Sabiranje i transport nafte i plina 2

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: prof. dr. sc. Katarina Simon


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Katarina Žbulj, mag. ing. petrol. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Primjena stečenog znanja iz sadržaja predmeta u rješavanju problema iz područja obrade, transporta i skladištenja prirodnog plina, koji se javljaju u praksi.
UVJETI ZA UPIS PREDMETA: Nema uvjeta
OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
1. Proračunati sadržaj nečistoća u prirodnom plinu
2. Predložiti sustav sabiranja prirodnog plina na plinskim i plinsko-kondenzatnim ležištima
3. Predložiti i usporediti procese i sustave za obradu prirodnog plina
4. Usporediti različite procese ukapljivanja prirodnog plina
5. Projektirati sustave plinovoda za magistralni transport prirodnog plina
6. Raditi u (interdisciplinarnom) timu/voditi tim koji rješava zadatke iz područja obrade i transporta prirodnog plina

7. Modelirati procese obrade (ukapljivanja) prirodnog plina u odgovarajućem softveru
SADRŽAJ PREDMETA:
PREDAVANJA:
P1 Uvod, pravila pohađanja nastave i polaganja ispita
P2 Fizikalna svojstva plina, klasifikacija plinskih ležišta, zalihe, proizvodnja i potrošnja plina
P3 Izdvajanje kiselih plinova i elementarnog sumpora iz prirodnog plina
P4 Izdvajanje helija i dušika iz prirodnog plina
P5 Dehidracija prirodnog plina
P6
Izdvajanje visokomolekularnih ugljikovodika
P7 Priprema plina za transport na CPS Molve
P8 Terenska nastava
P9 Ukapljeni prirodni plin (LNG): svojstva, terminali za ukapljivanje i uplinjavanje, proizvodnja, potrošnja
P10 Ukapljivanje prirodnog plina (procesi i odabir procesa)
P11 Transport ukapljenog prirodnog plina
P12 Uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina
P13 Transport prirodnog plina cjevovodima (I. dio)
P14 Transport prirodnog plina cjevovodima (II. dio)
P15 Skladištenje prirodnog plina

VJEŽBE:
V1 Uvod, upoznavanje studenata sa sadržajem vježbi
V2 Dimenzioniranje separatora
(ponavljanje)
V3 Modeliranje odabira separatora u računalnom paketu HYSYS
V4 Modeliranje izdvajanja kiselih plinova iz prirodnog plina u programskom paketu HYSYS
V5 Modeliranje dehidracije plina u programskom paketu HYSYS
V6 Modeliranje izdvajanja visokomolekularnih ugljikovodika u programskom paketu HYSYS
V7 Modeliranje procesa obrade prirodnog plina (ponavljanje)
V8
Terenska nastava
V9 Modeliranje procesa ukapljivanja prirodnog plina u programskom paketu HYSYS (1. dio)
V10 Modeliranje procesa ukapljivanja prirodnog plina u programskom paketu HYSYS (2. dio)
V11 Tehnološki proračun plinovoda I dio (zadaci)
V12 Tehnološki proračun plinovoda II dio (zadaci)
V13 Tehnološki proračun plinovoda (ponavljanje)
V14
Modeliranje sustava transporta prirodnog plina u programskom paketu HYSYS (1. dio)
V15 Modeliranje sustava transporta prirodnog plina u programskom paketu HYSYS (2. dio)

OBAVEZE STUDENATA: Uvjeti za potpis su redovito pohađanje nastave i obavljena terenska nastava.
Redovito pohađanje nastave podrazumijeva ukupno 2 izostanka (1 s predavanja i 1 s vježbi ili oba s predavanja i nijedan s vježbi).

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE: Studenti tijekom ispitnih rokova polažu pisani i usmeni ispit.

 

Obavezna literatura:1. Katarina Simon:Bilješke s predavanja i vježbi
2. Maurice I. Stewart: Surface Production Operations; Volume I and II, Elsevier, Third Edition, Oxford, 2014.
3. Saeid Mokhatab, John Y. Mak, Jaleel V. Valappil, David A. wood: Handbook of Liqefied Natural Gas, Gulf Professional Publishing Gulf Professional Publishing, Elsevier, Oxford, 2014.
4.Zelić, M.: Tehnologija transporta nafte i plina magistralnim cjevovodima, INA-Naftaplin, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura:1. Menon Shashi, E: Gas Pipeline Hydraulics, Taylor & Francis Group, Boca Raton, USA, 2005.
2. Arnold, K., & Stewart, M.: Gas-Liquid and Liquid-Liquid Separators, Burlington, Elsevier, USA, 2008.
3. Wang, X; Economides, M.: Advanced Natural Gas Engineering, Gulf Publishing Company, Houston, Texas, USA, 2009
4. Stewart, M., & Arnold, K.: Gas Dehydration Field Manual, Waltham, Elsevier, USA, 2011
5. Menon Shashi, E: Pipeline Planning and Construction Field Manual, Waltham, Elsevier, USA, 2011.
6. Saeid Mokhatab, William A. Poe: Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Gulf Professional Publishing, Elsevier, Oxford, 2013.

 

Ishodi učenja: