Analiza hidrodinamičkih mjerenja

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: doc. dr. sc. Sonja Koščak Kolin


Izvođači: doc. dr. sc. Sonja Koščak Kolin, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: OPIS PREDMETA:
Osnovna je svrha hidrodinamičkih ispitivanja da se utvrdi mogućnost ležišta da proizvodi fluide. Interpretacija hidrodinamičkih mjerenja zasnovana je na teoriji protoka (filtracije) fluida u poroznoj sredini radi utvrdivanja podataka o ležištu i hidrodinamičkih veza između dijelova ležišta nužnih za razradu naftnog ili plinskog polja. Hidrodinamička ispitivanja obavljaju se izazivanjem pritjecanja u kanal bušotine te mjerenja posljedica koje taj utok ostavlja na ponašanje ležišnoga tlaka, te su kao takva u današnje vrijeme neophodan postupak pri potpunoj razradi polja i njegovom uspješnom poslovnom upravljanju.

CILJ PREDMETA:
Upoznavanje i usvajanje teorijskih znanja potrebnih u analizi i interpretaciji hidrodinamičkih ispitivanja naftnih i plinskih bušotina za profil magistra naftnog rudarstva.


OČEKIVANI ISHODI UČENJA:
Studenti će nakon položenog kolegija biti u mogućnosti samostalno interpretirati rezultate hidrodinamičkih mjerenja naftnih i plinskih bušotina te moći donijeti odluku u kojem slučaju u praksi primijeniti koju vrstu hidrodinamičkog testa. Također, kolegij daje studentima i praktična znanja rada u programskom paketu za interpretaciju hidrodinamičkih mjerenja.


SADRŽAJ PREDMETA:

PREDAVANJA:
P1 Uvodno predavanje o predmetu. Pregled nastavnih tema. Svrha i vrste hidrodinamičkih mjerenja. Osnovna stanja protjecanja (neustaljeni i poluustaljeni protok)
P2 Radijalni model pritjecanja fluida u ležištu
P3 Odstupanja od modela protjecanja fluida u ležištu
P4 Model protjecanja fluida u ležištu sa sekundarnom poroznošću
P5 Model protjecanja fluida u ležištu s horizontalnom bušotinom
P6 Analiza neustaljenog stanja protjecanja
P7 Analiza poluustaljenog stanja protjecanja
P8 Test porasta tlaka za naftno ležište
P9 Test za određivanje granica ležišta za naftno ležište
P10 Protočni test uz uz stalan obrok crpljenja za naftno ležište
P11 Test interferencije za naftno ležište
P12 Puls test za naftno ležište
P13 Test protok za protokom za plinsko ležište
P14 Izokronalni test za plinsko ležište
P15 Modificirani izokronalni test za plinsko ležište

VJEŽBE:
V1 Osnovna stanja protjecanja (neustaljeni i poluustaljeni protok)
V2 Radijalni model pritjecanja fluida u ležištu - primjeri proračuna
V3 Odstupanja od modela protjecanja fluida u ležištu - primjeri proračuna
V4 Model protjecanja fluida u ležištu sa sekundarnom poroznošću - primjeri proračuna
V5 Model protjecanja fluida u ležištu s horizontalnom bušotinom - primjeri proračuna
V6 Analiza neustaljenog stanja protjecanja - primjeri proračuna
V7 Analiza poluustaljenog stanja protjecanja - primjeri proračuna
V8 Test porasta tlaka za naftno ležište - programski paket Ecrin - izrada primjera
V9 Test za određivanje granica ležišta za naftno ležište - programski paket Ecrin - izrada primjera
V10 Protočni test uz uz stalan obrok crpljenja za naftno ležište - programski paket Ecrin - izrada primjera
V11 Test interferencije za naftno ležište - programski paket Ecrin - izrada primjera
V12 Puls test za naftno ležište - programski paket Ecrin - izrada primjera
V13 Test protok za protokom za plinsko ležište - programski paket Ecrin - izrada primjera
V14 Izokronalni test za plinsko ležište - programski paket Ecrin - izrada primjera
V15 Modificirani izokronalni test za plinsko ležište - programski paket Ecrin - izrada primjera

OBAVEZE STUDENATA:
Uvjeti za pristupanje usmenom dijelu ispita su pohađanje nastave (dozvoljena su 2 izostanka) i pozitivno ocjenjeni kolokvij iz vježbi i rada u programskom paketu.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA:
Ispit se sastoji od praktičnog seminarskog rada i usmenog dijela. Uvjeti za pristupanje usmenom dijelu ispita su redovito pohađanje nastave (dozvoljena su 2 izostanka) i pozitivno ocjenjeni kolokvij iz vježbi i rada u programskom paketu.

 

Obavezna literatura:1. Lee, J.: Well Testing, Society of Petroleum Engineers of AIME, American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers Inc., 1982, Dallas, USA, pp.158
2. Matthews, C.S.; Russell, D.G.: Pressure Buildup and Flow Tests in Wells, Monograph volume 1, Henry L. Doherty Series, Society of Petroleum Engineers of AIME, American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers Inc., 1967, Dallas, USA, pp.173
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: