Obrada stijena u bušotinama

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić


Izvođači: doc. dr. sc. Sonja Koščak Kolin, dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja45
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA

Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u širem rješavanju problema iz područja Obrade stijena u bušotinama, kao i sposobnost integriranja znanja i donošenja samostalnih zaključaka u novim situacijama povezanim s područjem studiranja.

SADRŽAJ PREDMETA (PREDAVANJA)

P1 Uvod
P2 Proizvodnost bušotine
P3 Uzročnici oštećenja propusnosti
P4 Obrada pješčenjaka
P5 Obrada karbonata
P6 Terenska nastava
P7 Mehanika hidrauličkog frakturiranja
P8 Modeli hidrauličkog frakturiranja
P9 Gibanje podupirača i prijenos topline
P10 Fluidi, aditivi, podupirači
P11 Geomehanički pristup kontrole dotjecanja pijesaka
P12 Mehaničke metode kontrole, filtri (sita), pješčani zasipi, kriteriji izbora
P13 Oprema i metode postavljanja pješčanog zasipa
P14 Kemijska konsolidacija pijesaka
SADRŽAJ PREDMETA (VJEŽBE)

V1 Uvod i osnovni pojmovi iz zaštite od pijeska
V2 Opremanje bušotina kod pješčanog zasipa
V3 Primjer izvedbe operacije pješčanog zasipa I. (zadaci)
V4 Primjer izvedbe operacije pješčanog zasipa II. (zadaci)
V5 Primjer izvedbe operacije pješčanog zasipa III. (zadaci)
V6 Proizvodnost bušotine (zadaci)
V7 Uzročnici oštećenja propusnosti (zadaci)
V8 Obrada pješčenjaka (zadaci)
V9 Obrada karbonata (zadaci)
V10 Terenska nastava
V11 1. kolokvij
V12 Mehanika i modeli hidrauličkog frakturiranja (zadaci)
V13 Gibanje podupirača i prijenos topline (zadaci)
V14 Fluidi, aditivi, podupirači (zadaci)
V15 2. kolokvij

ISHODI UČENJA
1. Opisati parametre koji kontroliraju proizvodnost, objasniti komponente skin faktora i njihov utjecaj na IPR krivulju, definirati efektivni radijus bušotine i izdašnost dotoka.
2. Objasniti kategorizaciju oštećenja, glavne komponente sitnih čestica i opisati tehnike obrade u svrhu uklanjanja oštećenja, kiseline za obradu i metode obrade prema vrsti stijena.
3. Usporediti kiseline za obradu pješčenjaka i osobitosti obrade karbonata, objasniti utjecaj obujma kiseline na mehanička svojstva i propusnost.
4. Prezentirati osnovne značajke modela hidraulički stvorenih pukotina i analizirati PKN i KGD model hidrauličkog frakturiranja.
5. Objasniti i definirati brzinu taloženja podupirača u pukotini i vodljivost pukotine, te prioritete u optimalizaciji procesa hidrauličkog frakturiranja.
6. Izdvojiti nužna svojstva fluida za frakturiranje, te opisati površinsku opremu i strojeve za frakturiranje.

OBVEZE STUDENTA
Uvjeti za potpis su redovito pohađanje nastave i vježbi (80%), položeni kolokviji, obavljena prezentacija seminarskog rada i terenska nastava.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Tijekom nastave znanje se provjerava pismeno putem kolokvija, čije bodovanje i ocjena se objavljuju na Merlinu pod šifrom studenta, a konačna studentova ocjena proizlazi iz znanja pokazanog odgovorima na usmenom ispitu.

 

Obavezna literatura:1. Čikeš, M.: Mogućnost povećanja pridobivih zaliha ugljikovodika primjenom postupka hidrauličkog frakturiranja, Disertacija, RGN fakultet, 1995.
Čikeš,M: Teorija obrade ležišnih stijena kiselinama i analiza ostvarenih rezultata, RGN fakultet, 2010
Gurina-Međimurec,N.: Kemijske obrade ležišnih stijena, RGN fakultet, 2004.
2. Economides, M.J., Nolte, K.G.: Reservoir Stimulation, John Wiley & Sons, Ltd., New York, 2000.
3. Matanović, D., Čikeš, M., Moslavac, B.: Sand Control in Well Construction and Operation, Springer-Verlag, Berlin, 2012.
Preporučena literatura:1. Ely, J.W.: Stimulation Engineering Handbook, PennWell Books, Tulsa, Oklahoma, 1994.
2. Kevrić, I.: Utjecaj mehaničkih svojstava stijena na geometriju hidraulički stvorene frakture, tlak frakturiranja i količinu radnog fluida, Magistarski rad, RGN fakultet, 1999.
3. Williams, B.B., Gidley, J.L., Schechter, B.S.: Acidizing Fundamentals, Society of Petroleum Engineers of AIME, New York-Dallas, 1979.

 

Ishodi učenja: