Upravljanje okolišem

Osnovni podaci

ECTS: 2.0

Nositelji: doc. dr. sc. Anamarija Grbeš


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Upoznavanje studenata s principima upravljanja zaštitom okoliša, cjelovitim (integriranim) sustavom upravljanja okolišem i pojedinim instrumentima upravljanja okolišem koje uključuje taj sustav.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
1. Objasniti osnovne pojmove vezane za upravljanje zaštitom okoliša (okoliš, etika okoliša, aspekti okoliša, upravljanje okolišem, politika zaštite okoliša, održivi razvoj, rizik, opasnost, nesreća, okolišna dozvola, čistija proizvodnja, BAT, LCA, ISO 14000, EMAS i dr.).
2. Definirati ciljeve i općeprihvaćena načela zaštite okoliša te općenite mjere i aktivnosti kojima se oni ostvaruju.
3. Skicirati i objasniti Deming-ov ciklus (ciklus stalnog poboljšavanja sustava upravljanja okolišem organizacije).
4. Klasificirati i objasniti pojedine instrumente upravljanja okolišem.
5. Analizirati instrumente upravljanja okolišem s obzirom na mogućnost primjene, ciljeve, prednosti, te načine implementacije i provjere.
6. Usporediti osnovne sustave upravljanja okolišem koji se primjenjuju u organizacijama iz sektora industrije, energetike i gospodarenja otpadom.
7. Utvrditi relevantne zakonske propise i direktive RH i EU kojima se regulira zaštita okoliša.
8. Analizirati i primjeniti ključne odredbe relevantne regulative iz područja zaštite okoliša.

OBVEZE STUDENATA:
A) tradicionalni način polaganja predmeta
- prisustvovati na najmanje 70% nastave,
- položiti završni pismeni i/ili usmeni ispit.

B) kontinuirano praćenje - ocjena iz predmeta zaslužuje se kontinuirano tijekom semestra kroz:
- sudjelovanje na nastavi
- aktivnost na satu
- obradu i prezentiranje kraćih tematskih cjelina
- kolokvij i/ili kratke provjere znanja
Na kraju semestra zbrajaju se bodovi po svim kategorijama i dobiva se ocjena.
Ukoliko student nije zadovoljan ocjenom, popravne radnje moraju se provesti do kraja jesenskog ispitnog roka. Ako ne uspije, u sljedećim ispitnim rokovima student može izaći na klasičan ispit (model A).

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:1. Glavna literatura:
1. I.V Murali Krishna Valli Manickam: Environmental Management. Science and Engineering for Industry. (2017)
2. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
3. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
4. Časopis Environmental Management ISSN: 0364-152X (Print) 1432-1009 (Online)
5. Mrežne stranice Ministarstva zaštite okoliša i energetike https://mzoe.gov.hr/
6. Mrežne stranice Europske agencije za okoliš https://www.eea.europa.eu/


Ostala korisna literatura:
1. IEMA: Environmental Management in Organizations. The IEMA Handbook. Ed. Brady, J., IEMA, London, 2005.
2. Stapleton, P. J.: Environmental Management Systems - An Implementation Guide For Small And Medium-Sized Organizations. NSF International, Michigan, 1996.
3. EPA: Integrated Environmental Management Systems - Implementation Guide. Design for the Environment Program, U.S. EPA, Washington, 2000.
4. Tinsley, S.: Environmental Management Plans Demystified. A guide to implementing ISO 14001. Spon Press, London and New York, 2001.
5. Kulkarni, V., Ramachandra, T.V.: Environmental Management. Comonwealth of Learning (Canada), Centre for Ecological Sciences (India), TERI Press, 2014.
6. ERM & OIKON: Tehničke smjernice za izradu studija o utjecaju na okoliš, EU CARDS program za RH, 2007.
7. Euroconsult Mott MacDonald, Eptisa Internacional, Dvokut Ecro: Smjernice o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš, EU CARDS program za RH, 2007.
8. Wenk, M. S.: The European Union's Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Springer, Dordrecht, 2005.
9. Guinee, J. B. i suradnici: Handbook on Life Cycle Assessment: Operational Guide to the ISO Standards. Kluwer Academic Publishers, New York, 2002.
10. UNEP: APELL for Mining Guidance for the Mining Industry in Raising Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level. UN Publication, 2001.
11. BRGM: Management of Mining and Ore-Processing, Quarrying and Ore-Processing Waste in the EU. 2001.

 

Ishodi učenja: