Optička mineralogija

Osnovni podaci

ECTS: 6.0

Nositelji: prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Tomislav Brenko, mag. geol. (PK)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja15
Vježbe u praktikumu60
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Odnosi minerala u stijenama prethode svakom drugom analitičkom postupku u geološkim istraživanjima, a oni se proučavaju mikroskopiranjem. Glavni cilj kolegija je osposobiti studenta za samostalno korištenje petrografskog mikroskopa , što podrazumijeva usvajanja slijedećih vještina i znanja:
- funkcioniranje i mogućnosti petrografskog mikroskopa
- justiranje i centriranja mikroskopa
- kvantitativna određivanja pomoću mikroskopa (mikroskopski presjeci plagioklasa)
- prepoznavanje glavnih optičkih svojstava koja se opažaju s jednim ili oba polaroida
- podjele minerala u optičkom smislu
- mikrofiziografskih svojstava tridesetak skupina minerala ili njihovih predstavnika (prvenstveno petrogenih) prema podjeli minerala u optičkom smislu
- određivanje uz grafički prikaz i opis 30 minerala ili skupina minerala prema zadanim predlošcima

UVJETI ZA UPIS PREDMETA:
Opća mineralogija - položen
Kemija - položen

POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE:
Potrebno je da studenti mogu definirati glavne pojmove iz opće i mineralogije i kemije, posebice definirati optička svojstva i ponašanje elemenata po skupinama u periodnom sustavu, ionske radijuse i naboje, prepoznati fizička, kemijska i kristalografska svojstva minerala, znaju dati primjer za svako pojedino svojstvo, moći usporediti/klasificirati međusobno različite minerale obzirom na njihova svojstva te na osnovu kemijskog sastava minerala i sustava u kojemu kristalizira predvidjeti njihova fizikalna i kemijska svojstva.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA:
Nakon uspješno položenog kolegija studenti će moći:
- definirati kretanje svjetlosti kroz mineral te optička svojstva minerala općenito
- nabrojati i objasniti ulogu pojedinih dijelova mikroskopa
- služiti se petrografskim mikroskopom za samostalan rad
- prepoznati glavna optička svojstava koja se opažaju s jednim ili oba polaroida
- objasniti glavna optička i mikrofiziografska svojstva 30 odabranih minerala/skupina
- grupirati minerale prema optičkoj podjeli
- procijeniti intenzitet/veličinu ili neki drugi parametar glavnih optičkih svojstava (habitus i veličina presjeka, kalavost, agregati, reljef, relativni indeks loma, pseudoapsorpcija, vlastita boja, pleokroizam, sraslaci, izotropija i anizotropija presjeka, interferencijske boje, razlika u hodu, niz interferencijskih boja, anomalne boje, potamnjenje, dvolom i debljina izbruska)
- zaključiti o orijentaciji indikatrise u presjeku minerala i optičkoj orijentaciji izduženja
- kvantitativno odrediti udio anortitne komponente kod plagioklasa

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Upoznavanje sa studentima. Kriteriji i uvjeti za dobivanje potpisa i polaganje ispita. Obavezna i dopunska literatura. Web stranice. Konzultacije. Raspored pismenih ispita. Struktura kolegija. Petrografski mikroskop.
V1 Pravila ponašanja u mikroskopskom praktikumu. Dijelovi i rukovanje s petrografskim mikroskopom. Justiranje, centriranje.Svojstva koja se zapažaju s jednim ili s oba polaroida (habitus i veličina presjeka, kalavost, agregati, ostala svojstva).

P2 Podjela minerala u optičkom smislu. Prikaz širenja svjetlosti kroz minerale. Optički izotropni i anizotropni minerali, jednoosni i dvoosni (indikatrisa, optički karakter, ploha valnih brzina). Povezanost simetrije minerala i optike. Istraživanje ortoskopom. Svojstva koja se zapažaju bilo s jednim bilo s oba polaroida (habitus i veličina presjeka, kalavost, agregati, ostala svojstva).
V2 Svojstva koja se zapažaju samo polarizatorom (reljef, relativni indeks loma, pseudoapsorpcija, vlastita boja, pleokroizam).Svojstva koja se zapažaju s oba polaroida (sraslaci, izotropija i anizotropija presjeka, interferencijske boje - razlika u hodu, niz interferencijskih boja, anomalne boje, potamnjenje, dvolom i debljina izbruska, orijentacija indikatrise u presjeku minerala, optička orijentacija izduženja).

