Inženjerska geologija 2

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja45
Projektantske vježbe15
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA

Poznavanje i razumijevanje naprednih znanja i principa u inženjerskoj geologiji.
Poznavanje i razumijevanje značenja, uloge i odgovornosti inženjerske geologije u geotehničkom i geološkom inženjerstvu.
Osnovna sposobnost prepoznavanja i raščlambe inženjerskih problema čije rješavanje uključuje upotrebu inženjerskogeoloških metoda (detaljno inženjerskogeološko kartiranje, identifikacija i opis inženjerskih tala i stijena u geotehničkom inženjerstvu, interpretacija inženjerskogeoloških modela, rekognoscirajuće inženjerskogeološko katiranje).
Sveobuhvatno razumijevanje tehnika i metoda primjenjivih u inženjerskoj geologiji, kao i razumijevanje njihovih ograničenja.
Sposobnost primjene novih ili vrhunskih metoda u rješavanju inženjerskogeoloških problema, uz mogućnost uključivanja u rad i drugih disciplina.
Znanje i razumijevanje inženjerske geologije u obimu dovoljnom za stvaranje inženjerskogeoloških modela za primjenu u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvu.
Sposobnost integracije terenskih i laboratorijskih istraživačkih tehnika i metoda s teorijskim znanjem kroz sintezu, modeliranje i izradu inženjerskogeološkog izvještaja za glavne geotehničke projekte.
Razumijevanje problema vezanih za ograničenja količine i rezultate istraživačkih radova, točnost i preciznost tehnika i metoda prikupljanja ulaznih podataka i prognozni karakter rezultata istraživanja.
Sposobnost samostalnog rada na stručnom području inženjerskogeoloških istraživanja.
Sposobnost upravljanja i obavljanja uloge voditelja tima u inženjerskogeološkom istraživanju koje može uključivati i stručnjake različitih disciplina i stupnja obrazovanja.
Razumijevanje uloge inženjerske geologije u razvoju znanja i primjeni u geotehničkom inženjerstvu.
Sposobnost procjene vlastitog rada u okviru samostalnog i timskog rada.
Sposobnost identificiranja vlastitih i timskim ciljeva i odgovornosti, te sposobnost djelovanja u skladu s njima.
Sposobnost pretraživanja literature i drugih izvora informacija vezano za istraživanje i praćenje klizišta.
Osnovno shvaćanje odgovarajućih modernih tehnologija daljinskih istraživanja i njihove primjene u regionalnim inženjerskogeološkim istraživanjima.
Poznavanje raspona inženjerske geologije.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE

T1: Predavanje - Uvod u inženjersku geologiju. Vježbe - Provjera prethodnog znanja. Sadržaj geotehničkog elaborata.
T2: Vježbe (praktikum) - Inženjerski opis tla, identifikacija i opis tla prema preporukama USBR (2002)
T3: Vježbe (projektantske) - Izrada presjeka bušotina, grafički prikaz rezultata inženjerskogeološke determinacije jezgre bušotine (inženjersko tlo)
T4: Vježbe (praktikum) - Klasifikacija, identifikacija i opis stijenskog materijala i mase stijene prema preporukama USBR (2002)
T5: Predavanje - Tipovi klizišta. Značajke klizišta. Primjeri klizišta u Hrvatskoj
T6: Predavanje - Uvod u istraživanje klizišta. Stabilizacija i sanacija klizišta u inženjerskim tlima i stijenama
T7: Vježbe (teren) - Inženjerskogeološko kartiranje klizišta u detaljnom mjerilu (1:250)
T8: Vježbe (projektantske) - Izrada detaljne inženjerskogeološke karte klizišta (1:250)
T9: Vježbe (projektantske) - Izrada inženjerskogeološkog izvještaja za geotehnički elaborat za glavni projekt sanacije klizišta
T10: Seminari - Svjetski primjeri klizišta
T11: Predavanje - Detaljno i regionalno inženjerskogeološko istraživanje
T12: Predavanje - Trošenje i posebne vrste tla
T13: Seminari - Stijene u inženjerstvu
T14: Predavanje - Seizmičko mikrozoniranje
T15: Vježbe (teren) - Inženjerskogeološko kartiranje u velikom mjerilu (1:5.000). Monitoring klizišta.
TERENSKA NASTAVA (2 dana): Integrirani sustav praćenja klizišta: klizište Grohovo aktivirano 1996. (sliv Rječine u zaleđu Grada Rijeke), klizište u stijenama i debrisu. Aktivni geomorfološki procesi u Istri: erozijske ogoline u Istri; klizište Brus, blokovsko translacijsko klizište u flišu. Detaljno inženjerskogeološko kartiranje u mjerilu 1:1.000: klizište Grohovo-akumulacija Valići aktivirano 2014., primjer višestrukog rizika (ugroženosti). Aktivni geomorfološki procesi u Vinodolskoj dolini: intenzivna erozija u slivu Slanog potoka; geomorfološke jedinice i klizišta u slivu Dubračine.

OBAVEZE STUDENATA
Studenti tijekom semestra imaju obavezu redovito pohađati predavanja i vježbe, izraditi i usmeno prezentirati dva seminarska rada, polagati 2 kolokvija iz teoretskog znanja i vježbi, na vrijeme izraditi i predati programe (inženjerskogeološke izvještaje za glavni projekt) i domaće zadaće iz praktičnog rada (vježbe), prisustvovati terenskoj nastavi i izraditi i predati terenski dnevnik.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Ukupna ocjena se temelji na znanju, zalaganju i kvaliteti rada. Da biste pristupili pismenom ispitu potrebno je položiti barem jedan od dva kolokvija, predati najmanje 80% domaćih zadaća, predati seminarske radove, održati prezentacije i predati inženjerskogeološki izvještaj. Ukupna ocjena se izračunava na osnovi svih navedenih pojedinačnih ocjena u sljedećim postocima:
- znanje 60% ocjene (kolokvij 1 - 15%; kolokvij 2 - 15%, pismeni ispit - 30%)
- zalaganje 20% ocjene (predavanja - 5%; terenski dnevnik - 5%, seminar - 5%)
- kvaliteta rada 20% ocjene (domaće zadaće - 10%; program - 10%, seminar - 5%)
Ukoliko student nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom, može pristupiti usmenom ispitu.

 

Obavezna literatura:1. De Vallejo, L.G., Ferrer, M., de Freitas, M. (2011): Geological Engineering. CRC Press, 700 str.
2. Goodman, R.E. (1993): Engineering Geology. Rock in Engineering Construction. Wiley, 412 str.
3. Turner, A.K., Schuster, R.L. (1996): Landslides: Investigation and Mitigation (National Research Council (U.S.) Transportation Research Board Special Report). Transportation Research Bord, 673 str.
4. Waltham, T. (2009): Foundations of Engineering Geology. 3rd Ed. Taylor & Francis, New York. 104 str.
Preporučena literatura:1. De Freitas, M.H. (2009): Engineering Geology. Principles and Practice. Springer, 450 str.
2. Johnson & DeGraff (1988): Principles of Engineering Geology. Wiley, 512 str.

 

Ishodi učenja: