Podzemne prostorije i tuneli

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente s metodama izrade horizontalnih, kosih i vertikalnih podzemnih prostorija te izrade cestovnih i željezničkih tunela.

Očekivani ishodi učenja:
-poznavati vrste i značajke podzemnih prostorija,
-razumjeti svojstva radne okoline bitna za primjenu metode izrade podzemne prostorije,
-poznavati metode izrade pojedinih vrsta podzemnih prostorija,
-znati primijeniti metodu iskopa podzemne prostorije
-poznavati metode izrade tunela,
-poznavati i razumjeti novu austrijsku tunelsku metodu.

PREDAVANJA:
P1 - Uvod. Podzemne prostorije u rudarstvu i građevinarstvu.
P2 - Namjena i vrste podzemnih prostorija, prikazivanje pp u prostoru, jamske karte.
P3 - Svojstva radne sredine bitna za tehnologiju izrade podzemnih prostorija.
P4 - Metode iskopa, bušenje i miniranje, strojni iskop, TBM.
P5 - Faze rada i dinamika klasičnog iskopa i strojnog iskopa.
P6 - Podgrađivanje, klasična stajaća podgrada i sidrenje.
P7 - Punoprofilni iskop, strojevi i tehnologija rada.
P8 - Utovar i transport, strojevi, tehnologija, metode.
P9 - Iskop i podgrađivanje kosih podzemnih prostorija i okana.
P10 - Tuneli, podjela i razvoj iskopa tunela.
P11 - Klasične metode iskopa tunela.
P12 - Iskop tunela bušenjem i miniranjem, faze rada, dinamika, parametri bušenja i miniranja.
P13 - Strojni iskop tunela, punoprofilni iskop tunela.
P14 - Novi pristupi izradi tunela, klasifikacije i Nova austrijska metoda izrade tunela.
P15 - Izvedeni projekti tunela i primjeri, zaštita okolnih objekata.

VJEŽBE:
V1 - Uvodne vježbe. Upoznavanje sadržajem predmeta, načinom izvođenja vježbi i načinom stjecanja ocjene.
V2 - Podjela podzemnih prostorija. Podjela podzemnih prostorija prema generalnoj namjeni, obliku i vijeku trajanja.
V3 - Označivanje podzemnih prostorija na rudarskoj karti. Čitanje rudarskih karata,načini prikazivanja podzemnih prostorija na rudarskoj karti,različiti geometrijski oblici prostorija dimenzije i oblici prostorija prema normama.
V4 - Pripreme za izradu I. programa. Studentima se na primjerima objašnjava principi i način dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog prikazivanja podzemnih prostorija.
V5 - Izrada I. programa. Studenti samostalno na dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom modelu prikazuju dio rudničke karte.
V6 - Podgrađivanje. Načini podgrađivanja, materijali koji se koriste za podgrađivanje. Primjeri različite izvedbe podgradnih sustava. Razvoj podgradnih sustava kroz povijest.
V7 - Pripreme za izradu II. programa. Plan programa posjeta tehničkom muzeju, prikaz podzemnih prostorija na situacijskoj karti. Oblik, namjena i način podgrađivanja pojedine podzemne prostorije.
V8 - Izrada II. programa. Program se izrađuje u Tehničkom muzeju. Studenti obilaze rudarski odjel tehničkog muzeja. Mjere dimenzije različitih vrsta podgrade, oblik i dimenzije prostorije. Iz izmjerenih podataka crta se tehnički crtež pojedine podzemne prostorije.
V9 - Izrada podzemnih prostorija i tunela bušenjem i miniranjem.
V10 - Pripreme za izradu III. programa. Prikaz proračuna iskopa tunela bušenjem i miniranjem. Proračun volumena iskopa, broja bušotina, mase eksplozivnog punjenja po pojedinoj bušotini izbor sustava iniciranja. Proračun broja radnika, utovara i odvoza odminiranog materijala i grafički prikaz vremena pojedine operacije u sklopu iskopa.
V11 - Izrada III. programa. Studenti samostalno uz nadzor izvode proračun i rade grafički prikaz iskopa tunela bušenjem i miniranjem.
V12 - Strojni iskop podzemnih prostorija i tunela. Prikaz strojeva i način rada strojeva za iskop podzemnih prostorija i tunela.
V13 - Pripreme za izradu IV. programa. Proračun volumena iskopa i vremena trajanja iskopa tunela, vremena podgrađivanja i vremena utovara i transporta.
V14 - Izrada IV programa. Studenti samostalno uz nadzor izvode proračun i rade grafički prikaz strojnog iskopa tunela.
V15 - Korekcije programa. Studentima se vraćaju pregledani programi radi ispravljanja pogreški.

Obveze studenata: Obvezno prisustvovanje na predavanjima, vježbama i terenskoj nastavi te izrada tri programa.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Ocjena programa,ocjena seminarskog rada i usmeni ispit.

Ispitni rokovi: Zimski (3 termina),Ljetni (3 termina), jesenski (3 termina) i dekanski (1 uskršnji i 1 jesenski).

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Tunnelling in Weak Rocks, Volume 5,Bhawani Singh, R K Goel, 2006 LondonObavezna
Hardrock Tunnel Boring Machines, Bernhard Maidl, Leonhard Schmid, Willy Ritz and Martin Herrenknecht, 2008, BerlinObavezna
Support of Underground Excavations in Hard Rock, E. Hoek , P.K. Kaiser W.F. Bawden, 1997, RotterdamObavezna
Izrada rudničkih prostorija i tunela, Josip Krsnik, 1993, Zagreb.Obavezna
 

Nastava

3. semestar - obvezni predmet studija Rudarstvo