P3 Svojstva koja se zapažaju samo polarizatorom (reljef, relativni indeks loma, pseudoapsorpcija, vlastita boja, pleokroizam). Svojstva koja se zapažaju s oba polaroida (sraslaci, izotropija i anizotropija presjeka, interferencijske boje - razlika u hodu, niz interferencijskih boja, anomalne boje, potamnjenje, dvolom i debljina izbruska, orijentacija indikatrise u presjeku minerala, optička orijentacija izduženja).
V3 Izotropni minerali: spineli, granati, leucit.

P4 Kompenzatori. Istraživanje konoskopom (interferencijske figure, optički karakter). Mikrofiziografska svojstva tridesetak skupina minerala ili njihovih predstavnika (prvenstveno petrogenih) prema podjeli minerala u optičkom smislu. Samostalni rad petrografskim mikroskopom. Usvajanje postupaka justiranja i centriranja.
V4 Jednoosni anizotropni minerali: kvarc, rutil, kalcit.

P5 Izotropni minerali: spineli, granati, leucit.
V5 Jednoosni anizotropni minerali: apatit, turmalin.

P6 Jednoosni anizotropni minerali: kvarc, rutil, kalcit, apatit, turmalin.
V6 Dvoosni anizotropni minerali: olivin, serpentin.

P7 Dvoosni anizotropni minerali: olivin, serpentin, rompski pirokseni, monoklinski pirokseni.
V7 Dvoosni anizotropni minerali: rompski pirokseni, monoklinski pirokseni.

P8 Dvoosni anizotropni minerali: tremolit-aktinolit, hornblenda, glaukofan-ribekit.
V8 Dvoosni anizotropni minerali: tremolit-aktinolit, hornblenda, glaukofan-ribekit.

P9 Dvoosni anizotropni minerali: muskovit, biotiti, kloriti.
V9 Dvoosni anizotropni minerali: muskovit, biotiti, kloriti.

P10 Dvoosni anizotropni minerali: ortoklas, sanidin, mikroklin.
V10 Dvoosni anizotropni minerali: ortoklas, sanidin, mikroklin.

P11 Dvoosni anizotropni minerali: plagioklasi.
V11 Dvoosni anizotropni minerali: plagioklasi.

P12 Dvoosni anizotropni minerali: epidot, klinocoisit.
V12 Dvoosni anizotropni minerali: epidot, klinocoisit.

P13 Dvoosni anizotropni minerali:andaluzit, silimanit, disten.
V13 Dvoosni anizotropni minerali: andaluzit, silimanit, disten.

P14 Dvoosni anizotropni minerali: kloritoid, gips, anidrit.
V14 Dvoosni anizotropni minerali: kloritoid, gips, anidrit.

P15 Ponavljanje. Pitanja za usmeni ispit.
V15 Nadoknada.

OBVEZE STUDENATA:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi (dopušten 1 + 1 izostanak) te odrađene i parafirane sve vježbe u praktikumu.
Ukupna ocjena generira se na osnovu ocjene iz prepoznavanja minerala u preparatu (50%), pri čemu je za prolaz potrebno prepoznati minimalno 60% od prisutnih minerala u preparatu te ocjene iz usmenog dijela ispita (50%). Na usmenom dijelu ispita student odgovara cijelo gradivo. Prva dva ulazna pitanja odnose se na teoretski dio kristalne optike i nalaze se na web stranicama kolegija. Potrebno je odgovoriti točno na oba pitanja. Preostalih 5 pitanja odnose se na mikrofiziografiju minerala, mogućnosti pogrešne interpretacije, zamjene, sličnosti i razlike.

 

Obavezna literatura:1. Barić, Lj. & Tajder, M. (1967): Mikrofiziografija petrogenih minerala
2. Borojević Šoštarić, S. (2011): Atlas providnih minerala
3. Maja Vrkljan, Sibila Borojević Šoštarić, Nenad Tomašić (2018): Optička mineralogija - određivanje minerala polarizacijskim mikroskopom
4. Vrkljan, M. (2001): Mikrofiziografija petrogenih minerala
Preporučena literatura:1. Nesse, W.D. (1991): Introduction to Optical Mineralogy

 

Ishodi učenja: