Miniranje 2

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: prof. dr. sc. Mario Dobrilović

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vinko Škrlec


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vinko Škrlec, dipl. ing. (A, L, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Laboratorijske vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:

UVJETI ZA UPIS PREDMETA I POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE: Položen ispit iz predmeta Miniranje I.

OČEKIVANI ISHODI NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno svladanog predmeta studenti će:
Upoznati jednu od osnovnih metoda eksploatacije krutih mineralnih sirovina uporabom eksploziva i to na površinskim kopovima i kamenolomima kao i pri podzemnom pridobivanju mineralnih sirovina.
Uz to će se osposobiti i za uporabu eksplozivnih sredstava i u drugim djelatnostima kao što su građevinarstvo, šumarstvu i dr.

PREDAVANJA:
P1: Upoznavanje studenata s programom, ciljevi programa, upoznavanje studenata s literaturom, upoznavanje studenata s načinom ispitivanja i provjere znanja.
P2: MINIRANJE DUBOKIM MINSKIM BUŠOTINAMA - Fizika odloma, slobodna površina, bušenje minskih bušotina, fizika bušenja, osnovni principi bušenja, promjeri, alati, prilagodljivost stijenskim uvjetima, dubinski čekić, vanjski čekić-primjena pojedine metode, osnovni proračuni, pouzdanost u vezi sa stijenskim uvjetima, (Langefors-kritika i prednosti) , formiranje etaža, W, a, m, g, s, f, q itd., čepljenje (vrste i učinak), aktiviranje, iniciranje (vrste inicijalnih sredstava), povezivanje (primjeri).
P3: METODE ODREĐIVANJA PARAMETARA "IN SITU" - 1. Metoda linearnog povećanja izbojnice - opis modela, obrada rezultata mjerenja; 2. Livingstonova metoda - opis modela, obrada rezultata mjerenja; 3. Ekvivalentna metoda - opis modela, obrada rezultata mjerenja.
P4: METODE MINIRANJA S PLITKIM MINSKIM BUŠOTINAMA - Fizika odloma kod jedne slobodne površine, zalom (vrste: paralelni i kosi), modelska ispitivanja, osnovni proračuni (Langefors-Olofson), čepljenje (vrste i učinak), aktiviranje, iniciranje (vrste inicijalnih sredstava), povezivanje (primjeri), konturno miniranje, konstrukcija punjenja, iniciranje, priprava eksploziva na licu mjesta, kemijska senzibilizacija.
P5: MINIRANJE NISKIH ETAŽA - metode proračuna,
MINIRANJE KANALA - vrste minerskih proračuna prema širini kanala, dvoredno, troredno i četveroredno miniranje, konstrukcija eksplozivnog punjenja, način povezivanja i redoslijed otpucavanja mina.
P6: PODVODNO MINIRANJE - Organizacija gradilišta, bušenje minskih bušotina, izbor eksplozivnih sredstava i inicijalnih sredstava, proračun potrebne količine eksplozivnog punjenja, način povezivianja i iniciranja.
P7: KONTURNO MINIRANJE - Teorijsko objašnjenje stvaranja konturne pukotine, vrste konturnog miniranja (prethodno miniranje, glatko miniranje, air deck), konstrukcija eksplozivnog punjenja, iniciranje, primjeri iz prakse.
P8:SPECIJALNA MINIRANJA - Sekundarno miniranje, primjeri i proračuni, kotlovsko miniranje, miniranje panjeva, leda, lavina, čišćenje silosa miniranjem.
P9: MINIRANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - Osnovi statike objekata, proračun eks.punj. za AB, beton, opeku, drvo i čelik (kumulativno eksplozivno punjenje), odnosi s javnošću.
P10: MINIRANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - Organizacija gradilišta, metode rušenja (rotacija i urušavanje i n.m. kombinacija), rušenje zgrada, mostova, dimnjaka, temelja, podvodnih ob, zaštita od odbacivanja, zračnog udara i seizmičkih efekata.
P11: ŠTETNO DJELOVANJE MINIRANJA I ZAŠTITA - Seizmički efekti miniranja - osnove nastajanja seizmičkih efekata, oscilacije tla, standardi i propisi (DIN 4150, USBM i dr.), instrumenti za mjerenje, veličine koje se mjere, određivanje maksimalno dopuštene količine punjenja, primjeri iz prakse.
P12: ŠTETNO DJELOVANJE MINIRANJA I ZAŠTITA - Zračni udarni val - teroetske osnove nastanka zračnog udarnog vala, proračun zone sigurnosti, način smanjivanja zračnog udara;
Odbacivanje miniranog materijala - metode za smanjenje odbacivanja (čep, iniciranje, bušenje).
P13: EKONOMIKA MINIRANJA - Fragmentacija-negabaritni komadi, kalkulacija bušačkih radova, (m3/kn, m`/kn), kalkulacija eksplozivnih sredstava prema minerskim normativima, (m3/kn, m`/kn), visina etaže i troškovi bušenja i miniranja, troškovi bušenja i miniranja u ukupnoj cijeni eksploatacije.
P14: ORGANIZACIJA GRADILIŠTA KOD MINERSKIH RADOVA - priprema bušačkih radova, iskolčenje minskog polja, dobava eksplozivnih sredstava, prijevoz i skladištenje, priprema i organizacija minskog polja, potrebna evidencija i dokumentacija, priprava eksplozivnog punjenja na licu mjesta, punjenje i povezivanje, provođenje potrebnih mjera zaštite.

