Geokemija okoliša

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Marta Mileusnić


Izvođači: prof. dr. sc. Marta Mileusnić, dipl. ing. geol. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Nositelj predmeta: Marta Mileusnić
Šifra predmeta: 26994
Status predmeta: obvezni
ECTS: 5
Jezik na kojem se izvodi nastava: Hrvatski jezik
Način izvođenja nastave: 24 sata predavanja + 12 sati auditornih vježbi + 12 sati vježbi laboratorijskih vježbi +12 sati online aktivnosti
Konzultacije: Forum u Merlinu
Razina e-učenja: 2.
Udio on-line izvođenja predmeta: 20%

Ciljevi predmeta:
Cilj predmeta je pružiti praktično iskustvo u osnovnim geokemijskim načelima koji se mogu primijeniti na probleme okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencije:
Nema uvjeta za upis. Očekuje se predznanje iz opće kemije i geokemije.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
Nakon uspješno položenog kolegija studenti će moći:
1. Opisati osnovne principe iz geologije okoliša;
2. Napisati glavne kemijske reakcije u površinskim okolišima;
3. analizirati koncentracije metala u tragovima u različitim frakcijama tla/sedimenta i zaključiti o njihovoj biodostupnosti i biopristupačnosti;
4. preporučiti medije uzorkovanja i analitičke tehnike za geokemijsko kartiranje na temelju postavljenog problema;
5. izračunati osnovne statističke parametre i izraditi osnovne dijagrame;
6. Opisati biogeokemijske cikluse i objasniti neravnotežu zbog antropogenog utjecaja;
7. Dati primjere problema koje rješava medicinska geologija.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave
Predavanja, vježbe i online aktivnost osmišljeni su u tjednim blokovima od po tri nastavna sata

1. Blok predavanja: Uvodne napomene; Uvod u kolegij
2. Blok predavanja: Biogeokemijski ciklusi (voda, N, P, C)
3. Blok auditornih vježbi: Biogeokemijski ciklusi (čitanje članaka - antropogeni utjecaj, inženjerska rješenja)
4. Blok online aktivnosti: Biogeokemijski ciklusi (čitanje i rješavanje kvizova)
5. Blok predavanja: Geokemijski principi (periodni sustav, osnovni parametri, kemijske reakcije, računanje)
6. Blok predavanja: Geokemijski principi (periodni sustav, osnovni parametri, kemijske reakcije, računanje)
7. Blok vježbi: Geokemijsko kartiranje (uzorkovanje, mediji uzorkovanja, laboratorijske analize, statistika, karte)
8. Blok online aktivnosti: test samoevaluacije, Geokemijski atlas Europe
9. Blok predavanja: Ponašanje metala u tlima i sedimentima
10. Bok laboratorijskih vježbi: Sigurnost u laboratoriju
11. Blok laboratorijskih vježbi: sekvencijska ekstrakcijska analiza
12. Blok laboratorijskih vježbi: atomska apsorpcijska spektrometrija
13. Blok predavanja: Rudarski otpad, kisela rudna drenaža
14. Blok predavanja: Geomedicina
15. Blok online aktivnosti: izrada stranica u e-portfoliu (geomedicina - odabrani elementi)

Obveze studenata za potpis:
Studenti su obavezni prisustvovati nastavi. Mogu izostati samo ukoliko imaju valjano opravdanje (ukupno 3 puta). Da bi mogli odrađivati laboratorijske vježbe, studenti su dužni položiti ulazni kolokvij o sigurnosti u laboratoriju (3 pokušaja; online). S laboratorijskih vježbi uz opravdanje se može izostati samo jednom, no vježba se mora odraditi. Tijekom semestra, osim laboratorijskih vježbi koje će se priznati samo ako je student vježbu odradio i predao ispravan laboratorijski formular najkasnije 2 dana nakon vježbe, studenti će tijekom kabinetskih vježbi rješavati zadatke i čitati članke. Rezultate svog rada morati će na vrijeme predati. Studenti su tijekom semestra obavezni izaći na 2 kolokvija. Kolokviji nemaju ispravaka. Uvjet za potpis su: redovno pohađanje nastave; predani ispravni laboratorijski formulari; predani uradci s kabinetskih vježbi; te pozitivno riješen barem jedan kolokvij.

Raspodjela ECTS bodova prema aktivnostima (1 ECTS tj. 25-30 sati rada, 5 ECTS, tj. 125-150 sati rada):
Pohađanje nastave: 1,5 ECTS (48 školskih sati, tj. 36 punih sati)
Rješavanje zadataka: 1,5 ECTS (40 sati rada kod kuće)
Učenje za kolokvije: 1,5 ECTS (23-38 sati učenja, tj. 5-7 dana učenja)
Online aktivnosti: 0,5 ECTS (12 sati)

Način polaganja ispita:
Studenti kontinuiranim radom mogu zaraditi ocjenu bez izlaska na ispit. Ocjena će se formirati iz 2 kolokvija (maks. 60 bodova); zadataka na kabinetskim vježbama (maks. 20 bodova), odrađenih laboratorijskih vježbi i predanih laboratorijskih formulara (maks. 30 bodova). Svi navedeni dijelovi moraju biti riješeni s minimalno 60 bodova za pozitivnu ocjenu. Ukupna ocjena je: 61-70 bodova-dovoljan; 71-80 bodova-dobar; 81-90 bodova-vrlo dobar i 91-100 bodova-izvrstan). Ukoliko student zadovolji uvjete za potpis, no ne i za ocjenu, mora izaći na pismeni ispit. Ocjena se tada formira samo na temelju rezultata pismenog ispita (61-70%-2; 71-80%-3; 81-90-4 i 91-100-5).

Obvezna literatura:
Nastavni materijali dostupni unutar LMS sustava Merlin.

Dopunska literatura:
Časopisi:
Environmental Geology; Science of the Total Environment; Applied Geochemistry; Journal of Geochemical Exploration; Journal of soil and sediments

Knjige:
1) Sherwood Lollar, B. (2005): Environmental Geochemistry, Treatise on Geochemistry, Volume 9, Elsevier, 630.
2) Thornton, I. (1983): Applied Environmental Geochemistry, Academic Press, 501.
Swartjes, F.A. (2011): Dealing with Contaminated Sites - from Theory Towards Practical Application, Springer, 1114.
3) Lottermoser, B. (2007): Mine Wastes - Characterisation, Treatment, Environmental Impacts, 2nd edition, Springer, 304
4) Hill, K.M. (2004): Understanding Environmental pollution, 2nd edition, University Press, Cambridge.
5) Mirsal, Dillenburg, Germany (2004): Soil Pollution: Origin, Monitoring & Remediation, Springer.
6) Schlesinger, W. H. (1991): Biogeochemistry - An analysis of global change, Academic Press. Thompson, G. R. i Turk, J. (1995): Earth Science and the Environment.
7) Selinius et al. (2004): Essentials of Medical Geology, Elsevier, Rachel Carlson: Silent Spring

Ispitni rokovi:
S obzirom na relativno mali broj studenata i to da se ocjena može dobiti formirati kroz kontinuirano praćenje tijekom semestra (domaće zadaće, laboratorijski rad i kolokviji), ispitni rokovi biti će dogovoreni sa studentima ukoliko bude potrebno.

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: