Projektiranje istraživanja u zaštiti okoliša

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Kristijan Posavec


Izvođači: prof. dr. sc. Kristijan Posavec, dipl. ing. (A, PRJ)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Projektantske vježbe30
 

Opis predmeta: Nositelji predmeta: izv.prof.dr.sc. Marta Mileusnić i izv.prof.dr.sc. Kristijan Posavec
Šifra predmeta: 27368
Status predmeta: obvezni
ECTS: 5
Jezik na kojem se izvodi nastava: Hrvatski jezik
Način izvođenja nastave: 30 sata predavanja + 45 sati auditornih vježbi
Konzultacije: Forum u Merlinu
Razina e-učenja: 2

CILJEVI PREDMETA:
Ovaj predmet daje pregled projekata općenito kao i projektiranja preliminarnih, regionalnih, detaljnih i specijalnih istraživanja koja se provode u zaštiti okoliša. Posebna pozornost posvećena je projektima u zaštiti okoliša i projektima povezanima s projektima u zaštiti okoliša, a koji obuhvaćaju Procjenu utjecaja na okoliš i Prostorno-planerske projekte. Osim na tehnički aspekt, naglasak je stavljen i na zakonsku regulativu, a koja je neodvojivi dio projektiranja. Praktični zadaci obuhvaćaju analize realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci. Ciljevi predmeta sastoje se u (1) stjecanju općenitih znanja o projektima i projektiranju, (2) stjecanju potrebnih znanja za projektiranje preliminarnih, regionalnih, detaljnih i specijalnih istraživanja u zaštiti okoliša, (3) stjecanju potrebnih znanja za pisanje projektnih zadataka; (4) stjecanju dodatnih potrebnih znanja za realizaciju projektnih zadataka; (5) za realizaciju studija utjecaja na okoliš; (6) za realizaciju ocjena prihvatljivosti zahvata na prirodu; (7) za ocjenjivanje studija utjecaja na okoliš; (8) za izradu stručnih podloga za zaštitu geoloških lokaliteta.

UVJETI ZA UPIS PREDMETA I POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE:
Uvjeta za upis predmeta nema jer se sva neophodna materija obrađuje u sklopu ovog predmeta. Dijelovi predmeta Zaštita podzemnih voda, Monitoring okoliša i Okolišna i inženjerska geofizika primjenjivat će se u nastavi stoga je prednost ako studenti već imaju znanja iz ovih predmeta.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Student će moći:
1. definirati projekte;
2. objasniti faze projektiranja;
3. tumačiti zakonsku regulativu vezanu s projektiranjem istraživanja u zaštiti okoliša;
4. projektirati preliminarna, regionalna, detaljna i specijalna istraživanja u zaštiti okoliša;
5. napisati projektni zadatak;
6. realizirati projektni zadatak;
7. objasniti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš;postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu; postupak zaštite geoloških lokaliteta;
8. ocijeniti studiju utjecaja zahvata na okoliš;
9. sudjelovati u izradi studije utjecaja zahvata na okoliš;
10. sudjelovati u izradi stručnih podloga za zaštitu geoloških lokaliteta.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:

Predavanja:
Predavanja
P1 Uvod / Općenito o projektima i projektiranju / Vrste projekata
P2 Faze projektiranja
P3 Natječajna dokumentacija / analiza objavljenih natječaja (http://www.nn.hr/) i Zakona o javnoj nabavi
P4 Planiranje projekata / cijena projekata / projektni i poslovni rizik
P5 Sudionici na realizaciji projekata / vođenje projekata / prezentacija projekata
P6 Projekti povezani sa zaštitom okoliša Prostorno planerski projekti i Procjena utjecaja na okoliš
P7 Projektiranje istraživanja u zaštiti okoliša preliminarna, regionalna, detaljna i specijalna istraživanja
P8 Procjena utjecaja na okoliš - Uvod (uredba i smjernice)
P9 Procjena utjecaja na okoliš - Opis zahvata i lokacije
P10 Procjena utjecaja na okoliš - Utjecaji na okoliš
P11 Procjena utjecaja na okoliš - Mjere zaštite
P12 Procjena utjecaja na okoliš - Ocjena prihvatljivosti zahvata
P13 Ocjena prihvatljivosti za prirodu
P14 Stručne podloge - geološka baština
P15 Rasprava o obrađenoj nastavnoj materiji

Vježbe:
V1 Uvod u prvi praktični zadatak analiza realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci
V2 Rad na prvom praktičnom zadatku: analiza realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci - nastavak
V3 Rad na prvom praktičnom zadatku: analiza realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci - nastavak
V4 Rad na prvom praktičnom zadatku: analiza realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci - nastavak
V5 Rad na prvom praktičnom zadatku: analiza realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci - nastavak
V6 Rad na prvom praktičnom zadatku: analiza realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci - prezentacija rješenja i rasprava
V7 Rad na prvom praktičnom zadatku: analiza realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci - prezentacija rješenja i rasprava
V8 Uvod u drugi praktični zadatak - analiza realnih studija utjecaja na okoliš u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/ocjenjivanja takvih studija
V9 Rad na 2. praktičnom zadatku - ocjena realne studije utjecaja na okoliš
V10 Rad na 2. praktičnom zadatku - ocjena realne studije utjecaja na okoliš
V11 Rad na 2. praktičnom zadatku - ocjena realne studije utjecaja na okoliš
V12 Rad na 2. praktičnom zadatku - ocjena realne studije utjecaja na okoliš
V13 Posjet Državnom zavodu za zaštitu prirode
V14 Analiza ocjena prihvatljivosti za prirodu i stručnih podloga za zaštitu geoloških lokaliteta
V15 Rasprava o realiziranim projektnim zadacima

OBVEZE STUDENATA:
Od studenata se očekuje da pohađaju predavanja i vježbe te da zadatke obavljaju na vrijeme.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA
1. dio ispita se polaže kroz projektni zadatak (25% odnosno 1,25 ECTS-a) i usmeni ispit (15% odnosno 0,75 ECTS-a). Za završnu ocjenu vrednuje se i rad studenata na nastavi, odnosno njihova aktivnost u raspravama i rješavanju postavljenih problema (10% odnosno 0,5 ECTS-a).
2. dio ispita se polaže kroz praktični rad, tj. ocjenu studije utjecaja na okoliš (25%) i usmeni ispit (15%). Za završnu ocjenu vrednuje se i rad studenata na nastavi, odnosno njihova aktivnost u raspravama i rješavanju postavljenih problema (10%).

 

Obavezna literatura:1. Obvezna literatura:

Dopunska literatura:
Kniewald, J., (1993): Metodika znanstvenog rada, Multigraf, Zagreb.
Mayer, D. (2004/2005): Projektiranje hidrogeoloških istraživanja, Interna skripta u pripremi za tisak kao udžbenik, Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo, RGN fakultet, Zagreb.
Miletić, P., Kranjec, V. & Nowinski, A. (1972): Metodologija hidrogeoloških istraživanja, Direkcija za Savu, Zagreb.
Zakonska regulativa: http://www.voda.hr/Default.aspx?sec=489, http://www.voda.hr/Default.aspx?sec=945, http://puo.mzoip.hr/default.aspx?id=2, http://www.nn.hr/.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: