Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina

Osnovni podaci

ECTS: 6.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mario Klanfar


Izvođači: asistent Vjekoslav Herceg, mag. ing. min. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja45
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Poznavanje ležišta i ležišnih prilika, metode eksploatacije, mogućnosti prerade i korištenja, uvjeti kvaliteti za određeno korištenje, tehničko-ekonomska valorizacija nemetalnih mineralnih sirovina značajnih kao sirovinska osnovica za gospodarstvo Republike Hrvatske.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA: Poznavanje ležišnih prilika, raspoloživih eksploatacijskih rezervi, godišnjih otkopanih količina, metoda eksploatacije, mogućnosti uporabe, uvjeta kvalitete za određenu namjenu te vrijednosno vrednovanje eksploatacijskih polja nemetalnih mineralnih sirovina značajnije prisutnih na prostoru Republike Hrvatske.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Pregled i sadržaj kolegija, Literatura, uvjeti izvođenja nastave
V1 Sadržaj vježbi i obveze studenata, Pregled nemetalnih mineralnih sirovina u Hrvatskoj i njihovih primjena
P2 Eruptivne stijene značaj, korištenje, pojave, pregled ležišta, otkopane količine i eksploatacijske rezerve u zadnjem desetljeću
V2 Cementne sirovine - svojstva cementa, vrste cementa, i osnove proizvodnog procesa
P3 Dijabaz mineraloške petrografske i fizičko-mehaničke značajke, Ležišta dijabaza i ostalih eruptivnih stijena, metode eksploatacije u eksploatacijskim poljima dijabaza Žervanjska, Jelenje vode, Hruškovec
V3 Cementne sirovine - vrste sirovina, uvjeti kvalitete za proizvodnju cementa i utjecaj na svojstva cementa
P4 Uvjeti kvalitete za proizvodnju mineralne vune , Tehnologija proizvodnje mineralne vune, Tehničko ekonomska analiza eksploatacije dijabaza za proizvodnju mineralne vune na primjeru ležišta Brenzberg Točak
V4 Cementne sirovine ležišta u Hrvatskoj, specifičnosti eksploatacije, Tehničko-ekonomska analiza eksploatacije cementne sirovine na primjeru ležišta Koromačno
P5 Tehničkograđevni kamen propisi za agregate za beton , Istraživački projekt za asfalte
V5 Vapno svojstva vapna, vrste vapna, i osnove proizvodnog procesa
P6 Tehničko-građevni kamen, EN norme za agregate za beton, asfalte, kolničke konstrukcije
V6 Vapno sirovine za proizvodnju vapna, uvjeti kvalitete i utjecaj na svojstva vapna, Ležišta u Hrvatskoj i primjeri eksploatacije
P7 Opekarska glina Značajke i uvjeti kvalitete za proizvodnju opekarskih proizvoda
V7 Gips vrste i svojstva gipsa, tehnologija proizvodnje
P8 Karbonatne mineralne sirovine, Postanak, klasifikacije, značaj
V8 1. Kolokvij
P9 Karbonatne mineralne sirovine namjena i korištenje , Uvjeti kvalitete punila za određenu namjenu (punila za papir, plastiku, boje, premaze, kalcifikaciju tla i voda, zaštitu okoliša, pripremu pitke vode) V9 Gips sirovine za proizvodnju gipsa i uvjeti kvalitete, Primjeri ležišta u Hrvatskoj
P10 Karbonatna mineralna sirovina u Republici Hrvatskoj, Ležišta i ležišne prilike (ležište Marlera i Pećine), eksploatacijske rezerve i otkopane količine u zadnjem desetljeću
V10 Troškovi eksploatacije nemetalnih mineralnih sirovina i ocjena isplativosti
P11 Uvjeti kvalitete karbonatne mineralne sirovine za određenu namjenu, Tehnologija proizvodnje punila , Tehničko ekonomska analiza eksploatacije karbonatne mineralne sirovine na primjeru ležišta Marlera
V11 Zadaci i podloge za izradu programa Troškovi eksploatacije i ocjena isplativosti
P12 Kremeni pijesak svjetska proizvodnja, Ležišta i ležišne prilike, metode eksplotacije eksploatacijske rezerve i otkopane količine
V12 Izrada programa Troškovi eksploatacije i ocjena isplativosti
P13 Kremeni pijesak - uporaba, uvjeti kvalitete, tehnologija pripreme, Tehničko-ekonomska analiza eksploatacije kremenog pijeska na primjeru ležišta Vrtlinska
V13 Izrada programa Troškovi eksploatacije i ocjena isplativosti
P14 Predavanje stručnjaka iz gospodarstva o eksploataciji nemetalnih mineralnih sirovina i poslovanju rudarskog trgovačkog društva
V14 Izrada programa Troškovi eksploatacije i ocjena isplativosti
P15 2. Kolokvij
V15 Izrada programa Troškovi eksploatacije i ocjena isplativosti

OBVEZE STUDENATA: Redovno prisustvo predavanjima, izrada programa

 

Obavezna literatura:1. Literatura dostupna na web stranicama RGN-fakulteta
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: