Mehanika 1

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelj: dr. sc. doc. Antonia Jaguljnjak-Lazarević

Nositelj: dr. sc. povjera predavanj Tanja Mališ

Izvođač: mr. sc. asistent Krešimir Tor

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Stjecanje vještina i znanja iz mehanike krutogg tijela kao temeljnih saznanja potrebnih za razumijevanje i primjenu u teoretskim i praktičnim disciplinama u području naftnog rudarstva.

Očekivani ishodi učenja
Razumijevanje osnovnih mehaničkih pojmova (rezultanta i ravnoteža sustava sila) i zakonitosti između opterećenja, reaktivnih i unutarnjih sila. Sposobnost samostalnog postavljanja i rješavanja proračunskih modela jednostavnih statičkih sustava. Samostalna analiza i grafičko prikazivanje rezultata.

Sadržaj predmeta:
P1 Definicija, zadaća i podjela mehanike. Mjerne jedinice. Vektori i vektorsko prikazivanje veličina u mehanici. Osnovni zakoni i principi mehanike. Skalari, vektori i tenzori.V1 Uvodne vježbe.
P2 Definicije i prikazi sila. Podjela sila prema načinu i karakteru djelovanja. Ekvivalentnost sustava sila. Statika materijalne točke. V2 Statika materijalne točke rezultanta sila
P3 Konkurentne sile u ravnini i prostoru, rezultanta i uvjeti ravnoteže (analitički i grafički poligon sila).V3 Statika materijalne točke ravnoteža sila; zadavanje I. programa
P4 Vrste i uloga trenja u mehanici. Trenje klizanja na horizontalnoj podlozi i na kosini. V4 Trenje klizanja
P5 Trenje užeta i trenje kotrljanja. V5 Trenje užeta i trenje kotrljanja
P6 Statika krutog tijela. Pojam statičkog momenta sile, rezultanta sila u ravnini i prostoru (analitički i grafički verižni poligon). Težišta likova. Varignonov teorem.V6 Statika krutog tijela; Statički moment sile obzirom na pol. Rezultanta sila; težišta likova; zadavanje II. programa.
P7 Statika krutog tijela. Uvjeti ravnoteže sila u ravnini i prostoru (analitički i grafički verižni poligon)..V7 Statika krutog tijela disk; zadavanje III. programa
P8 Statika krutog tijela Uvjeti ravnoteže (analitički i grafički - verižni poligon) V8 I. kolokvij: sadržaj P1 do P6 i V1 do V6
P9 Uvjeti statički određenog oslanjanja, veze i oslonci. Konstruktivni sustavi: rešetkasti nosači.Culmannova i Ritterova metoda..V9 Rešetkasti nosači, zadavanje IV. programa
P10 Konstruktivni sustav: prosta greda. Analitičko i grafičko određivanje reaktivnih sila. Definiranje unutarnjih sila u presjeku nosača: uzdužna sila, poprečna sila, moment uvijanja i moment savijanja.V10 Prosta greda; zadavanje V. programa
P11 Konstruktivni sustav: gredni nosači. Diferencijalne veze između opterećenja i unutarnjih sila. Dijagrami unutrašnjih sila.V11 Gredni nosači
P12 Konstruktivni sustav: konzolni nosači. Određivanje reakcija. Dijagrami unutrašnjih sila.V12 Konzolni nosači
P13 Konstruktivni sustav: Gerberovi nosači. Reakcije i dijagrami. V13 II. kolokvij: sadržaj P7 do P12 i V7, V9 do V12
P14 Konstruktivni sustav: trozglobni lukovi. Reakcije i dijagrami.V14 Gerberovi nosači
P15 Završno predavanje; rezime gradiva. Sustavi diskova u ravnini. V15 Trozglobni lukovi

Obveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Izrada programa i redovita predaja. Na svakom kolokviju ostvareno minimalno 40% bodova.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Polaganje ispita je pismeno i usmeno.
Studenti koji imaju minimalno 60% bodova po pojedinom kolokviju (odnosno pozitivnu ocjenu iz svakog kolokvija) oslobođeni su pismenog dijela ispita i pristupaju samo usmenom.
Studenti koji su ostvarili uvjete za oslobađanje od pismenog dijela ispita, pristupaju samo usmenom ispitu tijekom zimskog ispitnog roka u akademskoj godini u kojoj su ostvarili uvjete. Ukoliko student padne na usmenom dijelu ispita dužan je polagati cjelokupni ispit na nekom od idućih rokova.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Bilješke s predavanja na web stranicama RGN fakulteta http://rgn.hr/~lfrgic/nids_lfrgic/Mehanika_I_N_home.htmObavezna
Obvezna 1.Jaguljnjak Lazarević A. : Predavanja iz Mehanike I na sustavu za e-učenje Merlin (interna skripta) 2.Andrejev, V.: Mehanika I dio Statika, Tehnička knjiga Zagreb, 1969 Dopunska 1. Werner H.: Mehanika I, Statika, Hrvatski savez građevinskih inženjera, Zagreb, 2007. 2. Kiričenko A.: Tehnička mehanika I dio Statika, Građevinski institut, Zagreb, 1990 3. Hibbeler, R. C.: Engineering Mechanics STATICS, 11th edition in SI units, Pearson Education, Singapore, 2007 4. Gross D., Hauger W., Schroder J., Wall W. A., Rajapakse N.: Engineering Mechanics I, Statics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009Obavezna
Beer,F.P., Russell Johnston, E.: Vector Mechanics for Engineers, McGrawHill, 1977.Obavezna
Schumpich, G.: Technische Mechanik 1, B.G.Teubner Stuttgart, 1974.Preporučena
Kiričenko, A.: Tehnička mehanika I dio Statika, Građevinski institut, Zagreb, 1990Preporučena
 

Nastava

3. semestar - obvezni predmet studija Naftno rudarstvo