Numeričke metode u geotehnici

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak, dipl. ing. (PRJ)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja30
Projektantske vježbe30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Stjecanje znanja o teorijskim osnovama, metodama proračuna, postupcima modeliranja te primjeni numeričkih metoda u geotehničkom inženjerstvu.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
1. Znanje o teorijskim osnovama matematičkih modela, metodama proračuna i računalnim programima.
2. Razumijevanje postupaka modeliranja realnih fizikalnih zadataka.
3. Vještine primjene računalnih programa u analizi procjeđivanja, stanja naprezanja i deformacija te stabilnosti kosina.
4. Sposobnost primjene znanja i vještina u primjeni numeričkih metoda u geotehničkom inženjerstvu.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
P1 Uvod u kolegij. V1 Uvodno o vježbama i zadacima.
P2 Uvod u numeričke metode i matematičko modeliranje. V2 Računalni programski sustav GeoStudio2007.
P3 Procjeđivanje vode: teorijske osnove i metode proračuna. V3 Osnove programa SEEP/W.
P4 Procjeđivanje vode: postupci modeliranja. V4 Programski zadatak 1: postavljanje modela procjeđivanja vode.
P5 Procjeđivanje vode: vrednovanje i primjena rezultata proračuna. V5 Programski zadatak 1: proračun i prikaz rezultata proračuna.
P6 Procjeđivanje vode: primjeri realnih rješenja. V6 Provjera rezultata proračuna i usvojenog znanja iz programskog zadatka 1.
P7 Proračun naprezanja i deformacija: teorijske osnove i metode proračuna. V3 Osnove programa SIGMA/W.
P8 Proračun naprezanja i deformacija: postupci modeliranja. V4 Programski zadatak 2: postavljanje modela za proračun naprezanja i deformacija.
P9 Proračun naprezanja i deformacija: vrednovanje i primjena rezultata proračuna. V5 Programski zadatak 2: proračun i prikaz rezultata proračuna.
P10 Proračun naprezanja i deformacija: primjeri realnih rješenja. V6 Provjera rezultata proračuna i usvojenog znanja iz programskog zadatka 2.
P11 Analiza stabilnosti kosina: teorijske osnove i metode proračuna. V3 Osnove programa SLOPE/W.
P12 Analiza stabilnosti kosina: postupci modeliranja. V4 Programski zadatak 3: postavljanje modela za analizu stabilnosti kosina.
P13 Analiza stabilnosti kosina: vrednovanje i primjena rezultata proračuna. V5 Programski zadatak 3: proračun i prikaz rezultata proračuna.
P14 Analiza stabilnosti kosina: primjeri realnih rješenja. V6 Provjera rezultata proračuna i usvojenog znanja iz programskog zadatka 3.
P15 Složene ili kombinirane analize. V15 Provedba kombinirane analize.

OBVEZE STUDENATA
Provedba proračuna i izrada projektnog izvješća. Vrednovanje rada provodi se konačnom ocjenom koja se formira na temelju prosjeka ocjena: ocjene kolokvija iz prvog projektnog zadatka, ocjene kolokvija iz drugog projektnog zadatka, ocjene kolokvija iz trećeg projektnog zadatka te usmenog ispita koji nosi jednak udio u ukupnoj ocjeni.

 

Obavezna literatura:1. Hrženjak, P. (2009): Numeričke metode u geotehnici. Predavanja na diplomskom studiju rudarstva (elektronički medij: moodle.srce.hr).
Preporučena literatura:1. Brnić, J. (1995): Elastomehanika i plastomehanika. Školska knjiga, Zagreb.
2. Chapra, S.C., Canale, R.P. (1998): Numerical Methods for Engineers. WCB/McGraw-Hill, Boston.
3. GEO-SLOPE (2008): Seepage Modeling with SEEP/W 2007. GEO-SLOPE International Ltd., Calgary.
4. GEO-SLOPE (2008): Stability Modeling with SLOPE/W 2007. GEO-SLOPE International Ltd., Calgary.
5. GEO-SLOPE (2008): Stress-Deformation Modeling with SIGMA/W 2007. GEO-SLOPE International Ltd., Calgary.
6. Jović, V. (2006): Osnove hidromehanike. Element, Zagreb.
7. Nonveiller, E. (1987): Kliženje i stabilizacija kosina. Školska knjiga, Zagreb.

 

Ishodi učenja: