Statistika

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: doc. dr. sc. Anja Vrbaški


Izvođači: doc. dr. sc. Anja Vrbaški, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Usvajanje osnovnih pojmova iz područja vjerojatnosti i njihove primjene u izgradnji modela za statističku analizu. Upoznavanje s osnovnim statističkim metodama i stjecanje sposobnosti za njihovu primjenu u tehnici i prirodnim znanostima.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon položenog ispita iz kolegija očekuje se da studenti mogu:
- koristiti osnovne kombinatorne pojmove (varijacija, permutacija, kombinacija) za prebrojavanje te primijeniti na računanje vjerojatnosti.
- izračunati vjerojatnost nekih jednostavnijih događaja te primijenti formulu potpune vjerojatnosti i Bayesovu formulu.
- iskoristiti pojam slučajne varijable, odnosno pojam razdiobe vjerojatnosti, kao model za rješavanje praktičnih problema.
- srediti dobivene podatke, donijeti osnovne zaključke o njima te izračunati neke karakteristike skupa podataka.
- odrediti točkovne i intervalne procjene očekivanja i varijance.
- provesti statističke testove: hi-kvadrat test, F-test, t-test
- izračunati koeficijent korelacije kao mjeru linearne ovisnosti dvaju obilježja te odrediti pravce regresije.


SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Kombinatorika
P2 Događaj i njegova vjerojatnost.
P3 Vjerojatnost. Diskretna slučajna varijabla.
P4 Neprekidna slučajna varijabla. Funkcija razdiobe.
P5 Transformacija slučajne varijable. Parametri slučajne varijable. Razdioba.
P6 Binomna i Poissonova razdioba.
P7 Normalna razdioba.
P8 hi-kvadrat, t- i F- razdioba. Sređivanje podataka.
P9 Karakteristike skupa podataka.
P10 Slučajni uzorak. Nepristrana procjena očekivanja i varijance. Intervalna procjena očekivanja iz velikog uzorka.
P11 Intervalna procjena očekivanja iz malog uzorka. Određivanje potrebne veličine uzorka. Intervalna procjena varijance.
P12 Statistički test. hi-kvadrat test.
P13 F-test. t-test.
P14 Dvodimenzionalna slučajna varijabla
P15 Linearna korelacija. Pravci regresije.

VJEŽBE:
Slijede gradivo s predavanja.

OBVEZE STUDENATA:
Studenti su obavezni redovito pohađati predavanja i vježbe.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA:
Tijekom semestra studenti imaju mogućnost izlaska na kolokviji koji nije obavezan. Studenti koji polože kolokvij trebaju na kraju semestra riješiti zadatak (zadana statistička obrada manjeg skupa zadanih podataka) i na usmenom dijelu ispita protumačiti primijenjene metode i dobivene rezultate.. Konačna ocjena se zaključuje na osnovi uspjeha na kolokviju (50% ocjene), uspješnosti rješenja zadatka (30% ocjene) te uspjeha na usmenom ispitu (20% ocjene). Ostali studenti koji su prisustvovali nastavi (najmanje 70% sati) mogu u ispitnom roku pristupiti ispitu koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela, s time da je pozitivno ocijenjen pismeni dio uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita , a konačna ocjena se zaključuje prema uspješnosti na pismenom odnosno usmenom dijelu ispita (70% pismeni, 30% usmeni).

 

Obavezna literatura:1. S. Pfaff: Osnove statistike, Element, Zagreb, 2012.
Preporučena literatura:1. I. Pavlić: Statistička teorija i primjena, Tehnička knjiga, Zagreb, 1985.
2. P. Vranjković: Zbirka zadataka iz vjerojatnosti i statistike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
3. Spiegel, L.J. Stephens: Schaum's Outline of Statistics, McGraw-Hill, 2008.
4. Ž.Pauše: Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

 

Ishodi učenja: