Otpornost materijala

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelj: dr. sc. povjera predavanj Tanja Mališ

Izvođač: mr. sc. asistent Krešimir Tor

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Stjecanje temeljnih znanja iz analize naprezanja i deformacija elastičnog kontinuuma u stanjima jednostavne ravnoteže.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
- shvatiti pojmove naprezanja i deformacija,
- definirati zakonitosti između naprezanja i deformacija za linearno elastični kontinuum,
- usporediti i analizirati realni i proračunski model,
- riješiti proračunske modele konstrukcija u kojima postoje jednoosna ili jednostavna stanja naprezanja.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave:
P1 Geometrijske karakterisitike ravnih poprečnih presjeka: aksijalni, devijatorski i polarni momenti tromosti, radijus tromosti, momenti otpora, statički moment površine. Steinerov teorem, Mohrova kružnica momenata tromosti.
P2 Proračun opterećenja i naprezanja na tlo: temelja samaca, gravitacijskih i konzolnih potpornih zidova.
P3 Aproksimacija realnog modela proračunskim: fizikalno mehaničke karakteristike materijala, geometrijske i materijalna idealizacija, štapni podmodel. Pojam naprezanja i deformacija, veza naprezanja i deformacija.
V1 Analitičko i grafičko određivanje glavnih momenata tromosti jednostavnih i složenih poprečnih presjeka.
P4 Eksperimentalni podaci o vezi naprezanja i deformacija (vlačna proba, ispitivanje materijala na pritisap i posmik), Hookeov zakon, konstante elastičnosti materijala.
V2 Proračun naprezanja na tlo centrično i ekscentrično opterećenih temelja samaca.
P5 Vlačno opterećeni ravni štapovi: opis proračunskog modela, naprezanja i deformacije, Mohrova kružnica naprezanja.
V3 Proračun stabilnosti gravitacijskih i konzolnih potpornih zidova. Kontrola naprezanja na tlo.
P6 Utjecaj vlastite težine, statički neodređeni sustavi: plan pomaka i pad temperature.
V4 Proračun naprezanja i deformacije ravnih vlačno opterećenih štapova, Mohrova kružnica naprezanja. Plan pomaka i proračun statički neodređenih sustava.
P7 Tlačno opterečeni ravni štapovi: opis proračunskog modela, pojam elastične stabilnosti, naprezanja i deformacije, Mohrova kružnica naprezanja.
V5 Proračun utjecaja pada temperature na statički neodređene konstrukcije. Proračun elastične stabilnosti štapova jednostavnog poprečnog presjeka.
P8 Torzija ravnih štapova: opis proračunskog modela, naprezanja i deformacije, Mohrova kružnica naprezanja.
V6 Zadavanje I. programa: elastična stabilnosti štapova složenog poprečnog presjeka, Mohrova kružnica.
P9 Čisti posmik (odrez): opis proračunskog modela, naprezanja i deformacije, spojna sredstva: varovi.
V7 Proračun naprezanja i deformacija štapa opterećenog na uvijanje, uvjet čvrstoće i krutosti, Mohrova kružnica naprezanja.
P10 Spojna sredstva: zakovice i vijci.
V8 I. kolokvij: gradivo V1-V6 i P1-P7
P11 Čisto savijanje ravnih štapova i savijanje poprečnim silama: opis proračunskog modela, naprezanja, diferencijalna jednadžba progibne linije. Eulerova kritična sila izvijanja. Eulerova hiperbola.
V9 Spojna sredstva: proračun varova.
P12 Rješavanje diferencijalna jednadžba progibne linije nosača opterećenih na savijanje. Mohrova analogija, grafoanalitička metoda određivanja progiba.
V10 Spojna sredstva: proračun zakovica i vijaka.
P13 Hookeov zakon za prostorno i ravninsko stanje naprezanja, te ravninsko stanje deformacija.
V11 Proračun naprezanja nosača opterećenih na svijanje poprečnim silama. Zadavanje II. programa
P14 Smjerovi i veličine glavna naprezanja i deformacija za ravninska stanja. Osnovno o teorijama čvrstoće.
V12 Proračun progiba nosača opterećenih na savijanje Mohrovom analogijom.
V13 Proračun Eulerove kritične sile izvijanja.
V14 Analitički i grafički proračun glavnih naprezanja ravninsko stanje.
P15 Eksperimentalne metode.
V15 II. kolokvij: gradivo V7-V14 i P8-P14

Obveze studenata:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi.
Samostalna izrada i redovita predaja programa.
Na svakom kolokviju ostvareno minimalno 40% bodova.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Za studente koji su uredno izvršili svoje obaveze polaganje ispita je pismeno i usmeno.
Studenti koji imaju minimalno 60% bodova po pojedinom kolokviju (odnosno pozitivnu ocjenu iz svakog kolokvija) oslobođeni su pismenog dijela ispita i pristupaju samo usmenom.
Studenti koji su ostvarili uvjete za oslobađanje od pismenog dijela ispita, pristupaju samo usmenom ispitu tijekom ljetnog ispitnog roka u akademskoj godini u kojoj su ostvarili uvjete.
Ako student padne na usmenom dijelu ispita dužan je polagati cjelokupni ispit na nekom od idućih rokova.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Alfirevic, Nauka o čvrstoći 1, Tehnicka knjiga, Zagreb, 1995Obavezna
V. Šimic, Otpornost materijala 1, Školska knjiga, Zagreb, 1992Obavezna
V. Brcic, Otpornost materijala, Gradevinska knjiga, Beograd, 1982Preporučena
D. Bazjanac, Nauka o čvrstoći, Tehnicka knjiga, Zagreb, 1973Preporučena
 

Nastava

4. semestar - obvezni predmet studija Naftno rudarstvo