Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je upoznavanje studenata s tehnologijom utiskivanja otpada u podzemlje, izborom utisne formacije, praćenjem širenja otpadnog fluida u podzemlju, praćenjem kvalitete utiskivanja i cjelovitosti utisne bušotine.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI: Razumijevanje procesa utiskivanja tehnološkog otpada u podzemlje, odabira utisne bušotine i zone za utiskivanje opasnog i neopasnog otpada, te praćenja utisnih bušotina radi ranog otkrivanja eventualne migracije utisnutog otpada prema površini.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno savladanog predmeta student će:
- biti upoznat s poviješću utiskivanja otpada iz naftnog rudarstva u bušotine;
- biti upoznat s zakonskom regulativom kojom j regulirano utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine;
- moći objasniti osnovne elemente elaborata procjene rizika za podzemna odlagališta otpada;
- biti upoznat s klasama utisnih bušotina za opasni i neopasni otpad, te opisati kriterije za svaku od njih;
- moći nabrojati osnovne metode utiskivanja fluida, opisati ih i međusobno usporediti;
- biti upoznat s kriterijima za odabir utisne bušotine i geološke formacije pogodne za utiskivanje tehnološkog otpada;
- moći samostalno provesti proračune vezane uz utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine;
- biti upoznat s utiskivanjem CO2 u podzemlje.

PREDAVANJA:
P1 - Uvodno predavanje (upoznavanje studenata s ciljevima predmeta, njihovim obavezama, načinom praćenja i ocjenjivanja njihovog rada, te obaveznom i dopunskom literaturom).
P2 - Zakonska podloga u RH vezana za utiskivanje otpada u bušotine (Zakon o otpadu, Zakon o rudarstvu, Zakon o vodama, Katalog otpada, Strategija gospodarenja otpadom, Pravilnik o gospodarenju otpadom, Pravilnik o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada).
P3 - Elaborat Pocjene rizika za podzemna odlagališta otpada (geološka procjena, geomehanička procjena, hidrološka procjena, geokemijska procjena, procjena utjecaja na biosferu, procjena faze rada, procjena dugoročnog utjecaja, procjena utjecaja površinskih prihvatnih objekata, procjena drugih rizika).
P4 - Povijest utiskivanja otpada iz naftnog rudarstva u bušotine.
P5 - Izbor stijena pogodnih za odlaganje otpada (kriterij za odabir utisne formacije, izbor pogodnih stijena za utiskivanje kašastog otpada pri tlaku frakturiranja).
P6 - Utisne bušotine (kriterij za odabir utisne bušotine, konstrukcija utisne bušotine, rizici povezani s utiskivanjem, mehanički integritet utisne bušotine).
P7 - Tehnologija utiskivanja otpada u bušotine (podjela prema tipu fluida i tlaku utiskivanja, utiskivanje kroz tubing i kroz prstenasti prostor, primjeri iz prakse).
P8 - Propisi i kriteriji za utisne bušotine (klase utisnih bušotina, lociranje utisne bušotine).
P9 - Propisi i kriteriji za utisne bušotine (konstrukcijski zahtjevi, operativni zahtjevi, praćenje i ispitivanje).
P10 - Radijus ugrožene zone (modeliranje toka širenja utisnutog otpada).
P11 - Monitoring procesa utiskivanja i mehaničke cjelovitosti utisnih bušotina.
P12 - Utiskivanje CO2 u podzemlje (hvatanje i geološko skladištenje CO2, mehanizmi koji omogućuju geološko skladištenje CO2, konstrukcija bušotine za utiskivanje CO2; utjecaj CO2 na cementni kamen i zaštitne cijevi).
P13 - Odlaganje otpada u kaverne izrađene u ležištima soli (tipovi i lokacije ležišta soli, izrada kaverni u ležištima soli, zatvaranje kaverni).
P14 - Završne konzultacije
P15 - kolokvij

VJEŽBE.:
V1 - Uvodne vježbe (upoznavanje studenata sa sadržajem i ciljevima auditornih vježbi, te studentskim obvezama).
V2 - Podjela tema javnih seminara i projektnih zadataka
V3 - Konzultacije vezane uz izradu seminarskog rada
V4 - Konzultacije vezane uz izradu seminarskog rada
V5 - Matematički modeli kojima se opisuje širenje frakture tijekom utiskivanja otpada pod tlakom većim od tlaka frakturiranja stijene
V6 - Konzultacije vezane uz izradu seminarskog rada
V7 - Proračun tlakova tijekom utiskivanja otpada
V8 - Proračun količina utisnutog tehnološkog otpada
V9 - Proračun radijusa ugrožene zone
V10 - Matematički modeli širenja utisnutog otpada
V11 - Prezentacija javnih seminara
V12 - Prezentacija javnih seminara
V13 - Prezentacija javnih seminara
V14 - Prezentacija javnih seminara
V15 - Prezentacija javnih seminara

OBVEZE STUDENATA: Obaveza studenta je prisustvovanje na minimalno 80% predavanja i na minimalno 80% auditornih vježbi. Osim navedenog student je dužan izaći na kolokvij, te izraditi i javno prezentirati seminarski rad.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU: Završna ocjena iz predmeta formira se na temelju sljedećih ocjena: ocjene seminarskog rada (25%), ocjene iz kolokvija (25%) i ocjene ostvarene na usmenom ispitu (50%).

 

Obavezna literatura:1. Gaurina-Međimurec, N.: Postupanje s otpadom u naftnoj industriji, Zagreb, 2005, interna skripta
2. Wojtanowicz, A.K.: Environmental Control Technology in Petroleum Drilling and Production,Environmental Technology in the Oil Industry,Blackie Academic&Professional, London, 1996.
3. Reis, J.C.: Environmental Control in Petroleum Engineering, Gulf Publishing Company, Houston, 1996.
4. PP prezentacije predavanja.
Preporučena literatura:1. Apps, J.A., Tsang, C.: Deep Injection Disposal of Hazardous and Industrial Waste, Academic Press ISBN 0-12-060060-9,1996.
2. Bilješke s predavanja i vježbi, diplomski radovi i odabrani stručni objavljeni radovi (prema popisu).

 

Ishodi učenja: