Instrumentalne analitičke metode

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: Stjecanje osnovnog znanja o analitičkim metodama i tehnikama koje se koriste u geoznanostima u određivanju kemijskog i mineraloškog sastava, kristalne strukture, granulometrijskih i morfoloških značajki minerala, stijena, sedimenata i tla.

Studenti će moći:
- objasniti primjenu pojedine metode, načelo, pripremu uzorka i karakteristike instrumenata
- pripremiti geološki uzorak na za mikrotermometriju fluidnih inkluzija (piliti, brusiti, polirati), XRD (usitniti u prah) i AAS metodu(usitniti u prah, raščiniti, razrijediti)
- preračunati dobivene AAS podatke u prave koncentracije
- interpretirati podatke mikrotermometrije
- prikazati podatke grafički i tabelarno
- interpretirati rezultate rendgenske difrakcija na prahu; kvantitativno i kvalitativno određivanje mineraloškog sastava.
- interpretirati rezultate spektroskopije infracrvenih zraka.
- interpretirati rezultate laserske difrakcije pri određivanju veličine čestica.
- interpretirati rezultate elektronske mikroskopije s visokim razlučivanjem ( HR-SEM i HR-TEM).

Redovito pohađanje predavanja i vježbi te odrađene i parafirane sve vježbe u praktikumu. Vježbe će se provoditi kao auditorne, uz interpretaciju rezultata mjerenja dobivenih odgovarajućim instrumentima i laboratorijske, s demonstracijom i praktičnim radom studenata na raspoloživim instrumentima.

Predavanja i vježbe
Uvjeti za dobivanje potpisa su redovito pohađanje nastave (dopušten 3+1 izostanak) te odrađene i parafirane sve vježbe u praktikumu.
Ukupna ocjena generira se na osnovu ocjene iz praktičnog rada u praktikumu(50%)te ocjene iz usmenog dijela ispita (50%). Na usmenom dijelu ispita student odgovara cijelo gradivo.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Obavezna
 

Nastava

3. semestar - obvezni predmet studija Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja