Geotehnički objekti

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Seminar15
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje studenata s različitim tipovima geotehničkih građevina: građevne jame, klizišta, nasipi, brane, potporne konstrukcije i piloti.

ISHODI UČENJA PREDMETA
Temeljna znanja, potrebna za sagledavanje problematike projektiranja geotehničkih građevina, što uključuje: postavljanje projektnog zadatka, izrada modela građevine u odgovarajućem softveru (Plaxis ili Geostudio) i rješavanje problema stabilnosti i deformacija (slijeganja i sl.) u skladu s eurokodom 7.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
predavanja
auditorne vježbe

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Tjedan 1 Osnove ponašanja geotehničkih materijala (prvenstveno tla), konstitucijske jednadžbe
Tjedan 2 Građevne jame, istraživački radovi
Tjedan 3 Građevne jame, problemi iskopa i podgrađivanja
Tjedan 4 Građevne jame, podzemna voda i crpljenje
Tjedan 5 Građevne jame, žmurje i dijafragme
Tjedan 6 Sidrenje
Tjedan 7 Potporni zidovi (betonski, armiranobetonski i gabioni)
Tjedan 8 Armirano tlo
Tjedan 9 Čavlano tlo
Tjedan 10 Klizišta i tipovi klizišta
Tjedan 11 Klizišta i sanacije
Tjedan 12 Nasipi i brane
Tjedan 13 Piloti i tipovi pilota
Tjedan 14 Piloti i mjerenja
Tjedan 15 Geosintetici i odlagališta

OBVEZE STUDENATA
Pohađanje nastave, sudjelovanje u vježbama i samostalna izrada zadatka (programa).

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Aktivnost u toku semestra, kakvoća izrade programskog zadatka, kolokviji.

 

Obavezna literatura:1. Nonveiller: Mehanika tla i temeljenje, Školska knjiga
2. prezentacije s predavanja
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: