Petrologija magmatita i metamorfita

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja45
Terenske vježbe15
Vježbe u praktikumu30
 

Opis predmeta: SADRŽAJ.Magmatske stijene.Mineralni i kemijski sastav. Strukture, teksture, način pojavljivanja i lučenje. Načela određivanja vremena kristalizacije i smještaja. Sistematika, klasifikacija (kemijska, mineraloška, po serijama i geotektonskim asocijacijama) i nomenklatura: kisele, neutralne, bazične, ultramafitne i piroklastične stijene. Magmatski procesi s naglaskom na genezi, evoluciji i smještaju tektonski i geokemijski različitih plutonskih i vulkanskih stijena. Uporaba mineraloških i geokemijskih podataka u petrogenetskim razmatranjima: uvod u faznu petrologiju te koncept parcijalnog taljenja i frakcijske kristalizacije.Građa Zemlje. Tektonska uvjetovanost magmatske aktivnosti. Podrijetlo, postanak i evolucija magme. Diferencijacija magme i magmatski stadiji. Asocijacije magmatskih stijena i njihove geokemijske značajke. Litološki i kronostratigrafski pregled magmatskih stijena u Hrvatskoj i susjednim područjima.
Metamorfne stijene.Načela i čimbenici metamorfoze. Metamorfni procesi: fizikalni i kemijski kontrolni parametri (tlak, temperatura, fluidi) ključni za nastanak metamorfnih mineralnih parageneza. Mineralni i kemijski sastav. Strukture, teksture i način pojavljivanja. Blastoza i odnos rekristalizacija-deformacija. Identifikacija protolita. Metamorfne reakcije, izogradi i izoreakcijski gradi. Indeks minerali. Tipovi metamorfoze. Metamorfne zone, metamorfni facijesi i metamorfne serije. Stupnjevi metamorfoze. Metamorfna diferencijacija, polifazna metamorfoza i određivanje relativne starosti metamorfnih parageneza. Sistematika, klasifikacija i nomenklatura: dinamotermalni metamorfiti, kataklaziti i miloniti, kontaktoliti i impaktiti. Geotektonska uvjetovanost i karakterizacija metamorfoze. Litološki i kronostratigrafski pregled metamorfnih stijena Hrvatske.
Vježbe
Vježbe se organiziraju i provode kao auditorne (samostalno prepoznavanja i interpretacija uzoraka standardnih magmatskih i metamorfnih stijena)), vježbe u praktikumu (samostalno prepoznavanje i interpretacija magmatskih i metamorfnih stijena u mikroskopskim preparatima) te kao terenske vježbe (nastava na petrološkim poligonima u slavonskim planinama ili alteranativno, na Moslavačkoj gori, Hrvatskom Zagorju i Banovini).
CILJ PREDMETA: Ovladavanje sposobnošću prepoznavanja različitih tipova magmatskih i metamorfnih stijena.
ISHOD UČENJA: Nakon odslušanih predavanja i samostalnog rada na vježbama i terenu te položenog ispita studenti su osposobljeni za: (1) makroskopsku i mikroskopsku identifikaciju minerala u magmatskim i metamorfnim stijenama, (2) odredbu strukturno-teksturnih značajki magmatskih i metamorfnih stijena i razumijevanje uzročno-posljedičnih odnosa geoloških procesa koji su ih uvjetovali, (3) imenovati odgovarajuću magmatsku i metamorfnu stijenu na temelju mineralnog sastava i strukturno-teksturnih značajki, (4) povezati sve značajke s ukupnim procesima petrogeneze kristalinskih stijena radi razumijevanja njihovog pojavljivanja u određenom okolišu u skladu s teorijom o tektonici ploča .
OBAVEZE STUDENATA: Studenti su dužni prisustvovati predavanjima, vježbama u Praktikumu i terenskim vježbama, te izraditi terenski dnevnik i položiti dva kolokvija prije izlaska na ispit
NAČIN POLAGANJA ISPITA:Tijekom semestra studentI polažU dva glavna kolokvija i na taj način se formira 50% ocjene. Daljnjih 50% dobije se usmenim ispitom.

 

Obavezna literatura:1. Best, M.G. (1982): Igneous and metamorphic petrology. W.H. Freeman and Company, New York - San Francisco, 630 str.
Wilson, M. (1989): Igneous petrogenesis. Unwin Hyman Ltd, London, 466 str.
3. Bucher, K. & Frey, M. (1994): Petrogenesis of metamorphic rocks. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 318 str.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: