Vjetrenje i odvodnjavanje

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mario Klanfar


Izvođači: asistent Vjekoslav Herceg, mag. ing. min. (A, L, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Laboratorijske vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Poznavanje zakonitosti strujanja zraka kroz jamske prostorije. Poznavanje opasnih i štetnih plinova koji se pojavljuju u jamama. Poznavanje rudarskih propisa iz područja vjetrenja. Poznavanje načina proračuna potrebnih količina zraka u jami. Poznavanje metoda proračuna vjetrene mreže (slobodna raspodjela, regulacija i stabilnost vjetrene mreže). Upoznavanje sa metodama mjerenja vjetrenih parametara instrumentima za mjerenje.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA: Određivanje potrebnih količina zraka za vjetrenje jame. Metoda mjerenja depresije (gubitka tlaka) u vjetrenim granama. Proračun slobodne raspodjele zraka u vjetrenoj mreži. Proračun regulacije vjetrene mreže. Mjerenje vjetrenih parametara (brzine zračne struje, temperature, relativne vlažnosti i barometarskog pritiska.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Pregled i sadržaj kolegija, Literatura, uvjeti izvođenja nastave ,Atmosfera, Jedinice za tlak
V1 Sadržaj vježbi i obveze studenata, Pregled mjerenja, instrumenata i proračuna vjetrenih mreža
P2 Onovne postavke Mehanike fluida Bernoullijeva jednadžba - izvod, značaj, fizikalno značenje
V2 Mjerenja vjetrenih parametara, Anemometar, mjerenje protoka zraka, Psihrometar, mjerenje suhe i vlažne temperature zraka,Barometar i manometar, mjerenje tlakova i razlike tlakova, Pitotove i Pitot-Prandtlove cijevi, Snimanje profila vjetrenog provodnika
P3 Vjetrena mreža - elementi, načini vjetrenja, vjetrene sheme
V3 Upotreba psihrometrarskih tablica i Mollierovog dijagrama,Određivanje vlažnosti zraka, Određivanje gustoće zraka
P4 Otpori strujanja - Darcy-Waisbachova jednadžba, opća jednadžba depresije, dinamički i kinematički viskozitet, Reynoldsov broj,
V4 Zadaci za program Obračun vjetrene depresije jame Primjeri obračuna vjetrene depresije jame
P5 Otpori strujanja - Koeficijent otpora, Laminarno i turbulentno strujanje, Raspodjela brzina u okruglim cijevima i jamskim provodnicima
V5 Primjeri obračuna vjetrene depresije jame
P6 Lokalni otpori - suženja, proširenja, istjecanje, difuzor, čelni otpori, otpori križišta,
V6 Indirektno mjerenje depresije jame,Direktno mjerenje depresije jame,Određivanje otpora vjetrenih dionica
P7 Prirodna depresija, Izvori prirodne depresije u vjetrenoj mreži, Metode proračuna prirodne depresije
V7 Rješavanje jednostavnih serijsko-paralelnih, sustava vjetrenih mreža
P8 Jamski zrak - sastav, vrstei značajke opasnih i štetnih plinovi, dopuštene koncentracije
V8 1. Kolokvij
P9 Zemni plin (metan) - sastav, značajke i načini pojavljivanja u jamama, Metode otklanjanja zemnog plina iz ležišta (otplinjavanje)
V9 Slobodna raspodjela zraka u vjetrenoj mreži, Proračun Hardy Cross postupkom
P10 Rudarski propisi u području vjetrenja, Rudasrki propisi kod korištenja dizel mehanizacije u jamama
V10 Zadaci za program Slobodna raspodjela zraka u vjetrenoj mreži,Primjeri proračuna slobodne raspodjele zraka vjetrene mreže
P11 Ventilatori - Vrste i podjele ventilatora, Načini djelovanja, Karakteristike ventilatora, Karakteristike ventilatora u zajedničkom djelovanju, serijskom, paralelnom, kombiniranom
V11 Podmreža slobodne raspodjele zraka,Primjeri proračuna podmreže slobodne raspodjele zraka
P12 Proračun vjetrenih mreža, Teorijske osnove, Definiranje problema, Slobodna raspodjela zraka u vjetrenoj mreži
V12 Regulacija vjetrene mreže
P13 Regulacija vjetrene mreže, Stabilnost vjetrene mreže,
V13 Zadaci za program Regulacija vjetrene mreže,Primjeri proračuna regulacije vjetrene mreže
P14 Separatno vjetrenje - Načini separtnog vjetrenja, Ventilacijske cijevi - vsrte , svojstva, Proračuni gubitaka zraka duž ventilacijske cijevi, Otpori strujanju kod separatnog vjetrenja
V14 Primjeri proračuna regulacije vjetrene mreže
P15 Vjetrenje tunela u izradi, Vjetrenje cestovnih tunela u eksploataciji
V15 2. kolokvij

OBVEZE STUDENATA: redovito pohađanje predavanja i vježbi, prisustvo na terenskoj nastavi, izrada 4 programa

 

Obavezna literatura:1. Predavanja dostupna na web stranicama RGN-fakulteta
2. Teply, E.: Rudnička ventilacija, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1990.
Preporučena literatura:1. Hartman H.L.: Mine Ventilation and Air Conditioning. J.Willey & Sons - Toronto, 1992.

 

Ishodi učenja: