Površinska odlagališta otpada

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Upoznati studente s komunalnim otpadom kao vrstom otpadnog materijala, njegovim kvalitativnim i kvantitativnim karakteristikama te načinima gospodarenja tom vrstom otpada. Objasniti tehnologije vezane uz izgradnju površinskog odlagališta otpada preko pojma geotehničkog objekta, odnosno geotehničkih radova i konstrukcija. Upoznati studente s kemijskim, biološkim i fizičkim, odnosno geomehaničkim svojstvima otpada. Pojasniti kvantitativnu analizu nastanka i zbrinjavanja otpada vezano uz naselje ili regiju. Upoznati studente s analizom stabilnosti odlagališta (slijeganje, pokosi). Obrazlaganje kriterija za izbor lokacije odlagališta. Upoznavanje studenata sa sastavom i ulogom konstruktivnih elemenata odlagališta te materijalima i tehnologijama za izradu istih. Analiza procesa nastajanja odlagališnih fluida, tehnologije, postupaka i materijala za gospodarenje odlagališnim fluidima, s osobitim naglaskom na bilancu voda na odlagalištu. Upoznavanje studenata s opažanjima (monitoringom) na odlagalištima tijekom eksploatacije i nakon zatvaranja. Upoznati studente s hrvatskom i stranom regulativom, vezanom uz odlagališta otpada.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi
Analiza (rada) odlagališta kako dijela sustava gospodarenja otpadom i sustava zaštite okoliša. Ocjena utjecaja odlagališta i primijenjenih tehnologija i materijala na okoliš.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Mogućnost analize sustava gospodarenja otpadom na lokalnoj ili regionalnoj razini. Sposobnost ocjenjivanja dizajna i kvalitete (projekta) odlagališta. Mogućnost odabira lokacije i izbora pojedinih sustava/elemenata na odlagalištu. Ocjena kvalitete izvedbe pojedinih dijelova odlagališta te odlagališta kao sustava u cjelini.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata
Studenti aktivno sudjeluju u izvođenju nastave kroz razradu primjera. Dva puta tijekom semestra pristupaju pismenoj provjeri znanja putem kolokvija, uz mogućnost ispravka jednog od njih. Studenti izrađuju seminarski rad iz područja površinskih odlagališta otpada i javno ga prezentiraju nakon čega moraju odgovoriti na pitanja i komentare kolega i nastavnika. Na usmenom ispitu studenti pokazuju u kojoj mjeri vladaju znanjem o površinskim odlagalištima otpada i primjerima iz određenih područja i tehnologija.

 

Obavezna literatura:1. (German Geotechnical Society of Soil Mechnaics and Foundation Engineering (1993) Technical Recommendations - GLR, Geotechnical of Landfill Design and Remedial Works Chapman & Hall, London.
2. Veinović, Ž., Kvasnička, P. (2007): Površinska odlagališta otpada, interna skripta, RGNf.
3. Zbornici radova s kongresa International Symposium Waste Managament, Gospodarstvo i okoliš d.o.o., Zagreb
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: