Tunelogradnja

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vinko Škrlec


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Karolina Herceg, mag. ing. min. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: Opis predmeta

Ciljevi predmeta:
Stjecanje teoretskih i praktičnih znanja o interakciji stijene, podgradnih sustava i obloga tunela koja omogućuju uspješnu realizaciju proboja tunela.

Očekivani ishodi učenja:
Razumijevanje osnovnih pojmova u tunelogradnji. Primjena stečenih znanja iz mehanike stijena, mehanike tla i geologije u rješavanju problema proboja tunela. Sposobnost postavljanja i samostalnog rješavanja proračunskih modela. Samostalna analiza rezultata

Sadržaj predmeta:
P1 Uvod. Osnovne tehničke karakteristike, povijesni pregled i perspektive tunelogradnje. Vrste i namjene tunela. Gabariti tunela, poprečni presjeci, uzdužni presjeci.
V1 Metoda rubnih elemenata. Numeričko modeliranje u tunelogradnji. Izgradnja tunela u RH primjer

P2 Empirijski pristup izvođenju tunela. Klasična metoda iskopa bušenjem i miniranjem tunelskim bušačim strojevima.

V2 Analiza stanja naprezanja i deformacija stijenskog masiva kod numeričkog modeliranja faza iskopa u tunelogradnji. Izgradnja tunela u RH primjer
P3 Tunelogradnja u čvrstim stijenama i tunelogradnja u slabim stijenama ili tlu.

V3 Izrada programskog zadatka. Izgradnja tunela u RH primjer
P4 Suvremene metode iskopa tunelskim bagerima, glodačima i TBM strojevima.
V4 Izrada programskog zadatka
P5 Nova austrijska tunelska metoda. Punoprofilni i višefazni iskopi. Metoda iskopa s jednim i više radnih čela. Sustavi kategorizacije Ilidija odabiranje podgradnih sustava.
V5 Izrada programskog zadatka
P6 Nova austrijska tunelska metoda. Punoprofilni i višefazni iskopi, Metoda iskopa s jednim i više radnih čela. Sustavi kategorizacije i odabiranje podgradnih sustava.
V6 Predaja programskih zadataka, analiza rješenja
P7 Stanje naprezanja i deformacija uz otvore tunela primarno i sekundarno. Utjecaji metoda iskopa na stanje naprezanja i deformacija.
V7 Izrada programa
P8 Interakcija stijene i primarne podgrade. Elementi podgrađivanja: sidra, mlazni beton, čelične mreže, čelični lukovi i rešetkasti nosači
V8 Izrada programa
P9 Interakcija stijene i primarne podgrade. Elementi podgrađivanja: sidra, mlazni beton, čelične mreže, čelični lukovi i rešetkasti nosači.
V9 Metoda konačnih elemenata primjer
P10 Metode ojačanja tla, mlazno injektiranje, metoda cijevnog štita, armiranobetonske dijafragme.
V10 Sekundarna obloga, proračun unutarnjih sila i dijagrami unutarnjih sila. Primjer
P11 Izgradnja tunela sa niskim nadslojem, u urbanim sredinama,
V11 Izrada programskog zadatka
P12 Zasuti tuneli u plitkim iskopima (cut and cover) i kesonski iskop tunela.
V12 Izrada programskog zadatka
P13 Hidroizolacija tunela. Sekundarna obloga, armiranobetonska obloga.
V13 Izrada programskog zadatka
P14 Specifičnosti hidrotehničkih tlačnih tunela, osiguranje vodonepropusnosti.
V14 Predaja programskih zadataka, analiza pojedinačnih zadataka
P15 Mjerni uređaji i detalji snimanja oblika iskopa, konvergencije i mjerenja deformacija masiva i elemenata podgrade.
V15 Predaja programskih zadataka, analiza pojedinačnih zadataka

Obaveze studenata
Redovito pohađanje predavanja i vježbi. Samostalna izrada programskih zadataka i predaja u zadanim terminima.

Način polaganja ispita
Za studente koji su uredno izvršili obaveze polaganje ispita je usmeno.

 

Obavezna literatura:1. Frgić, L.: Tuneli, Rudarskogeološkonaftni fakultet, interna skripta, Zagreb 2012.
2. http://www.itaaites.org/
http://www.transglobalhighway.com/
http://home.no.net/lotsberg/index.html
http://www.tunnelsonline.info/
http://www.pipejacking.org/
3. ITA: Konstruktivni projekt tunela, Zagreb 1992
4. Nova austrijska tunelska metoda, Rudarskogeološkonaftni fakultet Zagreb, 2000
5. Striegler: Tunnelbau, Muenchen 1993.
Preporučena literatura:1. Arhiva Zavoda: Projektna dokumentacija tunela
2. Hoek, E., Kaiser, P.K., Bawden, W.F.: Support of Underground Excavation in Hard Rock, London, 2000.
3. Popović, B.: Tuneli, Građevinska knjiga Beograd, 1987
4. Whitacker, B.N., Frith, R.C.: Tunnelling, London 1990.

 

Ishodi učenja: