Ljetna praksa

Osnovni podaci

ECTS: 0.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zlatko Briševac


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Zlatko Briševac, dipl. ing. (T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Terenske vježbe172
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Zadatak stručne prakse je upoznavanje studenata s tehnologijom rada rudarskih, geotehničkih i pogona za zbrinjavanje i odlaganje otpada, a također i s radom u tvrtkama i institucijama koje se bave bilo kojim oblikom rudarske, geološke, naftno-rudarske ili srodne djelatnosti, u cilju neposrednog povezivanja znanja stečenih tijekom studija s praktičnim radom.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
1. Upoznati se sa svim radnim aktivnostima i radnim sredinama u svrhu stjecanja neophodnih znanja za nastavak studija te praktičnih iskustava koja će upotpuniti teorijska znanja i omogućiti kvalitetniji rad u privredi nakon završetka studija.
2. Upoznati i pridržavati se mjera zaštite na radu, radnih i poslovnih pravila poslovnih organizacija u skladu s unaprijed utvrđenim programom s kojima ih upoznaje ovlaštena osoba u organizaciji u koju se upućuju.

SADRŽAJ PREDMETA
Ljetna praksa traje 23 radna dana i obavlja se u vrijeme ljetne stanke kada nema predavanja niti ljetnog i jesenskog ispitnog roka. Programski sadržaji koji se moraju savladavati tijekom stručne prakse izrađuju se prema tehnološkim i tehničkim mogućnostima pojedinih poslovnih organizacija u sklopu kojih će studenti obavljati stručnu praksu.

OBVEZE STUDENATA
1. Za vrijeme izvođenja stručne prakse i terenske nastave studenti su dužni pridržavati se mjera zaštite na radu, radnih i poslovnih pravila poslovnih organizacija u koje se upućuju.
2. U slučaju nepridržavanja mjera zaštite na radu, radnih i poslovnih pravila poslovne organizacije, narušavanja javnog reda i mira izvan radnog vremena, narušavanja kućnog reda u objektu smještaja, te u drugim opravdanim slučajevima prema procjeni voditelja, voditelj ima dužnost i ovlasti udaljiti studenta s prakse.
3. Student koji namjerno ili svojim nemarom nanese štetu organizaciji u kojoj obavlja praksu, dužan je tu štetu nadoknaditi i protiv njega će biti pokrenuta stegovna odgovornost.
4. Za vrijeme izvođenja stručne prakse studenti su obavezni voditi dnevnik rada koji nakon obavljene stručne prakse ovjerava poslovna organizacija, a prije početka novog semestra nakon polaganja kolokvija iz prakse ocjenjuje koordinator stručne
prakse.

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: