Zaštita zraka

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelj: dr. sc. doc. Ivan Sobota dipl. ing.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Laboratorijske vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJ PREDMETA:
Cilj predmeta je upoznati studente sa ulogom zraka u ekosferi, praćenjem kvalitete zraka, problematikom, posljedicama i mogućnostima smanjivanja njegova onečišćenja.

ISHODI UČENJA:
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
- znati osnovne pojmove u zaštiti zraka,
- znati preračunavati koncentracije onečišćenja,
- znati značajke pojedinih polutanata i podjelu izvora onečišćenja zraka,
- razumjeti dinamiku čestica i širenje onečišćenja zrakom,
- znati skicirati, opisati i objasniti princip rada uređaja i opreme koja se koristi za pročišćavanje zraka i otpadnih plinova.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI PREDMETA:
P1: Uvod u predmet. Uvod. Postanak, razvoj i sastav Zemljine atmosfere. Vertikalna struktura atmosfere.
P2: Pojmovi u zaštiti okoliša i zaštiti zraka. Izražavanje koncentracije onečišćujućih tvari u zraku.
P3: Izvori onečišćenja zraka. Onečišćujuće tvari u zraku.
P4: Meteorološki parametri širenja onečišćenja zrakom. Modeli disperzije onečišćujućih tvari.
P5: Dinamika čestica. Zajedničke značajke i podjela aparata za čišćenje zraka.
P6: Inercijski (gravitacijski, udarni i centrifugalni) taložnici.
P7: Filtracija. Filtri. Filtar s vrećama.
P8: Elektrostatički (cijevni, pločasti) taložnici.
P9: Skraberi s pakiranjem. Skraberi s pločama. Skraberi s raspršivanjem tekućine.
P10: Centrifugalni skraberi. Venturijev skraber. Suhi skraberi.
P11: Utjecaj onečišćenja zraka na čovjeka, biljni svijet i materijale.
P12: Utjecaj industrije na onečišćenje zraka..
P13: Upravljanje kvalitetom zraka.
P14: Desulfurizacija..
P15: Standardi i legislativa u zaštiti zraka.
V1: Uvod.
V2: Emisija i imisija onečišćujućih tvari.
V3: Prikaz mjera za smanjenje emisija štetnih tvari u atmosferu.
V4: Prijenos onečišujućih tvari zrakom.
V5: Procjena atmosferske koncentracije onečišćujućih tvari primjenom Gaussov-og modela disperzije onečišćenja.
V6: Pregled uređaja za pročišćavanje zraka i otpadnih plinova.
V7: Određivanje brzine padanja čestice sfernog oblika u uvjetima laminarnog i turbulentnog strujanja.
V8: Određivanje ukupne i frakcijske učinkovitosti gravitacijskih taložnika.
V9: Dimenzioniranje tipičnih gravitacijskih taložnika.
V10: Određivanje učinkovitosti aerociklona.
V11: Dimenzioniranje aerociklona. Određivanje pada pritiska u aerociklonu (Barth-ova i Stairmand-ova metoda).
V12: Dimenzioniranje i određivanje učinkovitosti filtarskih uređaja.
V13: Dimenzioniranje i određivanje učinkovitosti elektrostatičkih taložnika.
V14: Dimenzioniranje i određivanje učinkovitosti mokrih kolektora
V15: Određivanje koncentracije udisajne i respirabilne prašine u radnoj atmosferi. Mjerenje emisijskih koncentracija plinova

OBAVEZE STUDENTA:
Obveza studenta je odraditi sve vježbe, te prisustvovati na 80% predavanja. Vježbe je potrebno kolokvirati, čime su uz propisano prisustvovanje nastavi uredno izvršene obveze, te se može pristupiti završnom (pismenom i usmenom) ispitu.

NAČIN PROVJERE ZNANJA:
Znanje se vrednuje temeljem kolokvija iz vježbi, te tijekom semestra kroz dva kolokvija. Oba kolokvija moraju biti napisana za prolaznu ocjenu, te student može dobiti konačnu ocjenu temeljem ukupnog broja bodova stečenih kroz dva kolokvija i nastavu. Kroz nastavu i kolokvije može se steći broj bodova za ocjenu vrlo dobar, dok je za ocjenu izvrstan potrebno ostvariti dodatne bodove kroz izlazak na ispit. Studentovo znanje provjerava se završnim (pismenim i usmenim) ispitom ukoliko nije pristupio kolokvijima ili ukoliko je jedan (ili oba) kolokvij bio negativan ili ukoliko nije zadovoljan ocjenom ostvarenom temeljem prikupljanja bodova kroz nastavu i kolokvije ili ukoliko želi odgovarati za ocjenu izvrstan. U slučaju izlaska na ispit, ocjena dobivena na ispitu je i konačna ocjena iz provjere znanja.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
1. Bedeković, G.: Zaštita zraka. Interna skripta. RGN fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2010. 2. Cooper, C.D., Alley, F.C.: Air Pollution Control. A Design Approach. Waveland Press, Inc., Illinois, Long Grove, 2014. 3. Vallero, D.A.: Fundamentals Of Air Pollution. Amsterdam, 2008. 4. Colls, J.: Air Pollution, Spon Press, London & New York, 2002. 5. Cheremisinoff, N.P.: Handbook Of Air Pollution Prevention And Control. Butterworth-Heinemann, Amsterdam, 2002. 6. Schnelle, K.B., Brown, C.A.: Air Pollution Control Technology Handbook. CRC Press, Washington, 2002. 7. Suess, M.J., Grefen, K., Reinisch, D.W.: Ambient Air Pollutants from Industrial Sources. A Reference Handbook. Elsevier, Amsterdam, 1985. 8. Heinson, R.J.: Sources and Control of Air Pollution, Prentice Hall, 1999. 9. Penzar, B. i sur.: Meteorologija za korisnike, Školska knjiga, Zagreb, 1996. 10. Dullien, F.A.L.: Industrial Gas Cleaning. Academic Press, San Diego, 1989. 11. Löffler, Dietrich & Flatt: Dust Collection with Bag Filters and Envelope Filters. Friedr.Vieweg&Son, Wiesbaden, 1988.Preporučena
1. Hübner K, Görned K.: Umweltschutz-technik. Springer, Berlin, 1999. 2. Dullien, F. A. L.: Introduction to Industrial Gas Cleaning. Academic Press, San Diego, 1989. 3. Löffler, F., Dietrich, H., Flatt, W.: Dust Collection with Bag Filters and Envelope Filters, Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig/ Wiesbaden, 1988. 4. Zbornici sa I. do IV. Znanstveno-stručnih skupova "Zaštita zraka". Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka.Preporučena
 

Nastava

2. semestar - obvezni predmet studija Zbrinjavanje i odlaganje otpada