Gospodarenje plinovima

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar


Izvođači: asistent Ivan Smajla, mag. ing. petrol. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz područja gospodarenja plinovima

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:
Razumijevanje odnosa potražnje, proizvodnje i potrošnje plina
Razumijevanje energetskih značajki prirodnog plina

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA :
Analiza potrošnje plina, vršnja potrošnja plina
Razumijevanje osnova proizvodnje, obrade i transporta prirodnog plina
Razumijevanje funkcioniranja tržišta plina
Razumijevanje distribucije plina
Značaj UPPa i SPPa
Analiza nekonvencionalnih ležišta prirodnog plina.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
Predavanja Vježbe
P1 Uvod u gospodarenje plinovima, V1 Uvod u gospodarenje plinovima
P2 Plin u energetskoj opskrbi (proizvodnja, trgovina), V2
P3 Rezerve i potrošnja plina u svijetu,V3 Ovisnost potrošnje plina o različitim čimbenicima
P4 Transport prirodnog plina, V4 Primjeri transporta plina
P5 Skladištenje prirodnog plina ,V5 Skladištenje prirodnog plina primjer
P6 Ukapljeni prirodni plin UPP(proizvodnje, transport, terminali, uvoznici, izvoznici, flota metanijera), V6 UPP potražnja i tržište
P7 Distribucija plina,V7 Projektiranje plinskih mreža
P8 Plinsko gospodarstvo RH, V8 Bilanca prirodnog plina u RH
P9 Opskrba Europe plinom,V9 Opskrba Europe plinom
P10 Projekti izgradnje plinske infrastrukture, V10 Projekti izgradnje plinske infrastrukture
P11 Šejlovi nekonvencionalna ležišta plina,V11 Šejlovi primjeri
P12 Slabopropusni pješčenjaci nekonvencionalna ležišta plina, V12 Slabopropusni pješčenjaci primjeri
P13 Metanski hidrati, V13 Metanski hidrati primjeri
P14 Metan iz ležišta ugljena,V14 Metan iz ležišta ugljena primjeri
P15 Resursi plina u Arktiku ,V15 Resursi plina u Arktiku

OBVEZE STUDENATA:
Redovito pohađanje nastave, seminarski rad

PRAĆENJE RADA STUDENATA :
Pohađanje nastave0,5 Istraživanje 0
Projekt 0 Referat 0
Kolokviji 0 Seminarski rad 2,5
Praktični rad 0 Usmeni ispit 2,5
Pismeni ispit 0 (Ostalo upisati) 0

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA :
Tijekom semestra kontinuirano se nadgleda pohađanje nastave kao i rješavanje zadataka tijekom semestra kao i uspjeh na ispitu, posebna pažnja se posvećuje izradi i prezentaciji seminarskog rada studenata.

ISPITNI ROKOVI:
Prema akademskom kalendaru: zimski, dekanski, ljetni i jesenski rokovi.

 

Obavezna literatura:1. Daria Karasalihović Sedlar (2013): Nastavni materijali Gospodarenje plinovima na Merlinu
Preporučena literatura:1. Internet
2. Strelec, V. ; i drugi: Plinski priručnik, 6. izdanje, Energetika marketing, Zagreb, 2001
3. Šunić, M.; Dujmović, N.: Plin i plinska tehnika I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1981.
4.Šunić, M.; Dujmović, N.: Plin i plinska tehnika II, Tehnička knjiga, Zagreb, 1983.
5. Šunić, M.; Darmopil, Ž.: Efikasnost plinskih sustava i sigurnost uporabe plina, Energetika marketing, Zagreb, 1999.
6. Časopis "Plin", Zagreb, različita godišta

 

Ishodi učenja: