i žične stijene. Ultrabazične i ultramafitne, bazične, neutralne i kisele stijene.
P8 Metamorfne stijene; postanak, svojstva i klasifikacija.
P9 Sedimentne stijene, postanak i svojstva. Teksturne i strukturne odlike sedimentnih stijena. Podjela sedimentnih stijena.
P10 Klastične sedimentne stijene postanak, sastojci, strukture i teksture, klasifikacija.
P11 Vulkanoklastične sedimentne stijene; postanak, sastojci, strukture i teksture, klasifikacija.
P12 Kemijske i biokemijske sedimentne stijene. Vapnenci (marinski i terestrički); postanak, sastojci, strukture, teksture i klasifikacije.
P13 Dolomitizacija i dolomiti; evaporitni sedimenti; silicijski sedimenti; postanak, sastojci, strukture, teksture i klasifikacije.
P14 Glavni oblici sedimentnih tijela kolektorskih stijena nafte i plina.
P15 Kolektorska i izolatorska svojstva sedimentnih stijena.

V1 Uvod u mineralogiju s osvrtom na metode rada i ciljeve vježbi u praktikumu. Kristalografija; geometrijski elementi kristala i elementi simetrije koji se opažaju na vanjskom obliku kristala; primjena na modelima kristala.
V2 Koordinatni sustavi kristala (osni križevi), osnove podjele kristala na kristalne sustave praktičan rad s modelima kristala. Ponavljanje i priprema za kolokvij.
V3 Određivanje fizikalnih svojstava minerala (habitus, tvrdoća, kalavost, lom, boja, sjaj, ogreb ili crt); opis uzoraka. Ponavljanje i priprema za kolokvij.
V4 Petrogeni i rudni minerali (nesilikati); opis uzoraka. Uočavanje i opis značajki, usporedba s literaturom, prezentacija rezultata (grupno i individualno) pred ostalim studentima.
V5 Petrogeni minerali (silikati); opis uzoraka. Uočavanje i opis značajki, usporedba s literaturom, prezentacija rezultata (grupno i individualno) pred ostalim studentima. Ponavljanje i priprema za kolokvij.
V6 Magmatske stijene; sastav, strukture i teksture; praktičan rad s uzorcima. Uočavanje i opis značajki, usporedba s literaturom, prezentacija rezultata (grupno i individualno) pred ostalim studentima.
V7 Magmatske stijene; klasifikacija; praktičan rad s uzorcima. Uočavanje i opis značajki, usporedba s literaturom, prezentacija rezultata (grupno i individualno) pred ostalim studentima.
V8 Metamorfne stijene; sastav, strukture i teksture, klasifikacija; praktičan rad s uzorcima. Uočavanje i opis značajki, usporedba s literaturom, prezentacija rezultata (grupno i individualno) pred ostalim studentima. Ponavljanje i priprema za kolokvij.
V9 - Sedimentne stijene strukture i teksture; praktičan rad s uzorcima. Uočavanje i opis značajki, usporedba s literaturom, prezentacija rezultata (grupno i individualno) pred ostalim studentima.
V10 Klastične i vulkanoklastične sedimentne stijene; strukture, teksture, sastav i klasifikacija; praktičan rad s uzorcima. Uočavanje i opis značajki, usporedba s literaturom, prezentacija rezultata (grupno i individualno) pred ostalim studentima.
V11 Vulkanoklastične sedimentne stijene; strukture , teksture, sastav i klasifikacija; praktičan rad s uzorcima. Uočavanje i opis značajki, usporedba s literaturom, prezentacija rezultata (grupno i individualno) pred ostalim studentima.
V12 Kemijske i biokemijske sedimentne stijene vapnenci; strukture, teksture, sastav i klasifikacija; praktičan rad s uzorcima. Uočavanje i opis značajki, usporedba s literaturom, prezentacija rezultata (grupno i individualno) pred ostalim studentima.
V13 Dolomiti (strukture i teksture, sastav i klasifikacija); praktičan rad s uzorcima. Uočavanje i opis značajki, usporedba s literaturom, prezentacija rezultata (grupno i individualno) pred ostalim studentima. Ponavljanje i priprema za kolokvij.
V14 Glavni oblici sedimentnih tijela kolektorskih stijena nafte i plin; auditorne vježbe i prikazi na sedimentološkim modelima.
V15 Utjecaj mineraloških i petroloških značajki različitih sedimentnih stijena na njihova kolektorska i izolatorska svojstva; auditorne vježbe i prikazi na uzorcima sedimentnih stijena.

OBVEZE STUDENATA
Studenti su tijekom semestra obavezni redovito pohađati predavanja i vježbe u praktikumu, položiti kolokvije iz svih cjelina gradiva te u zadanome roku izraditi i predati na pregled domaće zadaće i seminare iz praktikuma (vježbi).

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA
Studenti kontinuiranim radom tijekom semestra mogu steći ocjenu bez izlaska na usmeni dio ispita.

Uvjeti za prijavu i polaganje usmenog dijela ispita:
1. redovito pohađanje predavanja i vježbi u praktikumu (maksimalno 2 izostanka s vježbi)
2. pozitivne ocjene iz svih kolokvija (moguće je pisati maksimalno jedan popravak negativno ocijenjenog ili opravdano propuštenog kolokvija)
3. pozitivna ocjena iz svih vježbi u praktikumu
4. zbirna prosječna ocjena kolokvija i vježbi u praktikumu od 2,00 ili više

Uvjet za mogućnost oslobađanja od polaganja usmenog dijela ispita:
1. pozitivne ocjene iz svih kolokvija i vježbi u praktikumu, sa zbirnom prosječnom ocjenom (kolokviji i vježbe) od 4,00 ili više

75 % konačne ocjene je rezultat ocjenjivanja kolokvija i samostalnog rada tijekom semestra, a 25 % nosi pismeno i usmeno polaganje ispita.

Ocjena iz kolokvija prema postotku ostvarenih bodova:
60 do 70 % 2
71 do 80 % 3
81 do 90 % 4
91 do 100 % 5

 

Obavezna literatura:1. Barudžija, U. (2015): Osnove mineralogije i petrologije; predavanja u akad. godini 2015./2016. (ematerijali s predavanja na ekolegiju Osnove mineralogije i petrologije u LMS Merlin).
Preporučena literatura:1. Tišljar, J. (2000): Petrologija s osnovama mineralogije. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko geološko naftni fakultet, str.212.

 

Ishodi učenja: