Zaštita zraka

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: prof. dr. sc. Lidia Hrnčević


Izvođači: prof. dr. sc. Lidia Hrnčević, dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe22
Predavanja30
Terenske vježbe8
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Osposobljavanje studenata za razumijevanje problema klimatskih promjena, stakleničkih plinova i emisija stakleničkih plinova u naftnoj industriji. Primjena stečenog znanja u rješavanju problema emisija stakleničkih plinova u naftnoj industriji.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA:
Nakon položenog ispita student će:
- Biti upoznat s globalnog zatopljenja;
- Moći definirati vrste stakleničkih plinova;
- Moći definirati i opisati izvore i ponore stakleničkih plinova;
- Biti upoznat s globalnim aktivnostima u smjeru smanjenja emisija stakleničkih plinova;
- Moći definirati i objasniti vrste i izvore emisija u naftnoj industriji;
- Biti upoznat s metodama procjene, praćenja i izvještavanja o emisijama stakleničkih plinova;
- Moći definirati i objasniti načine smanjenja emisija stakleničkih plinova u naftno-rudarskim aktivnostima.

SADRŽAJ PREDMETA:
PREDAVANJA:
P1 Uvod, upoznavanje sa sadržajem kolegija, obavezama studenata te polaganjem kolokvija i ispita
P2 Atmosfera; Problem globalnog zatopljenja
P3 Posljedice globalnog zatopljenja
P4 Učinak staklenika
P5 Staklenički plinovi
P6 Staklenički plinovi (voda, ozon)
P7 Staklenički plinovi (CO2, CO)
P8 Staklenički plinovi (N2O, NOx)
P9 Globalne aktivnosti u ograničavanju emisija stakleničkih plinova
P10 Kyoto Protokol, Post-Kyoto dogovori
P11 Emisije stakleničkih plinova u naftnoj industriji
P12 Procjena emisija u naftnoj industriji
P13 Moguća smanjenja emisija stakleničkih plinova u naftnoj industriji; troškovi smanjenja
P14 Klimatske strategije naftnih kompanija
P15 Terenska nastava

VJEŽBE:
V1 Uvod, upoznavanje sa sadržajem auditornih vježbi
V2 Problem globalnog zatopljenja
V3 Posljedice globalnog zatopljenja
V4 Staklenički plinovi
V5 Izvodi i ponori stakleničkih plinova
V6 Staklenički plinovi (CO2)
V7 Staklenički plinovi (CH4)
V8 Sintetički staklenički plinovi i GWP
V9 Globalne aktivnosti u ograničavanju emisija stakleničkih plinova
V10 Mehanizmi Kyoto Protokola
V11 Emisije stakleničkih plinova u naftnoj industriji
V12 Praćenje i izvještavanje o emisijama u naftnoj industriji
V13 Moguća smanjenja emisija stakleničkih plinova u naftnoj industriji; troškovi smanjenja
V14 Emisije stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj; Domaća zakonska regulativa i međunarodne obaveze
V15 Terenska nastava

OBAVEZE STUDENATA: Uvjeti za pristupanje pismenom dijelu ispita su pohađanje nastave (dozvoljena su 2 izostanka) i obavljena terenska nastava.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA:
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Uvjeti za pristupanje pismenom dijelu ispita su redovito pohađanje nastave (dozvoljena su 2 izostanka) i obavljena terenska nastava. Za pozitivno ocijenjen pismeni ispit, čiji se rezultati javno objavljuju na oglasnim pločama fakulteta, potrebno je odgovoriti na sva pitanja i pritom prikupiti minimalno 60% od ukupnog broja bodova. Nakon položenog pismenog dijela, moguće je pristupiti usmenom dijelu ispita.

LITERATURA:
Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)
1. Hrnčević, L. (2014.). Problemi zaštite zraka i staklenički plinovi u naftnoj industriji, nastavni materijali, http://www.rgn.hr/images/nastavnici/Matrijali_LH.pdf
2. Boubel, R. W., Fox, D. L., Turner, D. B., & Stern, A. C. (1994.). Fundamentals of Air Pollution, Third Edition, Academic Press, San Diego, California, USA.
3. Devold, H. (2009.). Oil and Gas Production Handbook, An Introduction to Oil and Gas Production, 2nd Edition, Oslo, Norway, ABB Oil and Gas.
4. API (2009.). API Compendium of Greenhouse Gas Emission Methodologies for the Oil and Gas Industry, API, SAD
5. IPCC (2014.). The Fifth Assessment Report, AR5

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Cheremisinoff, N. P., & Rosenfeld, P. (2009.). Best Practices in the Petroleum Industry. Volume 1, USA: Elsevier Ltd.
2. Orszulik, S. T. (Ed.) (2008.). Environmental Technology in the Oil Industry, Second Edition, Springer Science.
3. MZO. (2009.). Peto nacionalno izvješće RH prema Okvirnoj konvenciji UN o promjeni klime

 

Obavezna literatura:1. Hrnčević, L. (2014.). Problemi zaštite zraka i staklenički plinovi u naftnoj industriji, nastavni materijali, http://www.rgn.hr/images/nastavnici/Matrijali_LH.pdf
2. Boubel, R. W., Fox, D. L., Turner, D. B., & Stern, A. C. (1994.). Fundamentals of Air Pollution, Third Edition, Academic Press, San Diego, California, USA.
3. Devold, H. (2009.). Oil and Gas Production Handbook, An Introduction to Oil and Gas Production, 2nd Edition, Oslo, Norway, ABB Oil and Gas.
4. API (2009.). API Compendium of Greenhouse Gas Emission Methodologies for the Oil and Gas Industry, API, SAD
5. IPCC (2014.). The Fifth Assessment Report, AR5
Preporučena literatura:1. Cheremisinoff, N. P., & Rosenfeld, P. (2009.). Best Practices in the Petroleum Industry. Volume 1, USA: Elsevier Ltd.
2. Orszulik, S. T. (Ed.) (2008.). Environmental Technology in the Oil Industry, Second Edition, Springer Science.
3. MZO. (2009.). Peto nacionalno izvješće RH prema Okvirnoj konvenciji UN o promjeni klime

 

Ishodi učenja: