Oplemenjivanje mineralnih sirovina 1

Osnovni podaci

ECTS: 7.5

Nositelji: prof. dr. sc. Gordan Bedeković


Izvođači: prof. dr. sc. Gordan Bedeković, dipl. ing. (L, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Laboratorijske vježbe30
Predavanja45
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: CILJ PREDMETA:
Cilj predmeta je upoznati studente sa značajem, zadaćama i procesima oplemenjivanja mineralnih sirovina. Studenti usvajaju teorijska znanja procesa sitnjenja i klasiranja, te aparate i posupke koji se pri tome koriste.

ISHODI UČENJA:
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
- znati izračunati tehničke pokazatelje u OMS,
- razumjeti osnove procesa sitnjenja i klasiranja mineralnih sirovina,
- znati skicirati, opisati i objasniti princip rada uređaja koji se koriste u sitnjenju i klasiranju mineralnih sirovina,
- znati izraditi dijagrame i analizirati podatke dobivene laboratorijskim ispitivanjima sitnjenja i klasiranja mineralnih sirovina.

SADRŽAJ PREDMETA:
P1 Uvod u OMS. OMS kroz povijest. Podjela mineralnih sirovina s aspekta OMS.
P2 Definicije, sastav i produkti OMS-a. Sistematizacija operacija u OMS. Značajke minerala važne u OMS. Ciljevi i procesi u OMS.
P3 Grafičko prikazivanje u OMS. Tehnološki pokazatelji u OMS. Izračun pokazatelja u OMS.
P4 Zrnati kolektiv. Oblik i veličina zrna. Određivanje granulometrijskog sastava.
P5 Struktura tvari i sitnjenje. Zakoni sitnjenja. Gubici energije u sitnjenju. Principi sitnjenja. Stupanj i faze sitnjenja.
P6 Uređaji za drobljenje. Čeljusne, udarno-čeljusne, kružne i konusne drobilice.
P7 Drobilice čekićare, drobilice s valjcima, udarne drobilice i vertikalne udarne drobilice.
P8 Teorija mljevenja. Uređaji za mljevenje. Bubnjasti mlinovi s kuglama i štapovima. Autogeni mlinovi.
P9 Vibracijski mlinovi, mlinovi s kotrljajućim elementima, mikronizatori. Industrijsko sijanje. Zadaće i proizvodi sita.
P10 Parametri koji karakteriziraju sijanje. Uređaji za sijanje.Fiksna rešetka i lučno sito. Vibracijska i kalibracijska rešetka. Kružno sito.
P11 Vibracijska sita s kružnom, eliptičnom i linearnom putanjom. Bubnjasto sito. Flip-flop sito. Mogensen sizer. Parametri koji utječu na sijanje.
P12 Principi klasiranja u fluidu. Stokesov i Newtonov zakon. Podjela uređaja za klasiranje. Hidraulički klasifikatori.
P13 Klasifikator Fahrenwald. Hidrociklon. Pneumatski klasifikatori: horizontalni, protustrujni, cik-cak, centrifugalni klasifikator, aerocikloni.
P14 Drobljenje, mljevenje i klasiranje u otvorenim i zatvorenim krugovima.
P15 Pokretna postrojenja.
V1 Uvod u laboratorijske vježbe iz Oplemenjivanja mineralnih sirovina 1. Podjela studenata u radne skupine.
V2 Drobljenje 1. Primarna drobilica - čeljusna drobilica s jednom rasponom pločom.
V3 Drobljenje 2. Sekundarna drobilica - udarna drobilica.
V4 Drobljenje 3. Tercijarna drobilica - drobilica s valjcima.
V5 Mljevenje. Mlin s kuglama.
V6 Sijanje. Vibracijsko sito. Analiza kvalitete sijanja.
V7 Sedimentometrijska analiza 1. Metoda po Casagrande-u.
V8 Klasiranje u fluidima 1. Hidrociklon.
V9 Sedimentometrijska analiza 2. Metoda po Andreasenu.
V10 Klasiranje u fluidima 2. Zračni klasifikator.
V11 Klasiranje u fluidima 3. Spiralni klasifikator.
V12 Segregacijske sheme 1
V13 Segregacijske sheme 2
V14 Terenske vježbe 1
V15 Terenske vježbe 2

OBAVEZE STUDENTA:
Obveza studenta je odraditi sve vježbe i terensku nastavu, te prisustvovati na 80% predavanja. Vježbe je potrebno kolokvirati, čime su uz propisano prisustvovanje nastavi uredno izvršene obveze, te se može pristupiti završnom (pismenom i usmenom) ispitu.

PROVJERA ZNANJA:
Znanje se vrednuje temeljem kolokvija iz vježbi, te završnim (pismenim i usmenim) ispitom.

 

Obavezna literatura:1. Ocepek, D.: Mehanska procesna tehnika, Ljubljana, 1985.
2. Schubert, H.: Aufbereitung fester mineralischer Rohstofe I. Leipzig, 1988
3. Wills, B.A.: Mineral Processing Technology. Pergamon Press, Oxford, 1992.
Preporučena literatura:1. Časopis "Aufbereitung Technik". Bauverlag BV GmbH, Gutersloh.
2. Časopis "International Journal of Mineral Processing". Elsevier, Amsterdam.
3. Časopis "Minerals Engineering". Elsevier, Amsterdam.
4. Oplemenjivanje mineralnih sirovina. Tehnička enciklopedija, Zagreb.
5. Somasundaran, P.: Fine Particles Processing, Volume1-2. Society of Mining Engineers, New York, 1985.
6. Weiss, N.L.: Mineral Processing Handbook, Volume 1-2. Society of Mining Engineers, New York, 1985.

 

Ishodi učenja: