Mehanika 2

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelj: dr. sc. doc. Antonia Jaguljnjak-Lazarević

Izvođač: mr. sc. asistent Krešimir Tor

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Stjecanje temeljnih znanja iz kinematike i dinamike nedeformabilnog kontinuuma.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
- definirati kinematičke veličine i njihove međusobne odnose,
- analizirati i riješiti kinematiku pravocrtnog i krivocrtnog gibanja materijalne točke, rotaciju oko nepomične osi i ravninsko gibanja krutog tijela,
- definirati temeljne zakone dinamike materijalne točke i krutog tijela,
- analizirati i riješiti osnovne zadaće dinamike: za poznato gibanje odrediti pobudu ili riješiti jednadžbu gibanja za zadane utjecaje.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave:
P1 Kinematika uvod: opis gibanja, osnovne kinematičkih veličine, zakoni gibanja, trenutne i srednje vrijednosti brzine i akceleracije.
V1 Određivanje osnovnih kinematskih veličina iz zakona gibanja.
P2 Kinematski dijagrami, diferencijalne i integralne veze kinematskih veličina.
V2 Grafički prikaz kinematičkih veličina: određivanje diferencijalnih i integralnih veza.
P3 Krivocrtno gibanje materijalne točke u ravnini, kružno gibanje.
V3 Kinematika krivocrnog gibanja materijalne točke, zadavanje I. programa.
P4 Kosi hitac, složeno gibanje.
V4 Kinematika sastavljenog gibanja.
P5 Kinematika krutog tijela, translacija, rotacija oko nepomične osi.
V5 Rotacija krutog tijela oko nepomične osi.
P6 Ravninsko gibanje krutog tijela.
V6 Ravninsko gibanje krutog tijela.
P7 Opće gibanje krutog tijela.
V7 I. kolokvij: V1-V6 i P1-P6
P8 Dinamika uvod, Newtonovi aksiomi, inercijalni i neinercijalni sustavi, D`Alambertova inercijalna sila, vrste zadaća u dinamici.
V8 Primjena II Newtonovog aksioma i D`Alambertovog principa.
P9 Dinamika materijalne točke, jednadžbe gibanja, rad sile, mehaničke energije, zakoni promjene i očuvanja.
V9 Primjena zakona o promjeni i očuvanju u dinamici materijalne točke.
P10 Harmonijske oscilacije, jednostavne harmonijske oscilacije, matematičko njihalo.
V10 Određivanje jednadžbe gibanja za poznate utjecaje.
P11 Prigušene harmonijske oscilacije, prisilne harmonijske oscilacije, rezonancija. Definicija dinamičkog momenta tromosti.
V11 Rješavanje diferencijalne jednadžbe jednostavnog harmonijskog gibanja, zadavanje II. programa, matematičko njihalo.
P12 Dinamika krutog tijela, centar mase, dinamički momenti tromosti, jednadžbe gibanja, rad sile i momenta, mehaničke energije, zakoni promjene i očuvanja.
V12 Određivanje dinamičkog momenta tromosti složenog tijela, primjena Steinerovog pravila.
P13 Rotacija krutog tijela oko nepomične osi, fizikalno njihalo, torzijsko njihalo.
V13 Primjena zakona o promjeni i očuvanju u dinamici krutog tijela.
P14 Ravninsko gibanje krutog tijela.
V14 II. kolokvij: V8-V13 i P8-P13
P15 Opće gibanje krutog tijela.
V15 Popravni kolokvij.

Obveze studenata:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi.
Samostalna izrada i redovita predaja programa.
Na svakom kolokviju ostvareno minimalno 40% bodova.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Za studente koji su uredno izvršili svoje obaveze polaganje ispita je pismeno i usmeno.
Studenti koji imaju minimalno 60% bodova po pojedinom kolokviju (odnosno pozitivnu ocjenu iz svakog kolokvija) oslobođeni su pismenog dijela ispita i pristupaju samo usmenom.
Studenti koji su ostvarili uvjete za oslobađanje od pismenog dijela ispita, pristupaju samo usmenom ispitu tijekom ljetnog ispitnog roka u akademskoj godini u kojoj su ostvarili uvjete.
Ukoliko student padne na usmenom dijelu ispita dužan je polagati cjelokupni ispit na nekom od idućih rokova.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Jecić, S.: Kinematika krutih tijela, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2002.Obavezna
Jaguljnjak Lazarević, A.: Predavanja iz Mehanike II na sustavu za e-učenje Merlin (interna skripta)Obavezna
Inženjerski priručnik IP1 temelji inženjerskih znanja, Školska knjiga, Zagreb 1996.Preporučena
Hibbeler, R.C.: Engineering Mechanics, Dynamics, Eleventh edition, Pearson Education, 2007.Preporučena
Chopra, A. C.:Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering, Prentice Hall, 3th edition, 2007.Preporučena
 

Nastava

4. semestar - obvezni predmet studija Naftno rudarstvo