VJEŽBE:
V1: UVOD - upoznavanje studenata s programom, ciljevi programa, upoznavanje studenata s literaturom, upoznavanje studenata s načinom ispitivanja i provjere znanja.
V2: MINIRANJE DUBOKIM MINSKIM BUŠOTINAMA - osnovni proračuni, parametri miniranja s dubokim minskim bušotinama, primjeri iz prakse, video materijali.
V3: MINIRANJE DUBOKIM MINSKIM BUŠOTINAMA - izrada programa.
V4: METODA MINIRANJA S PLITKIM MINSKIM BUŠOTINAMA - osnovni proračuni, parametri miniranja s plitkim minskim bušotinama, primjeri iz prakse.
V5: METODA MINIRANJA S PLITKIM MINSKIM BUŠOTINAMA - izrada programa.
V6: ISKOP KANALA MINIRANJEM I MINIRANJE NISKIH ETAŽA - osnovni proračuni, parametri miniranja niskih etaža i miniranja pri iskopu kanala, primjeri iz prakse.
V7: PODVODNO MINIRANJE - osnovni proračuni, parametri miniranja za podvodno miniranje, primjeri iz prakse.
V8: ŠTETNO DJELOVANJE MINIRANJA I ZAŠTITA - seizmički efekti miniranja, osnovni proračuni, primjeri iz prakse.
V9: ŠTETNO DJELOVANJE MINIRANJA I ZAŠTITA - seizmički efekti miniranja - izrada programa.
V10: ŠTETNO DJELOVANJE MINIRANJA I ZAŠTITA - zračni udarni val, odbacivanje odminiranog materijala, osnovni proračuni, primjeri iz prakse.
V11: SPECIJALNA MINIRANJA - osnovni proračuni, primjeri iz prakse.
V12: MINIRANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - osnovni proračuni.
V13: MINIRANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - primjeri iz prakse, video materijali.
V14: TERENSKE VJEŽBE.

OBVEZE STUDENATA: Obveza studenta je odraditi sve vježbe i terensku nastavu, te prisustvovati na 80% predavanja. Vježbe je potrebno kolokvirati, čime su uz propisano prisustvovanje nastavi uredno izvršene obveze, te se može pristupiti završnom (pismenom i usmenom) ispitu.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENTA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU: Znanje se vrednuje temeljem kolokvija iz vježbi, te završnim (pismenim i usmenim) ispitom.

 

Obavezna literatura:1. Ester: Miniranje I, eksplozivne tvari, svojstva i metode ispitivanja, RGNF, 2005.
2. Krsnik, Ester i dr. :Seminar za palitelje mina, radni materijali, RGNF
3. Krsnik: Miniranje, RGNF, 1989.
Preporučena literatura:1. Standardi i norme iz područja eksplozivnih sredstava

 

Ishodi učenja: