Kemija i analitika okoliša

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Frankica Kapor


Izvođači: asistent Marina Samardžija, mag.ing.cheming. (L)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Laboratorijske vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje s osnovnim zagađivačima u rudarstvu i industriji te kemijske metode i procesi sanacije otpada. U praktičnom dijelu kolegija studenti se upoznaju s instrumentima i metodama za određivanja i obradu različitih zagađivača.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI
Nakon završetka kolegija studenti će:
- Moći će predvidjeti utjecaj zagađivala na okoliš uslijed antropogenog djelovanja.
- Na temelju poznavanja i razumijevanja kemijskih i fizikalnih svojstva okoliša moći će predvidjeti utjecaj povišenog sadržaja zagađivala u okolišu te sudjelovati u izboru najpogodnijeg rješenja uklanjanja istih.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
Stečenim znanjem studenti će moći:
- definirati okoliš s kemijskog stajališta
- objasniti utjecaj zagađivala na stanje okoliša iz različitih izvora
- definirati i objasniti mehaničke i kemijske postupke obradbe voda
- nabrojati i ispitati prisutnost i koncentraciju glavnih teških metala prisutnih u okolišu
- odabrati najprikladniji postupak za sanaciju zagađenog okoliša.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
P1 Uvodno predavanje. Legislativa u zaštiti okoliša. Podjela tema seminara. V1 Uvod u laboratorijske vježbe (obaveze studenata, pravila rada, metode opreza i zaštite pri radu s kemikalijama, zaduživanje radnog mjesta). Određivanje ukupnih primjesa u vodi.
P2 Okoliš s kemijskog stajališta - kemizam litosfere, hidrosfere i atmosfere. Seminari studenata. V2 Određivanje minimalne otpornosti tla.
P3 Procesi zagađivanja uslijed ljudskih aktivnosti te kemizam zagađivala i karakterizacije u vodama. Seminari studenata. V3 Određivanje teških metala u vodi.
P4 Procesi zagađivanja uslijed ljudskih aktivnosti te kemizam zagađivala i karakterizacije u tlu. Seminari studenata. V4 Određivanje teških metala iz tla.
P5 Otpad i zagađivala iz rudarstva, industrije i domaćinstva. Seminari studenata. V5 Određivanje površinski aktivnih tvari.
P6 Skladištenje, uništenje i iskorištavanje krutih, tekućih i plinovitih otpadnih tvari. Seminari studenata. V6 Određivanje korozivnosti metala korištenih za skladištenje otpada.
P7 Kemijski procesi u odlagalištima otpada. Seminari studenata. V7 Određivanje redoks potencijala.
P8 Emisija zagađivala u okoliš i interakcija s okolišem. Seminari studenata. V8 Gravimetrijsko određivanje sulfata.
P9 Registracija i kontrola emisije zagađivala. Seminari studenata. V9 Konduktometrijska titracija.
P10 Kemijske metode sprečavanja i smanjenja utjecaja pojedinih zagađivala na okoliš. Seminari studenata. V10 Adsorpcija organske tvari na aktivni ugljen.
P11 Akcidentne situacije pri dobivanju i preradi mineralnih sirovina, te mogućnosti sanacije. Seminari studenata. V11 Neutralizacijska titracija.
P12 Uvod u polimernu kemiju. Seminari studenata. V12 Topljivost polimera.
P13 Metode obrade otpadnih voda. Seminari studenata. V13 Ionska izmjena.
P14 Obrada otpadnih voda postupkom taloženja. Seminari studenata. V14 Uklanjanje metala taloženjem.
P15 Kolokvij iz predavanja. V15 Kolokvij iz vježbi.

OBAVEZE STUDENATA
Studenti su obavezni odraditi sve laboratorijske vježbe te imati ispravno popunjene radne listove, prisustvovati 80 % predavanja, prezentirati seminarske radove te položiti završni pismeni kolokvij iz laboratorijskih vježbi. Sve navedeno uvjet je za pristupiti završnom ispitu iz kolegija.

 

Obavezna literatura:1. De Nevers, N.: Air polution Control Engineering, McGraw-Hill, N.Y., 1995
2. Jorgensen, S. E., Johnsen, Principles of environmental science and technology. Elsevier, 1989
3. Martinović, J.: Tloznanstvo u zaštiti okoliša, Državna uprava za zađštitu okoliša, Zagreb, 1997
Preporučena literatura:1. Degremont: Water treatment handbook, Halsted Press, a division of John Wiley&Sons, 1979
2. Fifield, F.W., Haines, P.J.: Enviromental Analitical Chemistry, Blackie Academic and Professional, London, 1995.
3. Higgins, T.E.: Poluttion Prevention Handbook, Lewis Publishers, Boca Ration, London, 1995
4. VanLoon, G.W, Duff, S.J. Environmental Chemistry, Oxford University Press, 2000

 

Ishodi učenja: