Oplemenjivanje mineralnih sirovina 2

Osnovni podaci

ECTS: 6.0

Nositelji: prof. dr. sc. Gordan Bedeković


Izvođači: prof. dr. sc. Gordan Bedeković, dipl. ing. (T)

Izvođači:doc. dr. sc. Ivan, Sobota dipl. ing. (L, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Laboratorijske vježbe30
Predavanja30
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: CILJ PREDMETA:
Cilj predmeta je upoznati studente sa teorijskim osnovama, aparatima i postupcima koji se koriste u obogaćivanju čvrstih mineralnih sirovina. Studenti usvajaju teorijska znanja procesa obogaćivanja, te aparate i postupke koji se pri tome koriste.

ISHODI UČENJA:
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
- znati izračunati tehničke pokazatelje recikliranja otpada,
- razumjeti osnove procesa recikliranja otpada,
- znati skicirati, opisati i objasniti princip rada uređaja i opreme koja se koristi u recikliranju,
- znati tehnologiju recikliranja pojedinih vrsta otpada,
- znati izraditi dijagrame i analizirati podatke dobivene laboratorijskim ispitivanjima recikliranja otpada.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1: Tehnološka klasifikacija mineralnih sirovina. Sistematizacija operacija koncentracije. Značajke minerala važne za koncentraciju. Raščin.
P2: Podjela koncentracijskih procesa. Vrednovanje tehnološke efikasnosti oplemenjivanja. Gravitacijska koncentracija kroz povijest. Primjena GK. Principi GK. Koncentracijski kriterij. Podjela uređaja u GK.
P3: Plakalice. Stratifikacija. Teorije koncentracije u plakalici.
P4: Ciklus plakalice. Podjela plakalica. Mehaničke plakalice: Harz, Denver.
P5: Umjetna posteljica. Plakalica Baum, Batac, Wemco-Remer. Pneumatske plakalice. Centrufugalne plakalice.
P6: Koncentracijski stol. Koncentracija u tankom sloju. Koncentracija u protočnom sloju. Dodatni mehanizmi koncentracije.
P7: Tipovi koncentracijskih stolova. Žljebovi. Koncentracija u žlijebu. Rheo žlijeb. Lepezasti žljebovi. Spiralni žljebovi.
P8: PT-koncentracija. Principi PT koncentracije. Podjela suspenzija i suspenzoida. Faze PT-koncentracije. Regeneracija.
P9: Separator Tromp. Separator MS. Konusni separator Wemco. Separator Drewboy. Bubnjasti separator s 2 i 3 produkta. Vrtložni separator DWP. Cikloni s teškim medijem.
P10: Principi magnetske separacije. Podjela tvari s obzirom na magnetizam. Magnetska permeabilnost i susceptibilnost. Magnetomotorna sila. Podjela minerala s obzirom na magnetsku susceptibilnost
P11: Vrste magneta. Tipovi magnetskih separatora. Niskointenzivni magnetski separatori bubnjasti, tračni, suhi i mokri. Visokointenzivni magnetski separatori: indukcijski suhi, Jones-mokri, s prstenastim radnim elementom.
P12: Principi i stupnjevi elektrostatičke koncentracije. Elektrostastički separatori: s valjkom, korona separatori.
P13: Principi flotacije. Flotacijski reagenti. Flotacijska pulpa. Značajke krute faze i tipovi veza materije. Polarnost materije. Površina minerala i adsorpcija kolektora.
P14: Struktura i značajke vode. Plinska faza. Pojave na granicama faza. Kontaktni kut. Električni dvosloj. Kolektori, regulatori, pjenušavci. Mineralizacija zračnog mjehura.
P15: Radne faze flotacije. Mehaničke flotacijske ćelije: Denver Sub-A, Wemco-Fagergreen, Agitair. Pneumatske flotacijske ćelije: Callow, Forrester, FPS, flotacijska kolona. Režim rada i prikazivanje flotacijskog procesa.
V1: Uvod. Pravila rada u laboratoriju. Podjela studenata u radne grupe.
V2: Gravitacijska koncentracija - Plakalica Hartz.
V3: Gravitacijska koncentracija - Koncentracijski stol Wilfley.
V4: Gravitacijska koncentracija - Sprialni žlijeb Humphreys
V5: Pliva-tone analiza.
V6: Magnetska separacija - Suhi visokointenzivni magnetski separator.
V7: Magnetska separacija - Mokri niskointenzivni magnetski separator.
V8: Elektrostatička separacija - Korona separator.
V9: Flotacija nemetala - Flotacijska ćelija Fagergren.
V10: Flotacija metala - Flotacijska ćelija MS.
V11: Flotacija ugljena - Flotacijska kolona.
V12: Odvodnjavanje.
V13: Terenske vježbe 1 (posjet kamenolomu).
V14: Terenske vježbe 2 (posjet šljunčari).
V15 Segregacijske sheme.

OBAVEZE STUDENTA:
Obveza studenta je odraditi sve vježbe i terensku nastavu, te prisustvovati na 80% predavanja. Vježbe je potrebno kolokvirati, čime su uz propisano prisustvovanje nastavi uredno izvršene obveze, te se može pristupiti završnom (pismenom i usmenom) ispitu.

NAČIN PROVJERE ZNANJA:
Znanje se vrednuje temeljem kolokvija iz vježbi, te tijekom semestra kroz dva kolokvija. Oba kolokvija moraju biti napisana za prolaznu ocjenu, te student može dobiti konačnu ocjenu temeljem ukupnog broja bodova stečenih kroz dva kolokvija i nastavu. Kroz nastavu i kolokvije može se steći broj bodova za ocjenu vrlo dobar, dok je za ocjenu izvrstan potrebno ostvariti dodatne bodove kroz izlazak na ispit. Studentovo znanje provjerava se završnim (pismenim i usmenim) ispitom ukoliko nije pristupio kolokvijima ili ukoliko je jedan (ili oba) kolokvij bio negativan ili ukoliko nije zadovoljan ocjenom ostvarenom temeljem prikupljanja bodova kroz nastavu i kolokvije ili ukoliko želi odgovarati za ocjenu izvrstan. U slučaju izlaska na ispit, ocjena dobivena na ispitu je i konačna ocjena iz provjere znanja.

 

Obavezna literatura:1. .
1. Halbe, D.N., Barratt, D.J., Mular, L.A.: Mineral Processing Plant Design, Practice, and Control Volumes 1 and 2. Society of Mining Engineers, 2002.
2. Wills, B.A.: Mineral Processing Technology. Pergamon Press, Oxford 1992.
3. Weiss, N.L.: Mineral Processing Handbook, Volume 1-2. Society of Mining Engineers, New York, 1985.
4. Schubert, H.: Aufbereitung fester mineralischer Rohstoffe II. Leipzig, 1967.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: